UCHWAŁA Nr XXIII N /127/2005

Rady Gminy Somianka

z dnia 28 stycznia 2005r.

 

w sprawie uchwalenia planu gospodarki odpadami.

 

     Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 6, w związku z art. 7 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.), art. 14 ust.6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001roku o odpadach ( Dz. U. z 2001roku Nr 62 poz. 628 z późn. zm.) oraz art.18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001r. Nr 62 poz.627 z późn. zm.) Rada Gminy Somianka uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się plan gospodarki odpadami stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń sołtysów.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

   /-/ Tadeusz Jacek Tolak

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2005-02-16 13:03:45
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2005-02-16 13:55:26
  • Liczba odsłon: 601
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1553161]

przewiń do góry