KOMISJE RADY GMINY SOMIANKA
                                                 
RZEDMIOT DZIAŁANIA

  1. KOMISJA REWIZYJNA:

  Do zadań Komisji Rewizyjnej należy kontrola działalności Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych Gminy, a w szczególności:

  1)    kontrola wykonywania uchwał Rady i zarządzeń Wójta pod względem legalności, celowości, gospodarności i rzetelności

  2)    kontrola gospodarki finansowo –ekonomicznej z uwzględnieniem kryteriów określonych w pkt 1;

  3)    kontrola Wójta, jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych Gminy w zakresie gospodarowania mieniem komunalnym oraz stosowania zamówień publicznych z uwzględnieniem kryteriów określonych w pkt 1;

  4)    kontrola przestrzegania i realizacji postanowień działalności statutowej gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych Gminy, których realizacja nie podlega kontroli zewnętrznej;

  5)    kontrola realizacji bieżących zadań Gminy;

  6)    opiniowanie wykonania budżetu Gminy i występowanie z wnioskiem do Rady w sprawie absolutorium.

  2.    KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

  rozpatruje wpływające do rady gminy skargi na działania wójta i gminnych jednostek organizacyjnych, a także wnioski oraz

  petycje składane do rady gminy.

  3.    KOMISJA DS. SPOŁECZNO GOSPODARCZYCH ORAZ OŚWIATY

  1)    opiniuje projekty uchwał Rady oraz sprawuje kontrolę nad ich wykonaniem w zakresie kompetencji komisji

  2)    występuje z inicjatywą uchwałodawczą;

  3)    opiniuje i rozpatruje sprawy przekazywane komisji przez Radę oraz sprawy obywateli przedkładane przez członków komisji.

  W zakres zadań Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych wchodzi:

  1)     gospodarka finansowa i budżet gminy;

  2)     gospodarka nieruchomościami, planowanie przestrzenne;

  3)     drogownictwo, budownictwo, w tym budownictwo mieszkaniowe;

  4)     pozyskiwanie środków zewnętrznych, w tym funduszy strukturalnych

  5)     ochrona środowiska i ochrona przyrody

  6)     wodociągi i kanalizacja;

  7)     rolnictwo i leśnictwo;

  8)     oświata, ochrona zdrowia;

  9)     opieka społeczna, polityka prorodzinna;

  10)  kultura i sztuka, kultura fizyczna i turystyczna

  11)  promocja gminy

  12)  porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli;

  13)  współpraca ze społecznościami lokalnymi.

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
 • Data udostępnienia w BIP: 2004-06-22 11:26:32
 • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-02-04 09:30:21
 • Liczba odsłon: 1716
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1552895]

przewiń do góry