ID.7624/2/09                                                              Somianka, dnia 10.03.2009 r.

 

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU
POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

    Zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j.: Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 21ust.2 pkt.9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz.1277.

zawiadamiam

że w dniu 10.03.2009 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Gminy Somianka, Somianka Parcele 24B   07-203 Somianka, z dnia 05.02.2009 r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie chodnika z kostki betonowej przy drodze powiatowej nr 4410W relacji Somianka - Rząśnik na działkach nr ewid. 117, 23, i 118 w miejscowości Wola Mystkowska   obręb Wola Mystkowska, budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 4410 W relacji Somianka – Rząśnik na działkach o nr ewidencyjnym 117 i 23 w miejscowości Wola Mystkowska obręb Wola Mystkowska oraz budowa chodnika z kostki betonowej na działkach o nr 184 i 118 położonych we wsi Wola Mystkowska obręb Wola Mystkowska gmina Somianka pow. Wyszkowski.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Somianka. Organem właściwym do wydania opinii ze względu na ochronę zdrowia i życia ludzi jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wyszkowie, a ze względu na ochronę środowiska – Starosta Powiatowy w Wyszkowie.

Zgodnie z art. 10 § 1 K. p. a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Zgodnie z art. 28 K. p. a., stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

Strony oraz zainteresowane podmioty mogą zapoznawać się z wnioskiem Inwestora oraz „Informacją o planowanym przedsięwzięciu” oraz złożyć uwagi i wnioski dotyczące przedsięwzięcia w Urzędzie   Gminy Somianka, 07-203 Somianka pok. 6 w godzinach pracy Urzędu, t. j. w godz. 8.00 - 16.00.

 

Wójt Gminy Somianka

  /-/ Andrzej Żołyński

 

Otrzymują:

1.       Gmina Somianka

2.       Starostwo Powiatowe w Wyszkowie Wydział Drogownictwa

3.       Sołtys wsi Wola Mystkowska   przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

4.       Strona internetowa BIP i tablica ogłoszeń UG

5.       a/a

 

ID 7624/1/09                                                    Somianka dnia 2009.03.30

 

 

P O S T A N O W I E N I E

 

Na podstawie art. 123 Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj.: Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 06.02.2009 r. Gminy Somianka 07-203 Somianka, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Zagospodarowaniu centrum miejscowości Wola Mystkowska wraz z budową chodnika i oświetlenia”, po zasięgnięciu opinii Starosty Wyszkowskiego – postanowienie, znak: OS-7633-16/2009 i OS-7633/13/09 z dnia 18.02.2009 r. oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wyszkowie – opinia sanitarna, znak: PPIS-ZNZ.712/33/412/09 i PPIS-ZNS-712/32/413/09 z dnia 3.03.2009 r.,

 

p o s t a n a w i a m

 

nie stwierdzam potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pod nazwą: „Zagospodarowanie centrum miejscowości Wola Mystkowska wraz z budowa chodnika i oświetlenia” w Woli Mystkowskiej, gmina Somianka 07-206 Somianka .

 

 

U z a s a d n i e n i e

 

Stosownie do wymogów art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj.: Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) zwrócono się do Starosty Powiatowego w Wyszkowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wyszkowie o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Organy te, biorąc pod uwagę zakres i rodzaj tego przedsięwzięcia, wyraziły opinię sugerującą o odstąpieniu od tego obowiązku.

Planowana do realizacji inwestycja polega na wykonaniu chodników, oświetlenia ulicznego, zlokalizowana będzie w pasie drogowym drogi powiatowej relacji Somianka – Rząśnik o nr 4410W  na działkach o nr ewidencyjnym 118/2; 117 i 23 oraz przy drodze gminnej o nr ewidencyjnych 118/1 i 184, budowa ciągu pieszo-jezdnego oraz alejek w centrum wsi na działce  o numerze ewidencyjnym: 253/2 w Woli Mystkowskiej obręb Wola Mystkowska, gmina Somianka.

Z przedłożonej karty informacyjnej przedsięwzięcia, stanowiącej załącznik do wniosku wynika, że planowana inwestycja dotyczy budowy chodników, oświetlenia ulicznego, ciągu pieszo-jezdnego oraz alejek początek realizacji zadania od początku zabudowy miejscowości Wola Mystkowska. Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany budowy chodnika przy drodze powiatowej relacji Wola Mystkowska – Rząśnik, powiat wyszkowski o długości 2500 mb. o szerokości 1,20 m.

