OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego
i wystąpieniu do organów opiniujących

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zn.) w zawiązku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) Zawiadamiam o wszczęciu w dniu 03 sierpnia 2009 r. na wniosek Wójta Gminy Somianka postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Modernizacji nawierzchni żwirowo-piaskowej na asfaltową drogi gminnej przez Ulasek, Wólkę Somiankowską i Kręgi o długości 4010 mb.

 

Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 20. Zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego przewidujący zawiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania.

Zgodnie z art. 63   oraz   64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227),oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. 257, poz. 2573 ze zm.), organ prowadzący postępowanie wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w imieniu którego działa Starosta Powiatu Wyszkowskiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wyszkowie o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania powyższego przedsięwzięcia na środowisko oraz sporządzania raportu oceny oddziaływania na środowisko.
Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii   pomocowych.

Jeżeli po konsultacjach z w/w organami okaże się, że zachodzi koniczność sporządzania raportu o   oddziaływaniu na środowisko, to organ prowadzący postępowanie poinformuje społeczeństwo o możliwościach udziału w postępowaniu stosownym obwieszczeniem.

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Somianka: www.ugsomianka.bip.org.pl , wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Somianka, Somianka Parcele 16B.

 Wójt Gminy Somianka

  /-/ Andrzej Żołyński

 

Somianka, dnia 20.08.2009r.

  ID 7624/ 7-2/09                                                                                      

   

POSTANOWIENIE

   

             Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000r. nr 98, poz. 1071 ze zm.),   w związku z   art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. nr 199 poz. 1227) w związku z § 3 ust. 1 pkt. 56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określania rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środkowo ( Dz. U. nr 257, poz. 2573 ze zm.)   po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Somianka

 

postanawia

 

 

nie nakładać obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na Modernizacji nawierzchni żwirowo-piaskowej na asfaltową drogi gminnej przez Ulasek, Wólkę Somiankowską i Kręgi o długości 4,01 km zlokalizowanej poza obszarem natura 2000 ( Dolina Dolnego Bugu PLB 140001 )

 

UZASADNIENIE

 

W dniu 03.08.2009r. wpłynął wniosek   o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegające Modernizacji nawierzchni żwirowo-piaskowej na asfaltową drogi gminnej przez Ulasek, Wólkę Somiankowską i Kręgi o długości 4,01 km . Do wniosku dołączono załączniki wymienione w art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Planowane przedsięwzięcie należy do kategorii przedsięwzięć określonych w § 3 pkt. 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określania rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych   uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem   przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko ( Dz. U. nr 257 poz. 2573 ze zm.).

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 2 w/w ustawy organ prowadzący postępowanie wystąpił do Starosty Powiatowego w Wyszkowie, oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wyszkowie o opinię w przedmiocie potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko oraz potrzeby sporządzania raportu dla planowanego przedsięwzięcia.

Starosta Powiatu Wyszkowskiego postanowieniem   Nr OS – 7633/47/09 z dnia 17 sierpnia 2009r. oraz Państwowy Powiatowy Inspektor   Sanitarny   w Wyszkowie opinią sanitarną Nr PPIS-ZNS-712/102/2009 z dnia 13.08.2009r. uznali za niezasadne nałożenie obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla powyższego przedsięwzięcia.

Kierując się kryteriami wynikającymi z § 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określania rodzajów przedsięwzięć w szczególności   ze względu na:

- charakterystykę przedsięwzięcia, które nie będzie powodować zwiększonego       negatywnego oddziaływania na środowisko i jednocześnie służyć poprawie płynności ruchu,

- wielkość emisja spalin nie zwiększy się   do istniejącego stanu,

- usytuowania przedsięwzięcia, które będzie zajmować obszar, na którym nie ma naturalnych siedlisk zwierząt, pomników przyrody podlegających ochronie,

- rodzaj i skala przedsięwzięcia, które z racji charakteru nie pociąga za sobą zwiększonej ilości spalin gdyż droga służy ruchowi lokalnemu,

- organy współdziałające nie stwierdziły potrzeby sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko, postanowiono   jak w sentencji postanowienia.

