Uchwała Nr XXXII/189/17 Rady Gminy Somianka z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Uchwała Nr XXXII/190/17 Rady Gminy Somianka z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Somianka

Uchwała Nr XXXII/193/17 Rady Gminy Somianka z dnia 10 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej oraz poboru opłaty targowej w drodze inkasa

Uchwała Nr XXXII/194/17 Rady Gminy Somianka z dnia 10 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu przez Gminę Somianka

Uchwała Nr XXXII/196/17 Rady Gminy Somianka z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Somianka w 2017 roku”

Uchwała Nr XXXII/199/17 Rady Gminy Somianka z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Somianka jest organem prowadzącym

Uchwała Nr XXXII/200/17 Rady Gminy Somianka z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Somianka oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły

Uchwała Nr XXXV/202/17 Rady Gminy Somianka z dnia 2 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej oraz poboru opłaty targowej w drodze inkasa

Uchwała Nr XXXV/203/17 Rady Gminy Somianka z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie niedochodzenia należności cywilnoprawnych przypadających Gminie Somianka lub jej jednostkom organizacyjnym, których kwota wraz z odsetkami nie przekracza 100 zł

Uchwała Nr XXXV/204/17 Rady Gminy Somianka z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych z nieczystości ciekłych z terenu gminy Somianka

Uchwała Nr XXXV/205/17 Rady Gminy Somianka z dnia 2 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

Uchwała Nr XXXV/208/17 Rady Gminy Somianka z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli niepublicznych oraz publicznych prowadzonych na terenie Gminy Somianka przez inne niż Gmina Somianka osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji 

Uchwała Nr 14.100.2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie orzeczenia o nieważności Uchwały Nr XXXV/208/17 Rady Gminy Somianka z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli niepublicznych oraz publicznych prowadzonych na terenie Gminy Somianka przez inne niż Gmina Somianka osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji


Uchwała Nr XXXVII/217/17 Rady Gminy Somianka z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

Uchwała Nr XXXVII/218/17 Rady Gminy Somianka z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie opłaty targowej oraz poboru opłaty targowej w drodze inkasa

Uchwała Nr XXXVII/219/17 Rady Gminy Somianka z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu przez Gminę Somianka

 Uchwała Nr XXXVII/220/17 Rady Gminy Somianka z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Somiance

Uchwała Nr XXXVII/221/17 Rady Gminy Somianka z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Somianka instrumentem płatniczym

Uchwała Nr XXXVII/222/17 Rady Gminy Somianka z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Somianka lub jej jednostkom podległym

Uchwała Nr XXXIX/236/17 Rady Gminy Somianka z dnia 27 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli niepublicznych oraz publicznych prowadzonych na terenie Gminy Somianka przez inne niż Gmina Somianka osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji  

Uchwała Nr 21.137.2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 października  2017 r. w sprawie orzeczenia o nieważności w części Uchwały Nr XXXIX/236/17 Rady Gminy Somianka z dnia 27 września  2017 r. zmieniającej Uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli niepublicznych oraz publicznych prowadzonych na terenie Gminy Somianka przez inne niż Gmina Somianka osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji


Uchwała Nr XLI/246/17 Rady Gminy Somianka z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawa obliczenia podatku rolnego

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-05-04 11:07:19
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-05-04 11:07:19
  • Liczba odsłon: 138
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1537183]

przewiń do góry