W ramach tej inwestycji zaprojektowano:

- wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce cementowo- piaskowej gr. 4 cm na warstwie odsączającej grubości 10 cm ze spadkiem 2 % w kierunku jezdni,

-  wykonanie zjazdów indywidualnych do posesji z kostki brukowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego gr. 18 cm na warstwie odsączającej z pospólki gr. 10 cm.,

-  chodnik obramowany krawężnikiem  betonowym o 30 x 15 x 100 na podsypce cem-piaskowej  gr 5 cm i ławie z oporem z betonu B 10 oraz obrzeżem betonowym 8 x 30 x 100 na podsypce piaskowej,

-ciąg pieszo- jezdny – kostka betonowa szara gr. 8 cm obramowany krawężnikiem na ławie betonowej B-10 o długości 108 mb,

- alejka z kostki brukowej gr. 6 cm, obrzeże betonowe 8 x 30 o łącznej długości 292 mb.

Oświetlenie uliczne na słupach stalowych ocynkowanych ulicz. S 80P połączonych kablem ziemnym YAKY 4 x 35 mm2.

Nadmieniam iż powyższy chodnik oraz oświetlenie mieści się w pasie drogowym nie naruszając osób trzecich.

 

Zjazdy będą wykonywane w nawiązaniu do istniejących bram, w przypadku braku bramy zostaną wykonane zjazdy o szerokości 5 m.

Projektowana konstrukcja nawierzchni:

Chodnik:

- betonowa kostka brukowa szara gr. 6 cm

- podsypka cementowo-piaskowa – 10 cm

- szerokość 1,2 m

Zjazd:

- betonowa kostka brukowa szara gr. 8 cm

- podsypka piaskowa – 10 cm

- podbudowa z betonu B-7,5 gr. 20 cm.

Ciąg pieszo-jezdny:

- szerokość 3,0 m

- nawierzchnia kostka betonowa szara gr. 8 cm

- podbudowa z kruszywa kamiennego frakcji 0-31,5 gr. 20 cm

- warstwa odsączająca z pospółki gr. 10 cm 

Alejka:

- szerokość 1,5 m

- nawierzchnia kostka betonowa szara gr. 6 cm

- podsypka piaskowa 10 cm

W zakresie odwodnienia zakłada się powierzchniowe odwodnienie chodnika, systemem spadków poprzecznych 2% w kierunku jezdni.

Nie przewiduje się wycinania żadnych drzew w trakcie realizacji inwestycji.          Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, obiektu budowlanego, dotychczasowy sposób jego wykorzystania i pokrycie szatą roślinną

Powierzchnia chodników – 2267,18 m2

Zjazdy – 812,57 m2

Przedsięwzięcie obejmuje budowę chodnika, który już stanowi element układu

komunikacyjnego wsi Wola Mystkowska. Z chodnika korzystają w głównej mierze mieszkańcy dojeżdżający do swoich posesji. Przedsięwzięcie polega przede wszystkim na zmianie nawierzchni pobocza żwirowego na kostkę brukową.

Z przeprowadzonego rozpoznania wynika, że w granicach projektowanych prac nie rosną żadne drzewa. Poza tym występuje roślinność o charakterze synantropijnym. W granicach istniejącej jezdni nie rośnie żadna roślinność. Zgodność przedsięwzięcia z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w całości w strefie mieszkaniowo-usługowej,

oznaczonej w miejscowym planie symbole M/U i M/MR, obejmującej tereny zabudowy mieszkaniowej rolniczej i  jednorodzinnej z dopuszczeniem usług. Budowa chodnika oraz oświetlenia ulicznego, stanowiąca przedmiot przedsięwzięcia, jest niezbędna w celu realizacji ustaleń planu dla tej strefy. Przedsięwzięcie jest więc zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy i wsi Wola Mystkowska, zatwierdzonym uchwałą nr V/15/98 Rady Gminy Somianka z dnia 31 grudnia 1998 r. (opublikowaną w Dzienniku  Urzędowym Województwa Mazowieckiego nr 21, poz. 454 z dnia 23 kwietnia 1999 r.).

Na etapie prowadzenia prac związanych z realizacją inwestycji wystąpią oddziaływania akustyczne, lecz będą one miały charakter krótkotrwały i odwracalny. Ze względu na krótkotrwałość uciążliwości nie należy się spodziewać skarg okolicznych mieszkańców. Na terenie budowy nie będą miały miejsca bezpośrednie mechaniczne przekształcenia powierzchni terenu, gleby i szaty roślinnej oraz środowiska gruntowo – wodnego. Po zakończeniu budowy nastąpi uporządkowanie terenu.