Po przeprowadzonej analizie danych przedstawionych przez wnioskodawcę, odstąpiono od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Informacja o niniejszym postanowieniu została podana do publicznej informacji mieszkańcom poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Somianka, oraz została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (ugsomianka.bip.org.pl).

 

POUCZENIE

 

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

 

  Wójt Gminy Somianka

   /-/ Andrzej Żołyński

 

 

Otrzymują:

1.        Wnioskodawca  

Do wiadomości:

1.        Starosta Powiatu Wyszkowskiego

Ul. Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków

2.        Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wyszkowie

ul. Daszyńskiego 28, 07-200 Wyszków

3.    Społeczeństwo -   tablica ogłoszeń, strona internetowa ( www.somianka.pl)

 

 

 

 

ID 7624/7-3/09

Somianka 25.08.2009r. 

 

DECYZJA 

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

  

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 i art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 ze zm.), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Somianka w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko oraz po zaciągnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w imieniu którego działa Starosta Powiatu Wyszkowskiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wyszkowie

Stwierdzam

Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja nawierzchni żwirowo-piaskowej na asfaltową drogi gminnej przez Ulasek, Wólkę Somiankowską i Kręgi o długości 4,01 km”.

 

UZASADNIENIE

Postępowanie administracyjne prowadzone było w sprawie wydania decyzji, określającej środowiskowe uwarunkowania zgody na realizacje planowanego przedsięwzięcia, polegającego na „Modernizacji nawierzchni żwirowo-piaskowej na asfaltową drogi gminnej przez Ulasek, Wólkę Somiankowską i Kręgi o długości 4,01 km”.

Postępowanie administracyjne zostało wszczęte w dniu 03 sierpnia 2009 r.

Zgodnie z art. 71 ust.1 i 2 ustawy z dnia 2 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.   Nr   199,   poz.   1227) realizacja   planowanego przedsięwzięcia,   mogącego   znacząco   oddziaływać   na   środowisko określonego w § 3 ust 1 pkt 56 rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada   2004r   w   sprawie   określenia   rodzajów przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko ( Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.), jest dopuszczalna wyłącznie po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

W toku postępowania stwierdzono, że wnioskowana inwestycja jest przedsięwzięciem wymienionym w § 3 ust. pkt. 56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowanym przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.( Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.).

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt. 2 w związku z art. 78 ust. 1 pkt. 2 ustawy z
dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr. 199 poz. 1227 ze zm.) organ prowadzący postępowanie wystąpił do Powiatowego Inspektora Sanitarnego o wyrażenie opinii w przedmiocie stwierdzenia obowiązku sporządzania oceny oddziaływania na środowisko oraz obowiązku sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko i określenia jego zakresu, oraz zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt. 2 w związku z art. 156 z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr. 199 poz. 1227 ze zm) organ prowadzący postępowanie wystąpił do Starosty Powiatowego w Wyszkowie w przedmiocie stwierdzenia obowiązku sporządzania oceny oddziaływania na środowisko oraz obowiązku sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko i określenia jego zakresu.    

Organy te wydały postanowienia:

1.      Starosta Powiatowy - postanowienie z dnia 17.08.2009r Nr OS-7633/473/09 w którym odstępuje od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

2.      Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny – Opinia sanitarna z dnia 13.08.2009r ( PPIS-ZNS-712/102/2009) odstąpił od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz opracowania raportu.

Na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) i § 3 ust. 1 pkt. 72 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięci mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań, związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz 2573 ze zm.) organ prowadzący postępowanie, postanowieniem z dnia 20.08.2009r znak ID 7624/7-2/09 stwierdził brak obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko przez inwestora oraz określenie jego zakresu.

Dane o tym postępowaniu zostały podane do publicznej informacji mieszkańcom poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Somianka oraz umieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Somiance: www.ugsomianka.bip.org.pl

Przy dokonaniu szczegółowej analizy organ stwierdził, że:

planowana inwestycja dotyczy ochrony powietrza, wód powierzchniowych i hałasu. Modernizacja drogi nie wpłynie ujemnie na żaden z w/w wymienionych czynników. Polepszenie stanu jezdni zmniejsza emisje gazów wydalanych przez pojazdy i natężenie hałasu. Zmniejsza się również ilość kurzu. Wykonanie normatywnych spadków poprzecznych jezdni i poboczy likwiduje lokalne zastoiny wody, które powodowały lokalne skażenia terenu i wód powierzchniowych.

