Somianka,   dnia 2010-04-30

ID.7624/2/10

 

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających  

 

   

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) art. 73 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.),  

 

zawiadamiam

 

że na wniosek z dnia 14 .04.2010r., (data wpływu: 14.04.2010r.),firma Ziemia Polska ul. Leśna 1 Józefów 05-860 Płochocin, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu produkcji paliwa alternatywnego na działce nr 2 we wsi Janki gm. Somianka.

      Informuję wiec o uprawnieniach wszystkich stron tego   postępowania wynikających z art.10 § 1 K.p.a., do czynnego udziału w każdym jego stadium.

      Z dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznać się, w siedzibie Urzędu Gminy Somianka   w pokoju Nr 6

      Przedmiotowe przedsięwzięcie zalicza się do grupy przedsięwzięć określonych § 2 ust.1 pkt 39 i 39a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn..zm.).

       Zgodnie z art.64 ust.1 punkt 1 i 2 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, w toku postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszego przedsięwzięcia, należy uzyskać opinie / uzgodnienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego   w Wyszkowie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie.

        Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii    i ewentualnych uzgodnień pomocniczych.

         Zgodnie z art. 64 ust.4 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko oraz art.35 § 5 K.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

          Zgodnie z art.41 § 1 K.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele   i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie adresu; zgodnie. Zgodnie z art.41§ 3 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

Wójt Gminy Somianka

   /-/ Andrzej Żołyński

Otrzymują :   

1. Strony wg rozdzielnika,

2. Sołtys wsi Henrysin   - przez   wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

3. Sołtys wsi Popowo Kościelne - przez   wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

4. Sołtys wsi Janki   - przez   wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

5. Strona internetowa BIP i tablica ogłoszeń   w budynku Urzędu Gminy Somianka.

2. a/a

 

Sprawę prowadzi:

JanSzumowski                                                                                                                                                                                     Tel. 029 74 188 98

 

Raport o oddziaływaniu na środowisko dla planowanej budowy Zakładu Produkcji Paliwa Alternatywnego we wsi Janki, Gm. Somianka

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-05-14 13:32:10
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-05-17 14:37:08
  • Liczba odsłon: 453
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1537055]

przewiń do góry