Z informacji środowiskowej oraz z dołączonych dokumentów wynika, że w bezpośrednim sąsiedztwie planowanej inwestycji nie występują obiekty objęte ochroną konserwatorską. Teren objęty inwestycją nie podlega ochronione na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody. Przewidziane rozwiązania na tym obszarze zakładają wykorzystanie istniejącego ukształtowania terenu. Planowane przedsięwzięcie nie będzie miało wpływu na obszary sieci Natura 2000. Najbliższy z obszarów to obszar Puszczy Białej, położony w granicach 300 m od Woli Mystkowskiej. Przedsięwzięcie nie będzie powodować zagrożeń wystąpienia poważnych awarii oraz nie będzie oddziaływać transgranicznie.

Biorąc pod uwagę charakter i skalę potencjalnego oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia oraz po zasięgnięciu opinii Starosty Powiatu Wyszkowskiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wyszkowie orzeczono jak w sentencji. Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

 

Wójt Gminy Somianka

  /-/ Andrzej Żołyński

  

Zgodnie z art. 74 ust. 3 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., nr 199, poz. 1227) niniejsze pismo podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Somianka oraz umieszczeniu na stronie internetowej www.ugsomianka.bip.org.pl , ponieważ liczba stron postępowania przekracza 10.

 

Otrzymują:

1.       Gmina Somianka wm.

2.       Starostwo powiatowe w Wyszkowie

3.       Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wyszkowie

4.       Sołtys wsi Wola Mystkowska tablica ogłoszeń.

5.       a/a

  

 

 

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA POLEGAJĄCEGO

 NA BUDOWIE CHODNIKA I OŚWIETLENIA ULICZNEGO

W WOLI MYSTKOWSKIEJ

 

1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie chodnika z kostki Bauma w pasie drogowym wzdłuż drogi powiatowej i gminnej o nr ewidencyjnych 118/2; 117; 184 ; 118/1 i 23 położonej we wsi Wola Mystkowska gm. Somianka oraz budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż w poboczu drogi powiatowej na działkach o nr ewidencyjnym 117 i 23 położonych we wsi Wola Mystkowska gm. Somianka, budowa ciągu pieszo-jezdnego oraz alejek na działce nr 253/2 przy Zespole Szkół w Woli Mystkowskiej.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r., Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) przedmiotowa inwestycja zaliczona jest do przedsięwzięć obejmujących drogi publiczne o nawierzchni utwardzonej, niewymienione w § 2 ust. 1 pkt 29 i 30, z wyłączeniem ich remontu i przedsięwzięć polegających na budowie, przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce: zjazdu z drogi publicznej, przejazdu drogowego, pasa postojowego, pasa dzielącego, pobocza, chodnika, ścieżki rowerowej, konstrukcji oporowej, przepustu, kładki oraz obiektów i urządzeń wyposażenia technicznego dróg.

2. Stan istniejący

 W obecnej chwili pobocze wykorzystywane jest jako ciąg pieszo jezdny  bez oświetlenia  ulicznego z występującymi dołami i kałużami wody utrudniającymi poruszanie się społeczeństwa. Odprowadzenie wód opadowych do rowów przydrożnych. Istniejące uzbrojenie nie podlega zmianie.

3. Stan projektowany

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany budowy chodnika przy drodze powiatowej relacji Wola Mystkowska - Rząśnik powiat wyszkowski o długości 2500 mb. o szerokości 1,20 m.

W ramach tej inwestycji zaprojektowano:

- wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce cementowo- piaskowej gr. 4 cm na warstwie odsączającej grubości 10 cm ze spadkiem 2 % w kierunku jezdni

-  wykonanie zjazdów indywidualnych do posesji z kostki brukowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego gr. 18 cm na warstwie odsączającej z pospólki gr. 10 cm.

-  chodnik obramowany krawężnikiem  betonowym o 30 x 15 x 100 na podsypce cem-piaskowej  gr 5 cm i ławie z oporem z betonu B 10 oraz obrzeżem betonowym 8 x 30 x 100 na podsypce piaskowej.

-ciąg pieszo- jezdny – kostka betonowa szara gr. 8 cm obramowany krawężnikiem na ławie betonowej B-10 o długości 108 mb

- alejka z kostki brukowej gr. 6 cm, obrzeże betonowe 8 x 30 o łącznej długości 292 mb.

