UCHWAŁA Nr VII/40/2007

Rady Gminy Somianka

z dnia 27 kwietnia 2007 r.

w sprawie zawarcia porozumienia z Zarządem Powiatu Wyszków

 

    Na podstawie art. 8 ust.2a i art. 10 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( jednolity tekst z 2001 roku Dz.U.Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami ), art. 111 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1988 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 155, poz. 114 z późniejszymi zmianami) – Rada Gminy Somianka uchwala co nastepuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zawarcie przez Wójta Gminy Somianka z Zarządem Powiatu Wyszków porozumienia na letnie bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Somianka w okresie od 09 marca 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.

§ 2

  1. Wzajemne zobowiązania stron określi porozumienie.
  2. Realizacja o którym mowa w § 1 wykonywana będzie przez Gminę Somianka z udziałem finansowym Powiatu Wyszkowskiego w kwocie 17 694,00 zł. ( słownie siedemnaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt cztery złote ).

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

   /-/ Tadeusz Jacek Tolak

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-04-30 14:52:24
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-04-30 14:52:24
  • Liczba odsłon: 441
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1554000]

przewiń do góry