Uchwała Nr II/4/18 Rady Gminy Somianka z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Somianka na lata 2018-2023

Uchwała Nr II/5/18 Rady Gminy Somianka z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie zmian do Uchwały budżetowej nr XLIII/254/17 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2017r.
Publikacja Uchwały Nr II/5/18 w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego- http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=13291

Uchwała Nr II/6/18 Rady Gminy Somianka z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Gminy Somianka i sołtysów sołectw z terenu gminy Somianka
Publikacja Uchwały Nr II/6/18 w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego-http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=1180

Uchwała Nr II/7/18 Rady Gminy Somianka z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Somianka

Uchwała Nr II/8/18 Rady Gminy Somianka z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
Publikacja Uchwały Nr II/8/18 w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego- http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=13292

Uchwała Nr II/9/18 Rady Gminy Somianka z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Somianka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019

Uchwała Nr II/10/18 Rady Gminy Somianka z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych
Publikacja Uchwały Nr II/10/18 w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego- http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=13293

Uchwała Nr II/11/18 Rady Gminy Somianka z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Somiance
Publikacja Uchwały Nr II/11/18 w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego- http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=13294

Uchwała Nr II/12/18 Rady Gminy Somianka z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie darowizny

Uchwała Nr II/13/18 Rady Gminy Somianka z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019-2024  (Załącznik)

Uchwała Nr II/14/18 Rady Gminy Somianka z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
Publikacja Uchwały Nr II/14/18 w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego- http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=13287

Uchwała Nr II/15/18 Rady Gminy Somianka z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym wieloletnim programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
Publikacja Uchwały Nr II/15/18 w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego- http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=13288

Uchwała Nr II/16/18 Rady Gminy Somianka z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

Uchwała Nr II/17/18 Rady Gminy Somianka z dnia 21 grudnia 2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Somianka
Publikacja Uchwały Nr II/17/18 w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego - http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=13289

Uchwała Nr II/18/18 Rady Gminy Somianka z dnia 21 grudnia 2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Publikacja Uchwały Nr II/18/18 w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego - http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=13290


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-01-03 14:28:32
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-01-24 08:09:48
  • Liczba odsłon: 414
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1552520]

przewiń do góry