Oświetlenie uliczne na słupach stalowych ocynkowanych ulicz. S 80P połączonych kablem ziemnym YAKY 4 x 35 mm2.

Nadmieniam iż powyższy chodnik oraz oświetlenie mieści się w pasie drogowym nie naruszając osób trzecich.

 

Zjazdy będą wykonywane w nawiązaniu do istniejących bram, w przypadku braku bramy zostaną wykonane zjazdy o szerokości 5 m.

Projektowana konstrukcja nawierzchni:

Chodnik:

- betonowa kostka brukowa szara gr. 6 cm

- podsypka cementowo-piaskowa – 10 cm

- szerokość 1,2 m

Zjazd:

- betonowa kostka brukowa szara gr. 8 cm

- podsypka piaskowa – 10 cm

- podbudowa z betonu B-7,5 gr. 20 cm.

Ciąg pieszo-jezdny:

- szerokość 3,0 m

- nawierzchnia kostka betonowa szara gr. 8 cm

- podbudowa z kruszywa kamiennego frakcji 0-31,5 gr. 20 cm

- warstwa odsączająca z pospółki gr. 10 cm 

Alejka:

- szerokość 1,5 m

- nawierzchnia kostka betonowa szara gr. 6 cm

- podsypka piaskowa 10 cm

W zakresie odwodnienia zakłada się powierzchniowe odwodnienie chodnika, systemem spadków poprzecznych 2% w kierunku jezdni.

Nie przewiduje się wycinania żadnych drzew w trakcie realizacji inwestycji.

4. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, obiektu budowlanego, dotychczasowy sposób jego wykorzystania i pokrycie szatą roślinną

Powierzchnia chodników – 2267,18 m2

Zjazdy – 812,57 m2

Przedsięwzięcie obejmuje budowę chodnika, który już stanowi element układu

komunikacyjnego wsi Wola Mystkowska. Z chodnika korzystają w głównej mierze mieszkańcy dojeżdżający do swoich posesji. Przedsięwzięcie polega przede wszystkim na zmianie nawierzchni pobocza żwirowego na kostkę brukową.

Z przeprowadzonego rozpoznania wynika, że w granicach projektowanych prac nie rosną żadne drzewa. Poza tym występuje roślinność o charakterze synantropijnym. W granicach istniejącej jezdni nie rośnie żadna roślinność.

5. Zgodność przedsięwzięcia z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w całości w strefie mieszkaniowo-usługowej,

oznaczonej w miejscowym planie symbole M/U i M/MR, obejmującej tereny zabudowy mieszkaniowej rolniczej i  jednorodzinnej z dopuszczeniem usług. Budowa chodnika oraz oświetlenia ulicznego , stanowiąca przedmiot przedsięwzięcia, jest niezbędna w celu realizacji ustaleń planu dla tej strefy. Przedsięwzięcie jest więc zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy i wsi Mrozy, zatwierdzonym uchwałą nr V/15/98 Rady Gminy Somianka z dnia 31 grudnia 1998 r. (opublikowaną w Dzienniku  Urzędowym Województwa Mazowieckiego nr 21, poz. 454 z dnia 23 kwietnia 1999 r.).

6. Rozwiązania wariantowe

Nie przewiduje się wariantowania inwestycji. Przedsięwzięcie przewiduje budowę chodnika z kostki brukowej oraz oświetlenia ulicznego w miejscu, gdzie obecnie istnieje już pas drogowy przy jezdni asfaltowej służący do obsługi komunikacyjnej mieszkańców.                                                                                                                                  7. Przewidywana ilość wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców , materiałów, paliw oraz energii

a) w fazie realizacji

Roboty drogowe będą prowadzone głównie w technologii zmechanizowanej – systemem liniowym. Maszyny/sprzęt przewidziany do realizacji robót drogowych posiada własne środki napędowe i nie wymaga zasilania zewnętrznego. Stosowane materiały budowlane w postaci kruszyw pochodzić będą ze źródeł kopalnianych i będą sprowadzane spoza terenu budowy.

Natomiast asfalt i cement z wytwórni mas bitumicznych, zakładów petrochemicznych i z cementowni. Woda do celów technologicznych będzie dowożona beczkowozami.

b) w fazie eksploatacji

Wystąpi zapotrzebowanie na energię elektryczną do oświetlenia drogi (na niezmienionym poziomie – obecnie ulica jest oświetlana). Ponadto wystąpi niewielkie zapotrzebowanie na substancję (piasek i sól) do zimowego utrzymania dróg.

