Ogloszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Somiance
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Somiance

Informacja dotycząca składania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego w 2019r.
Informacja dotycząca stypendiów szkolnych

Plan polowań zbiorowych na sezon łowiecki 2018-2019 (Koło Łowieckie "Ponowa")

Plan polowań zbiorowych na sezon łowiecki 2018-2019 (Koło Łowieckie "Lasy")

Plan polowań zbiorowych na sezon łowiecki 2018-2019 (Koło Łowieckie "Leszczyna")

Obwieszczenie Wójta Gminy Somianka - Plan polowań zbiorowych na sezon łowiecki 2018-2019 (Koło Łowieckie "Narew")


Informacja dotycząca składania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego w 2018r.
Informacja dotycząca stypendiów szkolnych
Wzór upoważnienia dla rodzica do złożenia wniosku o przyznanie stypendium szkolnego i innych czynności związanych z ubieganiem się o przyznanie stypendium szkolnego


Informacja Komisarza Wyborczego w Ostrołęce o zaproszeniu do udziału w konsultacjach dotyczących wzorów kart do głosowania w wyborach samorządowych, które odbędą się 21.06.2017 r. w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Ostrołęce


Ogłoszenie o lokalnych konsultacjach dotyczących kart do głosowania w wyborach samorządowych w 2018r.

Somianka, dnia 12.06.2017 r.

WÓJT GMINY SOMIANKA

SG.502.8.2017

OGŁOSZENIE

o lokalnych konsultacjach społecznych dotyczących
kart do głosowania w wyborach samorządowych w 2018 roku

 

          Wójt Gminy Somianka zaprasza do lokalnych konsultacji społecznych dotyczących wyrażenia opinii w zakresie:

 

1)   praktyczności stosowania kart w formie broszury w rozmiarze A-4 a kart wielkoformatowych; w tym A0 i A1;

 

2)      tajności głosowania na tzw. „płachcie” (karty formatu A0 i A1);

3)     oceny poszczególnych czynności, które z kartą do głosowania wykonuje wyborca ze szczególnym uwzględnieniem sposobu oddania głosu na karcie, złożenia karty wielkoformatowej (tzw. „płachty” o formacie A0 i A1) do koperty i wrzucenia jej do urny;

4)     oceny trudności oddania głosu przez osoby starsze i niepełnosprawne w przypadku kart różnych rozmiarów.

 

Termin konsultacji upływa 23 czerwca 2017 r.

 

Opinie proszę kierować na adres mailowy: sekretarz@somianka.pl lub złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Somianka (pokój nr 11 II piętro) w godzinach urzędowania.       Do składania opinii można wykorzystać załączony formularz.

 

Załączniki:

1)     formularz opinii   (doc)                                                              

2)     wzory kart do głosowania  (zip)                     

 

                                                                                                         w.z Wójta

                                                                                                /-/ Agnieszka Salwin

                                                                                                      Zastępca Wójta
Informacja dotycząca składania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego w 2017r.

Somianka, dnia 18.05.2017 r.

URZĄD GMINY SOMIANKA

SG.4461.3.2017

  

Informacja dotycząca stypendiów szkolnych

   

Uprzejmie informuję, że od 21 sierpnia 2017 r. można będzie składać w Urzędzie Gminy Somianka wnioski o stypendia szkolne. Stypendium przysługuje uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Somianka, począwszy od klasy I szkoły podstawowej do czasu ukończenia kształcenia. Stypendia szkolne są pomocąo charakterze socjalnym, w związku z tym miesięczny dochód na członka rodziny nie może przekroczyć 514,00 zł netto. Wnioski będą przyjmowane do 15 września 2017 r.

Stypendium szkolne realizowane jest poprzez zwrot uprzednio poniesionych i odpowiednio udokumentowanych wydatków tj. po przedstawieniu oryginalnych faktur lub uproszczonych rachunków (wystawionych imiennie na rodzica) potwierdzających poniesione wydatki, z datą od 1 lipca 2017 r.