Oddziaływanie tej inwestycji nie wpłynie na pogorszenie stanu środowiska przyrodniczego oraz na zdrowie ludzkie.

Biorąc pod uwagę powyższe w tym stanie rzeczy należało orzec, jak na wstępie.

W oparciu o art. 86 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wiąże organ wydający decyzję o których mową art. 72 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 3 w/w ustawy

Niniejsza decyzja została podana do publicznej wiadomości przez umieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Somiance: www.ugsomianka.bip.org.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Somianka.

 

Pouczenie:

 

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce, za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.

 

Powyższą decyzję należy dołączyć do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199 poz. 1227).

Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem czterech lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. W sytuacji określonej w art. 72 ust. 4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) wniosek może być złożony nie później niż przed upływem sześciu lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.(tj. w przypadku przedsięwzięcia etapowego )

 

Wójt Gminy Somianka

        /-/ Andrzej Żołyński  

 

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 – Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy OOŚ
 2. Załącznik nr 2 – Karta informacyjna przedsięwzięcia

 

 

Otrzymują

 1. Gmina Somianka, 07-203 Somianka
 2. Strony postępowania
 3. a/a

 

 

Do wiadomości

 1. Starosta Powiatu Wyszkowskiego
 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wyszkowie

Załącznik nr 1

do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

zgody na realizację przedsięwzięcia

nr ID 7624/7-3/09 z dnia 25.08.2009r.

 

 

 

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz 1227 ze zm.)

 

Planowane przedsięwzięcie polega na Modernizacji nawierzchni żwirowo-piaskowej na asfaltową drogi gminnej przez Ulasek, Wólkę Somiankowską i Kręgi na długości 4,01 km.

Modernizacja polegała będzie na przebudowie w ramach której zostanie wykonany następujący zakres prac:

- uzupełnienie i dożwirowanie drogi

- wykonaniu podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25kg/m2 – grubość podbudowy 16 cm,

- wykonaniu nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 4 cm i szerokości 5,1m (warstwa wiążąca)

- wykonaniu nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 4 cm i szerokości 5,0m (warstwa ścieralna)

- wykonaniu poboczy z pospółki o gr 10cm.

 Projekt budowlany zakłada wykonanie spadków poprzecznych - 2% po obu stronach. Odwodnienie drogi zostało przewidziane za pomocą odpowiednich spadków porzecznych i podłużnych do istniejących rowów odwodnieniowych, które zostaną odmulone a w niektórych miejscach odtworzone. 

Do wykonania modernizacji drogi zostanie zużyta pospółka oraz beton asfaltowy. Na etapie budowy wystąpi niewielkie zużycie wody do celów technologicznych /wykonywanie podbudowy, nawierzchni / . Nie przewiduje się wykorzystywania wody do utrzymania drogi . Energia nie będzie wykorzystywana. Paliwa  na etapie budowy stanowić będą napęd maszyn i sprzętu budowlanego.

Do budowy drogi będą wykorzystywane wyłącznie te materiały, które posiadają atesty

dopuszczające je do stosowania w budownictwie drogowym. Odpady powstające podczas budowy drogi będą gromadzone selektywnie na wydzielonej powierzchni. Następnie zostaną przekazane do odzysku lub unieszkodliwienia.

Planowana inwestycja spowoduje poprawę jakości drogi wpływającą na płynność ruchu, a tym samym na zmniejszenie powstającego hałasu i drgań podłoża. Projektowana inwestycja zakłada poprawę istniejącego stanu nawierzchni, poprawę komfortu jazdy, usprawnienie ruchu, ograniczenie hałasu oraz wzrost bezpieczeństwa pieszych, co nie powinno być źródłem konfliktów społecznych. Jedynie podczas wykonywania prac mogą wystąpić utrudnienia ruchu pojazdów, zwiększenie natężenia hałasu. Wszystkie prace będą jednak wykonywane w porze dziennej, sprawnie i efektywnie.

Podczas modernizacji drogi nie przewiduje  wytwarzania ubocznych ścieków. Odwodnienie zmodernizowanej drogi planowane jest jako powierzchniowe uzyskane za pomocą zaprojektowanych spadków podłużnych i poprzecznych do odtworzonych i odmulonych rowów odwodnieniowych.

