UCHWAŁA Nr VII/38/2007

Rady Gminy Somianka

z dnia 27 kwietnia 2007 roku

 

w sprawie zmian w uchwale Rady Gminy Somianka Nr XXXII/171/2006 z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie określenia regulaminu wynagradzania, który określa wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, za wysługę lat, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Somianka na rok 2006

 

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 30 ust.6 i 6a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§1

W §7 ust. 2 załącznika do uchwały Nr XXXII/171/2006 Rady Gminy Somianka z dnia 31 marca 2006 r. wyrazy „najniższe wynagrodzenie za pracę” zastępuje się wyrazami „minimalnego wynagrodzenia za pracę”

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2006 r. i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy

   /-/ Tadeusz Jacek Tolak

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-04-30 14:41:23
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-04-30 14:41:23
  • Liczba odsłon: 472
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1553034]

przewiń do góry