 

Będą refundowane między innymi wydatki na:

1)  podręczniki (nierefundowane w ramach innych programów pomocowych), lektury, encyklopedie, słowniki i inne książki pomocnicze do realizacji procesu dydaktycznego, tablice przedmiotowe, edukacyjne programy komputerowe;

2)   przybory szkolne, w tym tornistry, plecaki, piórniki, kalkulatory, zeszyty oraz inne artykuły i przybory szkolne;

3) sprzęt komputerowy, oprogramowanie komputerowe, urządzenia peryferyjne do komputera (np. monitor, drukarka, skaner, urządzenie wielofunkcyjne, głośniki, modem, router, pendrive), tusze i tonery do drukarek, papier do drukarek;

4)     strój sportowy, konieczny do udziału w szkolnych i dodatkowych zajęciach sportowych;

5)   strój galowy, obowiązujący zgodnie z wymaganiami szkoły (jeden komplet na rok szkolny);

6)     niezbędne wyposażenie miejsca do nauki w domu: biurko, krzesło, lampka do biurka;

7)    przyrządy i odzież niezbędne do udziału w zajęciach praktycznych realizowanych w szkołach o profilu zawodowym;

8)     strój jednolity, którego noszenie w szkole jest obowiązkowe;

9)     inne pomoce niezbędne do nauki lub udziału w dodatkowych zajęciach edukacyjnych (np. instrumenty muzyczne);

10)     pokrycie kosztów abonamentu internetowego, nie odliczonego w PIT;

11)     koszty dojazdu do szkoły komunikacją zbiorową, koszty zakwaterowania w bursie, czy internacie (dotyczy uczniów szkół zawodowych i średnich).

 

Druki wniosków i załączników będzie można pobierać w Urzędzie Gminy (pokój nr 12) lub ze stron internetowych: www.somianka.pl zakładka „Załatwianie spraw” lub www.ugsomianka.bip.org.pl zakładka „Procedury załatwiania spraw”.

 

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające wysokość dochodów netto uzyskiwanych przez członka rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku*. Świadczenie 500 plus nie jest wliczane do dochodu.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Somianka, pokój nr 12 lub pod nr telefonu (29) 741 87 90 lub 741 87 96 w. 36 od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1600.

                                                                                                         

                                                           Z up. WÓJTA

                                                     /-/ Agnieszka Salwin

                                                         Zastępca Wójta                                                                          

                                                                                      

*Do wniosku o stypendium szkolne należy dołączyć następujące dokumenty poświadczające wysokość dochodów. W przypadku:

 

1)     uzyskiwania dochodu z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia i umowy o dzieło – zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodów (netto) uzyskanych przez członka rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku;

2)   pobierania emerytury lub renty, świadczenia przedemerytalne – odcinek renty (emerytury) lub decyzję o przyznaniu renty (emerytury) w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku;

3)    pobierania świadczeń z Ośrodka Pomocy Społecznej – pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej wpisze we wniosku wysokość świadczeń pieniężnych (tj. świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków stałych i okresowych) uzyskanych przez członka rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku;

4)     otrzymywania lub płacenia alimentów – wyrok sądu i odcinek przekazu pocztowego (wyciągu bankowego);

5)     otrzymywania dochodów z działalności gospodarczej – w zależności od formy opodatkowania:

 

-     przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych (książka przychodów i rozchodów):

 

a)     jeżeli działalność była prowadzona w 2016 r. – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o osiągniętym w 2016 r. dochodzie;

b)    jeżeli działalność nie była prowadzona w 2016 r. – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania oraz oświadczenie zawierające zadeklarowaną kwotę dochodu;

 

- przy zryczałtowanych formach opodatkowania (ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i karta podatkowa) – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania oraz oświadczenie zawierające zadeklarowaną kwotę przychodu (planowana jest w tym zakresie zmiana przepisów – za miesięczną kwotę dochodu przyjmowany będzie dochód
w wysokości ogłaszanej corocznie przez ministra rodziny w obwieszczeniu);

 

6)   posiadania gospodarstwa rolnego – nakaz płatniczy na 2017 rok (lub nakazy płatnicze, w przypadku posiadania gruntów w różnych gminach). Jeżeli gospodarstwo rolne jest położone tylko na terenie Gminy Somianka pracownik Referatu Finansów i Budżetu (pokój nr 16, I piętro) może wpisać we wniosku powierzchnię hektarów przeliczeniowych;

7)     wpisania do rejestru bezrobotnych – zaświadczenie (decyzja) z Powiatowego Urzędu Pracy o wpisie do rejestru osób bezrobotnych i wysokości otrzymywanego zasiłku, dodatku lub innego świadczenia;

8)     wykonywania pracy dorywczej – oświadczenie o wysokości osiągniętych dochodów z pracy dorywczej w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku;

9)   uzyskanie dochodu jednorazowego – oświadczenie o wysokości uzyskanego dochodu jednorazowego

 

Jeżeli uczeń jest pełnoletni – do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć upoważnienie wystawione przez pełnoletniego ucznia dla rodzica składającego wniosek o przyznanie stypendium (upoważnienie musi obejmować swoim zakresem wszystkie formalności związane z ubieganiem się o przyznanie stypendium szkolnego).