Odpady powstające podczas budowy drogi będą gromadzone selektywnie na wydzielonej powierzchni. Następnie zostaną przekazane do odzysku lub unieszkodliwienia.

Ze względu na klasę drogi D- dojazdowa oraz rodzaj ruchu /KR1i KR2/ nie przewiduje się przekroczenia wartości dopuszczalnych stężeń substancji zanieczyszczających emitowanych przez pojazdy. Projektowana budowa spowoduje:

-     zmniejszenia ilości pyłów emitowanych do powietrza atmosferycznego

-     zmniejszenie ilości spalin wydalanych z silników pojazdów samochodowych poprzez płynną jazdę

-     ujednolicenie nośności nawierzchni we wszystkich punktach jej przekroju poprzecznego i podłużnego oraz ograniczenie przenikania nadmiaru wód deszczowych do podłoża gruntowego

-     brak zastoin wody / kałuż / wody po intensywnych lub długotrwałych opadach deszczu, a przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa i komfortu jazdy . Nie przewiduje się wystąpienia zagrożeń w zakresie ochrony przyrody. Biorąc pod uwagę skalę i lokalny zasięg analizowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się prowadzenia monitoringu lokalnego, zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji obiektu.

Dla analizowanej drogi nie potrzeba ustanawiania obszaru ograniczonego użytkowania. Zmiany w środowisku będą miały charakter okresowy, a ich skutki będą odwracalne. Na etapie budowy drogi oddziaływanie inwestycji na powietrze atmosferyczne będzie znikome, ze względu na małą liczbę maszyn budowlanych użytych podczas realizacji inwestycji. Na etapie eksploatacji natężenie ruchu pojazdów na drodze wyniesie około 130 pojazdów na dobę. Droga ze względu na jej lokalizację i powiązanie z innymi drogami stanowi drogę dojazdową do drogi krajowej-62, pól uprawnych i posesji.

 

 

Załącznik nr 2

do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

zgody na realizację przedsięwzięcia

nr ID 7624/7-3/09 z dnia 25.08.2009r.

 

        Karta informacyjna przedsięwzięcia                                       

 

Informacja o planowanym przedsięwzięciu zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 03 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska  oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227) powinny zawierać w szczególności dane o:

1. Rodzaj, skala i usytuowania przedsięwzięcia

Przedsięwzięcie polega na przebudowie drogi gminnej relacji Ulasek – Wólka Somiankowska – Kręgi zlokalizowanej na następujących działkach o numerach ewidencyjnym: 1, 100- obręb Ulasek, 766; 131/1; 267/1; 334/1; 332/1;1 – obręb Wólka Somiankowska, 15; 16/1; 16/3; 16/4; 17; 18; 19; 20/1; 20/2; 21; 22; 23; 24; 25; 26/2; 26/1; 27; 28; 29; 30; 31; 32/1; 32/2; 33; 34; 36/1; 36/2; 37; 38; 39/1; 39/2; 63/1; 63/2; 64/1; 64/2; 65; 66/1; 66/3; 66/4; 67; 68; 69; 70/1; 70/2; 71; 72; 73; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82/1; 82/2; 83; 84; 85; 86 – obręb Michalin, 336, 276/1; 276/2; 277; 278; 279; 280; 281; 282; 283; 284; 285; 286; 287; 288; 289; 290; 291; 292; 293; 294; 295/1; 296/1; 301; 302; 303; 304; 305; 306; 307; 308; 309; 310; 311; 312; 314; 315; 316; 317; 318; 319; 320; 321; 322; 323; 324; 325; 326; 327; 328; 329; 330; 331/1; 331/2; 332/1; 332/2; 333/1; 333/2; 335; 337; 338; 339; 340; 511; 512; 513; 514; 515  obręb Kręgi.

Przebudowa drogi będzie wykonywana na odcinku ok. 4,01 km. Inwestycja znajduje się na terenie gminy Somianka w środkowo- wschodniej części Gminy. Jest drogą łączącą następujące miejscowości: Ulasek, Wólka Somiankowska, Kręgi z drogą krajową nr 62 relacji Wyszków - Wierzbica. Planowana przebudowa drogi będzie wykonana po istniejącym szlaku drogi gminnej o nawierzchni żwirowo – piaskowej.

