UCHWAŁA Nr XIII/78/2004

Rady Gminy Somianka

z dnia 20 lutego 2004 r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 41 ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr V/31/2003 Rady Gminy Somianka z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

  1. w § 1 dodaje się zapis o brzmieniu „za udział w posiedzeniu Zespołu do przeprowadzenia rozmów motywacyjnych”,
  2. w § 2 dodaje się pkt. 3 o brzmieniu „członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wchodzącym w skład Zespołu do przeprowadzania rozmów motywacyjnych”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący

Rady Gminy

/-/ Tadeusz Jacek Tolak

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2004-02-23 11:44:59
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2004-02-23 11:44:59
  • Liczba odsłon: 615
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1553087]

przewiń do góry