8. Rozwiązania chroniące środowisko

a) w zakresie rodzajów wykorzystywanych materiałów

Do budowy drogi będą wykorzystywane wyłącznie te materiały, które posiadają atesty dopuszczające je do stosowania w budownictwie drogowym.

b) w zakresie gospodarki odpadami

Odpady powstające podczas budowy drogi będą gromadzone selektywnie na wydzielonej powierzchni. Następnie zostaną przekazane do odzysku lub unieszkodliwienia.

c) w zakresie odwodnienia

Zakłada się powierzchniowe odwodnieni chodnika, systemem spadków poprzecznych.

d) w zakresie ochrony przed hałasem

Planowana inwestycja spowoduje poprawę jakości drogi wpływającą na płynność ruchu, a tym samym na zmniejszenie powstającego hałasu i drgań podłoża.

e) w zakresie oddziaływania na okoliczną ludność

Projektowana inwestycja zakłada poprawę stanu istniejącego, poprawę komfortu jazdy, usprawnienie ruchu, ograniczenie hałasu oraz wzrost bezpieczeństwa pieszych, co nie powinno

być źródłem konfliktów społecznych. Jedynie podczas wykonywania prac mogą wystąpić utrudnienia ruchu pojazdów, zwiększenie natężenia hałasu. Wszystkie prace będą jednak wykonywane w porze dziennej, sprawnie i efektywnie.

9. Obszary chronione

Obszar projektowanej inwestycji znajduje się na terenie natury 2000 w pobliżu Puszczy Białej.                                                                                                                   

Obszary chronionego krajobrazu – brak znaczącego oddziaływania

Przedsięwzięcie położone jest pobliżu Puszczy Białej. Przedsięwzięcie polega głównie na zmianie nawierzchni z gruntowej pobocza na brukową.

Obszar NATURA 2000 - brak znaczącego oddziaływania

Najbliżej położonym obszarem NATURA 2000 jest obszar PLB140009 Dolina Kostrzynia (ok. 4 km na wchód).

Przedsięwzięcie obejmuje budowę drogi, która już stanowi element układu

komunikacyjnego gminy Mrozy. Przedsięwzięcie polega głównie na zmianie nawierzchni z gruntowej na bitumiczną.

Realizacja przedsięwzięcia nie powinna przyczynić się do wzrostu zagrożenia dla gatunków występujących w obszarze objętym ochroną, szczególnie biorąc pod uwagę charakterystykę przedsięwzięcia oraz odległość od najbliżej położonego takiego obszaru.

 

10. Rodzaje i przewidywana ilość wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko.

Eksploatacja ciągu pieszo-jezdnego w postaci ruchu pojazdów jest w każdym przypadku źródłem emisji substancji do powietrza. W wyniku realizacji przedsięwzięcia, gdy poprawie ulegnie płynność ruchu, zmniejszy się ilość zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery.

Podstawowe substancje wydalane do atmosfery to: tlenki azotu, tlenek węgla,

węglowodany, tlenki siarki, aldehydy, pył zawieszony, związki ołowiu, ozon. Stopień i zasięg oddziaływania substancji toksycznych w rejonie budowanego ciągu pieszo-jezdnego  zależy nie tylko od wielkości emisji, ale również od warunków dyspersji substancji w środowisku. Rozproszenie substancji w atmosferze warunkują: prędkość i kierunek wiatru, poziom wyniesienia nawierzchni drogi ponad otaczający teren. Zmniejszenie emisji substancji szkodliwych dla środowiska możliwe będzie poprzez poprawę stanu technicznego pojazdów, rodzaju stosowanego paliwa, budowę silników.

Parametry te nie należą do rozwiązań projektowych przewidzianych do zastosowania przy budowie ciągu pieszo-jezdnego. Ze względu na specyfikę planowanego przedsięwzięcia nie jest możliwe podejmowanie działań technicznych zmniejszających emisję substancji szkodliwych do środowiska, a powstających w wyniku eksploatacji drogi.

11. Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko

Nie dotyczy

12. Strefa ograniczonego użytkowania

Nie planuje się utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania

13. Podsumowanie

Przeprowadzona analiza potencjalnych zagrożeń dla środowiska wynikłych z projektowanej budowy przedmiotowego chodnika przy drodze powiatowej, budowa zjazdów do posesji, ciągu pieszo jezdnego i alejek przy Zespole Szkól w Woli Mystkowskiej oraz sposobów minimalizacji skutków doprowadziła do następujących wniosków:

1. Planowany do budowy chodnik, zjazdy do posesji, ciąg pieszo-jezdny, alejka  nie  jest obiektem nowym, a planowana inwestycja obejmuje obszar znajdujący się w  obrębie istniejącego pasa drogowego oraz placu przy Zespole Szkół,

2. nie zmienia stosunków międzyludzkich, tj. podziału nieruchomości, połączeń komunikacyjnych,

3. nie spowoduje zmian w migracji zwierząt dzikich i domowych oraz hodowlanych,

4. nie spowoduje dodatkowej wycinki zieleni, w tym drzew,

5. nie spowoduje zmian stosunków wodnych,

6. nie spowoduje pogorszenia jakości sanitarnej powietrza w stosunku do stanu istniejącego, a wręcz przewiduje się, że zwiększenie płynności ruchu poprzez ułożenie nowej nawierzchni spowoduje zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do    powietrza,

7. nie spowoduje wzrostu zanieczyszczenia wód gruntowych,

8. planowane przedsięwzięcie nie będzie powodować zagrożenia środowiska

   przyrodniczokrajobrazowego, kulturowego jak również nie będzie powodować zagrożenia zdrowia ludzi,

9. projektowane przedsięwzięcie, z uwagi na fakt realizacji w terenie przekształconym,  nie będzie źródłem konfliktów społecznych,

10. przewiduje się, że realizacja przedsięwzięcia nie spowoduje wzrostu zagrożenia   dla gatunków chronionych w ramach obszaru NATURA 2000.

 

 

  

                         CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

 

1.    STAN ISTNIEJĄCY

Droga powiatowa 4410W relacji Rząśnik – Somianka zlokalizowana jest w województwie mazowieckim, powiecie wyszkowskim, gminie Somianka. Nawierzchnia drogi wykonana jest z betonu asfaltowego gr 8 cm. Teren przeznaczony pod projektowany chodnik stanowi pobocze drogi gruntowe nieutwardzone, zarośnięte trawą brak oświetlenia ulicznego.

Plac pod centrum miejscowości zlokalizowany jest w województwie mazowieckim, powiecie wyszkowskim, gminie Somianka. Teren znajduje się przy Zespole Szkoły Publicznej, jest niezagospodarowany porośnięty trawą. Istnieje wjazd na działkę od strony drogi.

2.    PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektowana budowa obejmować będzie wykonanie chodnika z kostki betonowej, a także wykonanie indywidualnych zjazdów do poszczególnych posesji, ustawienie krawężnika drogowego i obrzeży betonowych. Zaprojektowano również poszerzenie jednego przepustu drogowego oraz wykonanie oświetlenia ulicznego. Na palcu stanowiącym centrum miejscowości wykonane zostaną alejki z kostki betonowej gr. 6cm ,szarej. Drogę dojazdową będzie stanowił ciąg – pieszo jezdny wykonany z kostki betonowej gr. 8 cm i szerokości 3 m. wjazd od strony drogi zostanie wyokrąglony łukiem o promieniu 3m i szerokości 4m. Na długości 6m zostanie zwężony do szerokości 3m. Na placu stanowiącym centrum miejscowości zostaną ustawione zabawki dla dzieci: zjeżdżalnia z wieżą – drewniana z długim ślizgiem, huśtawka podwójna, piaskownica z bali drewnianych, huśtawka – bujaczek, karuzela tarczowa. Projektowane są również ławki ustawione wzdłuż chodnika oraz nasadzenie zieleni zgodnie z planem zagospodarowania.

3.    OPIS PROJEKTU

Układ komunikacyjny dla pieszych dotyczy pasa drogowego przy drodze powiatowej 4410W przebiegającej przez miejscowość Wola Mystkowska na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 118/2; 117 i 23 oraz drogach gminnych o nr ewiden. 118/1 i 184.

Projektuje się ciąg pieszy o powierzchni – 2267,18 m2 . Szerokość chodnika 1,2 m o spadku 2%, na całej  szerokość chodnika z nawierzchni z kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce cementowo piaskowej gr 10 cm. Obramowanie ciągu pieszego od strony przylegającej do jezdni bitumicznej zaprojektowano krawężnik betonowy 15 x 30 cm na ławie betonowej z betonu B-15, z drugiej strony zaprojektowano obrzeże betonowe o wymiarach 8,0 x 30,0 cm.