 

2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowym sposobie ich wykorzystania i pokrycia nieruchomości szatą roślinną

Powierzchnia planowanej inwestycji – przebudowy drogi wynosi 20.050 m2. Droga na projektowanym odcinku zlokalizowana jest wśród pól uprawnych oraz zabudowie rozproszonej. Obecnie istniejąca droga posiada nawierzchnię żwirową z licznymi nierównościami powodującymi utrudnienia w ruchu . Stopień uciążliwości wzrasta po opadach deszczu oraz w okresie jesienno-wiosennych,  roztopów. Pobocza drogi oraz pasa drogowego pokryte są szatą roślinną – trawą. Podczas wykonywania inwestycji nie planuje się wycinki drzew.

 

3. Rodzaj technologii

Drogą obecnie jest o nawierzchni żwirowej. Modernizacja polegała będzie na przebudowie w ramach której zostanie wykonany następujący zakres prac:

- uzupełnienie i dożwirowanie drogi

- wykonaniu podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25kg/m2 – grubość podbudowy 16 cm,

- wykonaniu nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 4 cm i szerokości 5,1m (warstwa wiążąca)

- wykonaniu nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 4 cm i szerokości 5,0m (warstwa ścieralna)

- wykonaniu poboczy z pospółki o gr 10cm.

 Projekt budowlany zakłada wykonanie spadków poprzecznych - 2% po obu stronach. Odwodnienie drogi zostało przewidziane za pomocą odpowiednich spadków porzecznych i podłużnych do istniejących rowów odwodnieniowych, które zostaną odmulone a wniektrych miejscach odtworzone. 

 

4. Ewentualne warianty przedsięwzięcia

Nie przewiduje się rozwiązania wariantowego. Inwestycja będzie wykonywana w istniejącym pasie drogowym po istniejącym przebiegu drogi o nawierzchni żwirowej.

 

5. Przewidywana ilość wykorzystanej wody, surowców, materiałów paliw oraz energii

Do wykonania modernizacji drogi zostanie zużyta pospółka oraz beton asfaltowy.

Na etapie budowy wystąpi niewielkie zużycie wody do celów technologicznych

/ wykonywanie podbudowy, nawierzchni / . Nie przewiduje się wykorzystywania wody do utrzymania drogi .

Energia nie będzie wykorzystywana

Paliwa  na etapie budowy stanowić będą napęd maszyn i sprzętu budowlanego.

Na tym etapie nie można nawet w sposób przybliżony określić zużycia paliwa na potrzeby realizacji budowy .

 

6. Rozwiązania chroniące środowisko

a) w zakresie wykorzystywanych materiałów

Do budowy drogi będą wykorzystywane wyłącznie te materiały, które posiadają atesty

dopuszczające je do stosowania w budownictwie drogowym.

b) w zakresie gospodarki odpadami

Odpady powstające podczas budowy drogi będą gromadzone selektywnie na wydzielonej

powierzchni. Następnie zostaną przekazane do odzysku lub unieszkodliwienia.

c) w zakresie odwodnienia

Zakłada się powierzchniowe odwodnieni drogi, systemem spadków podłużnych i poprzecznych.

d) w zakresie ochrony przed hałasem

Planowana inwestycja spowoduje poprawę jakości drogi wpływającą na płynność ruchu, a tym samym na zmniejszenie powstającego hałasu i drgań podłoża.

e) w zakresie oddziaływania na okoliczną ludność

Projektowana inwestycja zakłada poprawę istniejącego stanu nawierzchni, poprawę komfortu jazdy, usprawnienie ruchu, ograniczenie hałasu oraz wzrost bezpieczeństwa pieszych, co nie powinno być źródłem konfliktów społecznych. Jedynie podczas wykonywania prac mogą wystąpić utrudnienia ruchu pojazdów, zwiększenie natężenia hałasu. Wszystkie prace będą jednak wykonywane w porze dziennej, sprawnie i efektywnie.