 

 z up. WÓJTA

                                                                                                    /-/ Agnieszka Salwin

                                                                                                         Zastępca Wójta


Wzór wniosku o przyznanie stypendium szkolnego

Wzór druku zaświadczenia o zatrudnieniu i wysokości zarobków (dotyczy zatrudnienia na umowę o pracę, umowy zlecenia i umowy o dzieło);

3. Informacja o sposobie dokumentowania dochodów przy prowadzeniu działalności gospodarczej;

Wzór oświadczenia o wysokości dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej na zasadach ogólnych (określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych- książka przychodów i rozchodów), która nie była prowadzona w 2016 r. Oświadczenie wypełniają osoby, który rozpoczęły prowadzenie w 2016 r. działalności gospodarczej, w tej formie

Wzór oświadczenia o wysokości dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (ryczałt ewidencjonowany i karta podatkowa);

Wzór oświadczenia o wysokości dochodu jednorazowego lub wysokości uzyskanego dochodu jednorazowego należnego za dany okres (oświadczenie wypełniają osoby, które uzyskały taki dochód);

Wzór oświadczenia o wysokości dochodu uzyskiwanego z tytułu pracy dorywczej (oświadczenie wypełniają osoby, które uzyskały taki dochód);

Wzór upoważnienia dla rodzica (które wypełnia pełnoletni uczeń) do złożenia wniosku o przyznanie stypendium szkolnego i innych czynności związanych z ubieganiem się o przyznanie stypendium szkolnego.Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Somianka na rok szkolny 2017/2018.Ogłoszenie o cenach i stawkach opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków (obowiązuje od 1.04.2017r. do 31.09.2018r.)Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Rozeznanie cenowe dotyczące dostawy urn wyborczych
Zawiadomienie o unieważnieniu rozeznania cenowego

Somianka, dnia 20 czerwca 2016 r. 

SG.2600.2.2016

                                                                                             

ROZEZNANIE CENOWE

dotyczące dostawy urn wyborczych

 

Dane Zamawiającego:

Gmina Somianka

Adres: Somianka-Parcele 16B, 07-203 Somianka, powiat wyszkowski, woj. mazowieckie

Tel/fax: 29 741 87 90, 29 741 87 14, www.somianka.pl , www.ugsomianka.bip.org.pl

 

Nazwa i opis przedmiotu zamówienia:            

1.    Przedmiotem zamówienia jest dostawa 10 urn wyborczych w bezpiecznym opakowaniu, wykonanych zgodnie ze wzorami określonymi w załącznikach do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie wzorów urn wyborczych (M. P. poz. 312), z uwzględnieniem uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2016 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wzorów urn wyborczych (M. P. poz. 398) , w tym:

 

1)      4 urn dla obwodu głosowania do 750 wyborców, w którym lokal wyborczy dostosowany jest do potrzeb wyborców niepełnosprawnych – wykonanych wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do w/w uchwały;

2)   4 urn dla obwodu głosowania powyżej 750 wyborców – wykonanych wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do w/w uchwały;

3)   2 urn dla obwodu głosowania powyżej 750 wyborców, w którym lokal wyborczy dostosowany jest do potrzeb wyborców niepełnosprawnych – wykonanych wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do w/w uchwały.

 

Dostarczone urny muszą posiadać detale konstrukcyjne zgodne z załącznikiem nr 5 do w/w uchwały.

 

Ponadto podczas wykonania urn wyborczych m. in.:

1)    Wymaga się:

a)   zastosowania uchwytów urny o trzech punktach podparcia lub uchwytów, które całą powierzchnią przylegają do boków urny;

b)   wykonania zagiętych do wnętrza urny krawędzi otworu wrzutowego („kołnierza”), co usztywni konstrukcję wieka urny oraz ułatwi wyborcom wrzucanie kart do głosowania (po zwężeniu otwór wrzutowy nie może być węższy niż 1,5 cm).

 

2)    dopuszczalne jest zastosowanie do zamknięcia i blokowania wieka urny:

a)    mechanizmów odciąganych (bez możliwości ich całkowitego wyjęcia) zamiast zakręcanych, pod warunkiem umieszczenia w ścianach bocznych i wieku urny otworów umożliwiających założenie plomby plastikowej lub metalowej;

b)    śrub wkręcanych (bez możliwości całkowitego wykręcenia) w nitonakrętki zamocowane w ścianach bocznych urny. Nakrętka po wkręceniu musi łączyć bok urny z pokrywą urny.