Zjazdy indywidualne zaprojektowano z kostki brukowej szarej o grubości 8 cm na podbudowie z betonu B-7,5 gr. 15 cm. i podsypce piaskowej gr. 10 cm.

W miejscach krzyżowania się ciągu pieszych z wjazdami do obiektów handlowych należy na szerokości chodnika obniżyć krawężnik w celu uzyskania bezkolizyjnej komunikacji pieszych i rowerzystów. Od strony ulicy na wjazdach na całej szerokości wjazdu należy ułożyć krawężnik na płask na podbudowie betonowej, jak również na zakończeniu wjazdu należy ułożyć krawężnik na płask. Przycięcie krawędzi nawierzchni zjazdu i drogi należy wyokrąglić łukiem kołowym o promieniu 3 m.

W km 0+300 zaprojektowano przedłużenie przepustu drogowego o średnicy, zabezpieczonego od strony cieku wodnego ochronną barierką stalową.

Poziom chodnika zaprojektowano w oparciu o istniejące rzędne wysokościowe w terenie w nawiązaniu do istniejących wjazdów indywidualnych.

Zaprojektowano oświetlenie uliczne w pasie drogowym działek o nr ewidencyjnych 117 i 23 na słupach stalowych ocynkowanych, kablem ziemnym YAKY 4 x 35 mm2 w rurze osłonowej z PVC. Montaż przewodów do lamp oświetleniowych w rurze osłonowej przewód YDYp-750V 3 x 2,5 mm2.

Zagospodarowanie placu stanowiącego centrum miejscowości znajduje się przy Zespole Szkoły Publicznej w Woli Mystkowskiej, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 253/2

Projektuje się ciąg pieszo jezdny o szerokości 3m o spadku 2% z nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm na kruszywie łamanym stabilizowanym mechanicznie gr ok. 20 cm. Obramowanie ciągu pieszo jezdnego z obydwu stron stanowić będzie krawężnik betonowy 15 x 30 cm ułożony na ławie betonowej B-10. Ciąg pieszo - jezdny należy odsunąć od istniejącego ogrodzenia o 1,5m. Na długości 10,0 m od bramy wjazdowej należy zastosować zmienną szerokość z 4,0m do 3,0m. Projektuje się również alejki o szerokości  1,5 m i spadku 2% z nawierzchni kostki brukowej gr. 6 cm – szarej na podsypce cementowo piaskowej. Obramowanie alejek obydwu stron stanowiło będzie obrzeże betonowe 8 x 30. Od strony ulicy na wjeździe, na całej szerokości wjazdu należy ułożyć krawężnik na płask . Przecięcie krawędzi nawierzchni zjazdu i drogi należy wyokrąglić łukiem kołowym o promieniu 3 m.

Na projektowanym placu zostaną ustawione zabawki dla dzieci w postaci: zjeżdżalnia z wieżą – drewniana z długim ślizgiem, huśtawka podwójna, piaskownica z bali drewnianych, huśtawka – bujaczek, karuzela tarczowa. Przy jednej z alejek projektuje się ustawienie ławek parkowych jak również koszy na śmieci. Zostanie nasadzona również zieleń. Na pozostałą części placu należy uzupełnić brakującą ziemię urodzajną a następnie zasiać trawę.

4.    KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA

a.       Ciąg pieszy

-        szerokość chodnika 1,2 m

-        Długość projektowanego chodnika 2500 mb

-        powierzchnia chodnika – 2267,18 m2

-        spadek jednostronny w kierunku drogi 2%

-        nawierzchnia chodnika z kostki brukowej szarej gr. 6cm

-        podsypka cem.-piask. gr. 10 cm.

-        krawężnik drogowy wystający 15 x 30 cm o łącznej długości –  1740 mb

-        obrzeże betonowe 8 x 30 cm. o łącznej długości – 1496 mb

b.      Wjazdy indywidualne

-                                      szerokość zgodna z rysunkami

-                                      nawierzchnia z kostki brukowej szarej gr. 8 cm

-                                      łączna powierzchnia zjazdów – 812,57 m2

-                                      pochylenie poprzeczne zmienne około 2% w kierunku istniejącej ulicy.

-                                      podbudowa z betonu B-7,5 gr. 20 cm.