 

1.      Rodzaje i przewidywana ilość wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko.

·       Ilość i sposób odprowadzania ścieków bytowych, technologicznych :

Nie dotyczy gdyż jest to przedsięwzięcie które nie przewiduje  wytwarzania ubocznych ścieków

·       Ilość i sposób odprowadzania wód opadowych:

Istniejąca droga w większości nie posiada drożnych rowów odwodnieniowych. Odwodnienie zmodernizowanej drogi planowane jest jako powierzchniowe uzyskane za pomocą zaprojektowanych spadków podłużnych i poprzecznych do odtworzonych i odmulonych rowów odwodnieniowych.

·       Rodzaj, przewidywana ilość i sposób postępowania z odpadami:

Odpady powstające podczas budowy drogi będą gromadzone selektywnie na wydzielonej powierzchni. Następnie zostaną przekazane do odzysku lub unieszkodliwienia.

·       Ilość, rodzaje zainstalowanych i planowanych urządzeń emitujących hałas, zanieczyszczenia powietrza, opady, ścieki pola elektromagnetyczne lub innych elementów powodujących uciążliwość

Ze względu na klasę drogi D- dojazdowa oraz rodzaj ruchu /KR1i KR2/ nie przewiduje się przekroczenia wartości dopuszczalnych stężeń substancji zanieczyszczających emitowanych przez pojazdy. Projektowana budowa spowoduje:

-     zmniejszenia ilości pyłów emitowanych do powietrza atmosferycznego

-     zmniejszenie ilości spalin wydalanych z silników pojazdów samochodowych poprzez płynną jazdę

-     ujednolicenie nośności nawierzchni we wszystkich punktach jej przekroju poprzecznego i podłużnego oraz ograniczenie przenikania nadmiaru wód deszczowych do podłoża gruntowego

-     brak zastoin wody / kałuż / wody po intensywnych lub długotrwałych opadach deszczu, a przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa i komfortu jazdy . Nie przewiduje się wystąpienia zagrożeń w zakresie ochrony przyrody. Biorąc pod uwagę skalę i lokalny zasięg analizowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się prowadzenia monitoringu lokalnego, zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji obiektu.

 Dla analizowanej drogi nie potrzeba ustanawiania obszaru ograniczonego użytkowania. Zmiany w środowisku będą miały charakter okresowy, a ich skutki będą odwracalne. Na etapie budowy drogi oddziaływanie inwestycji na powietrze atmosferyczne będzie znikome, ze względu na małą liczbę maszyn budowlanych użytych podczas realizacji inwestycji. Na etapie eksploatacji natężenie ruchu pojazdów na drodze wyniesie około 130 pojazdów na dobę. Droga ze względu na jej lokalizację i powiązanie z innymi drogami stanowi drogę dojazdową do drogi krajowej-62, pól uprawnych i posesji.

Jak pokazują badania prowadzone przez GDDKiA nie ma przekroczeń dopuszczalnych wartości stężeń substancji w powietrzu poza pasam drogowym. Wyniki pomiarów przy drogach krajowych, przy natężeniu ruchu 7000 -9000 pojazdów na dobę, ukazują brak przekroczeń dla związków azotu NO2, węglowodorów HC, tlenku i dwutlenku węgla CO, CO2 , związków siarki SO2, SO3 i związków ołowiu Pb.

W związku z tym również dla projektowanej drogi, która nie będzie służyła ruchowi tranzytowemu, lecz jedynie będzie dojazdem do drogi krajowej-62,                                                                                                                                                                posesji i gruntów rolnych, występować będzie ruch KR1/KR2 niemożliwe jest przekroczenie dopuszczalnych stężeń substancji zanieczyszczających emitowanych przez pojazdy ponad wartości dopuszczalne przez przepisy wykonawcze do ustawy Prawo Ochrony Środowiska .

 

8. Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko

Nie dotyczy

 

9. Obszary  podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia.

 

Przy modernizowanej drodze nie występują obszary podlegające ochronie  i mogące znajdować się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia.

 Wójt Gminy Somianka

         /-/ Andrzej Żołyński 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
 • Data udostępnienia w BIP: 2009-08-21 15:12:00
 • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
 • Data ostatniej aktualizacji: 2009-09-11 08:35:25
 • Liczba odsłon: 479
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1537266]

przewiń do góry