 

3)    urna musi być wykonana w taki sposób , aby możliwe było, poza zablokowaniem pokrywy urny wyborczej za pomocą nakrętek wkręcanych albo mechanizmów odciąganych, ewentualne stosowanie plomb innych niż naklejanych. Mechanizm musi być prosty i nie może osłabiać konstrukcji urny;

 

4)    w przypadku urn, w których zastosowano mechanizm blokujący w postaci nakrętek wkręcanych z otworem („oczkiem”) umożliwiającym przełożenie przez ten otwór plomby (np. metalowej, linkowej, drutowej, plastikowej) oraz zamontowano rączki w sposób umożliwiający przełożenie przez nie plomby (tj. urna została wykonana w sposób przedstawiony w załączniku nr 5 do w/w uchwały w części „UCHWYTY, ZAMYKANIE POKRYWY/PLOMBY”) – nie ma konieczności umieszczania w jej bokach i pokrywie dodatkowych otworów na przełożenie plomby;

5)    w przypadku urn, w których zastosowano mechanizmy odciągane zamiast zakręcanych lub zamontowano rączki całkowicie przylegające do jej boków, co uniemożliwia przełożenie przez nie plomby, to koniczne jest umieszczenie w ścianach bocznych i wieku urny otworów umożliwiających założenie plomby (ewentualne otwory na plomby nie mogą być zbyt duże, co mogłoby spowodować osłabienie konstrukcji urny);

 

6)    należy wziąć pod uwagę, że liczba nitów służących do łączenia elementów urny wskazana we wzorach jest przykładowa, urna może być połączona większą ilością nitów; urna ma być wykonana w taki sposób, aby była trwała;

 

7)    w przypadku urn, których boki nie są jednakowe – uchwyty muszą być przymocowane na węższych (krótszych) bokach urny;

 

8)    dopuszczalne jest zastosowanie w urnach innych podkładek niż filcowe (jak wskazuje to załącznik nr 5 do w/w uchwały) np. gumowych, jednakże z zastrzeżeniem, że podkładki te będą na tyle cienkie, że nie spowoduje to zwiększenia wysokości urn (nóżki są niedopuszczalne);

 

9)   dopuszczalne jest zastosowanie zagięcia górnych krawędzi boków urny wyłącznie do jej wnętrza, co usztywni konstrukcję urny;

 

  10)   nie dopuszczalne jest zamieszczanie na urnach symboli narodowych oraz elementów zdobniczych.

 

2.      Termin wykonania zamówienia:

Termin dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby zamawiającego do dnia 20 sierpnia 2016 r.

 

3.      Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert:

Wykonawca winien podać ceny netto i brutto oddzielnie za dostawę każdej z urn opisanych w przedmiocie zamówienia w pkt 1, jak również łącznie za całość zadania - zgodnie z formularzem cenowym (załącznik nr 1). Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Zaproponowana przez Wykonawcę cena powinna zawierać wszelkie koszty wykonania zadania (w tym zakup, transport, dostawę urn do siedziby Zamawiającego).

Oferty należy składać w terminie do dnia 20 lipca 2016 r. do godz. 16.00 w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy 07-203 Somianka 16B, faxem 29 741 87 14 lub na adres e-mail: somianka@somianka.pl .  

 

4.      Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

1)       projekt urny wyborczej z opisem technicznym jej wykonania;

2)   oświadczenie, że urny wyborcze spełniają wymagania zawarte w uchwale Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie wzorów urn wyborczych (M.P. poz. 312 i poz. 398) oraz niniejszego rozeznania cenowego.

 

5.      Osoba do kontaktów:

Teresa Lipska tel. 29 741 87 90 w. 36, e-mail: somianka@somianka.pl

 

6.      Z wybranym Wykonawcą, który zaoferuje najkorzystniejszą cenę, zostanie podpisana umowa – zgodnie z załącznikiem nr 2.

 

7.      Zamawiający zastrzega sobie prawo do:  

1)    unieważnienia niniejszego postępowania w każdej chwili, bez podania przyczyn;

2)   zmniejszenia zakresu zamówienia, jeżeli najtańsza złożona oferta, przekroczy kwotę środków przyznanych na realizację zadania.

 

8.      Postępowanie prowadzone jest w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).

                                                                                                                                                                                                                              

 Załączniki:

1) Formularz cenowy

2) Wzór umowy

3) Uchwała PKW z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie wzorów urn wyborczych (M. P. poz. 312)

4) Uchwała PKW z dnia 11 kwietnia 2016 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wzorów urn wyborczych (M. P. poz. 398)

5) Zbiór wyjaśnień PKW dotyczących przezroczystych urn wyborczych

 

                                                                                              
                                                                                             WÓJT

                                                                                    /-/ Andrzej Żołyński

Odpowiedź na zapytanie w sprawie dostawy urn wyborczych

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-01-17 12:51:48
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-01-17 12:51:48
  • Liczba odsłon: 220
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1541465]

przewiń do góry