-                                      podsypka piaskowa gr. 10 cm

-                                      długość krawężników wtopionych 15 x30 na ławie betonowej – 1 034 mb

c.                   Konstrukcja ciągu pieszo – jezdnego na placu stanowiącym centrum miejscowości

-        Szerokość ciągu pieszo – jezdnego – 3,0 m

-        Nawierzchnia z kostki brukowej szarej gr. 8 cm

-        Łączna powierzchnia ciągu pieszo – jezdnego – 250,94 m2

-        Pochylenie poprzeczne 2%

-        Podbudowa z kruszywa kamiennego frakcji 0-31,5 gr. 20 cm.

-        Warstwa odsączająca z pospółki gr 10 cm.

-        Krawężnik drogowy na ławie betonowej B-10 z oporem o łącznej długości – 108 mb

d.                  Konstrukcja alejki

-        Szerokość alejki – 1,5m

-        Nawierzchnia z kostki brukowej szarej gr. 6 cm

-        Łączna powierzchnia alejek –  180,71 m2

-        Pochylenie poprzeczne 2%

-        Podsypka cementowo – piaskowa gr. 10 cm

-        obrzeże betonowe 8 x 30 cm. o łącznej długości – 292 mb

5.    ODWODNIENIE

Przewidziano odwodnienie za pomocą spadków poprzecznych i podłużnych w teren.

6.    POCHYLENIE PODŁUŻNE

Niweletę chodnika zaprojektowano w nawiązaniu do rzędnych istniejącego terenu.

7.    ROBOTY ZIEMNE

Przed przystąpieniem do robót należy wykonać niwelację. Korytowanie mechaniczne, w przypadku stwierdzenia w nawierzchni chodnika uzbrojenia korytowanie należy wykonać ręcznie. Nadmiar ziemi z korytowania należy wbudować w miejsca gdzie występują zaniżenia terenu.

Szczególną ostrożność należy zachować przy korytowaniu nad przyłączami gazowymi.

8.    ORGANIZACJA ROBÓT

Zaprojektowano trzy przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu  3w km 0 + 908 oraz km 0+927  przy drodze powiatowej jak również przy drodze gminnej w km 0+006  Przejśća   dla pieszych należy oznakować znakami D-6

9.    INFORMACJA BIOZ

W projektowanym zakresie przy budowie chodnika przy drodze powiatowej nr 4410 W relacji Rzaśnik – Somianka w miejscowości Wola Mystkowska przewidziano następujące roboty drogowe:

-    Roboty ziemne

-    Wykonanie warstwy pospółki

-     Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej na podsypce piaskowo – cementowej

-     Wykonanie podbudowy z betonowej na zjazdach indywidualnych

-     Ustawienie krawężnika drogowego 15 x 30 na ławie betonowej

-     Ustawienie obrzeża betonowego 8 x 30

-     Przedłużenie przepustu drogowego

Na w/w odcinku nie występują elementy mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy przeszkolić pracowników i zapoznać z zasadami BHP na budowie.

Należy zapewnić komunikację mieszkańcom do budynków wzdłuż wykonywanej drogi.

Miejsca prowadzenia robót w przypadku dróg będą oznakowane zgodnie z projektem organizacji ruchu sporządzonym i zatwierdzonym dla całego zadania inwestycyjnego.

W trakcie wykonywania robót objętych niniejszym projektem należy przestrzegać zasad i wymogów bezpieczeństwa i higeny pracy wynikających z ogólnych przepisów a w szczególności określonych w rozporządzeniu ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń do robót ziemnych i budowlanych (Dz.U. Nr 118 poz. 1263 z dnia 15.10.2001r.)

Niedopuszczalne jest:

- Obsługiwanie maszyn roboczych bez urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych wymaganych odrębnymi przepisami

- Wykonywanie napraw i konserwacji maszyn roboczych będących w ruchu

Odpowiedzialnym za przestrzeganie w/w wymogów na terenie budowy jest kierownik budowy. W Przypadku rażącego naruszenia zasad określonych w przywołanych przepisach jest inspektor nadzoru inwestycyjnego, który jest zobowiązany wpisem w dziennik budowy egzekwować przestrzegania wymogów, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Obowiązujące przepisy nie wymienione powyżej:

- Prawo o ruchu drogowym Dz.U. Nr 58 poz. 515 z dnia 23.07.2003r.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania  nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz.U. Nr 177 poz. 1729 z 2003r.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. Nr 02 poz 170 z późn. zm.)

- Prawo energetyczne  Dz.U.z 2003 r Nr 153 poz. 1504 ze zm.

Wójt Gminy Somianka

  /-/ Andrzej Żołyński

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-03-12 15:12:59
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-04-09 09:45:27
  • Liczba odsłon: 472
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1553130]

przewiń do góry