Urząd Gminy Somianka                                                                                 Somianka, dnia 06.12.2012 r.

    07-203 Somianka

 

GK.523.6.2012

 

Ogłoszenie o konsultacjach

 

 

Przedkładam Państwu do publicznej konsultacji projekty prawa miejscowego:

1) „ Uchwała w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania    odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości ”.

2) „ Uchwała w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy     Somianka”.

3) „ Uchwała w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”.

4) „Uchwała w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami      komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty”.

5) „ Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie  odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania  tych odpadów”.

6) „Uchwała w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie  odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości".

 

Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Somianka do zapoznania się z projektami Uchwał.

Prawo konsultowania posiadają podmioty prowadzące działalność statutową w dziedzinie objętej projektami uchwał.

Uwagi i propozycje do projektów należy zgłaszać w terminie do dnia 14.12.2012 r. za pomocą formularza dostępnego na stronach internetowych www.somianka.pl lub www.ugsomianka.bip.org.pl w zakładce „Współpraca z organizacjami pozarządowymi” wraz z uzasadnieniem. Wypełniony formularz można przesłać:

 

1)       listownie – adres: Urząd Gminy Somianka 07-203 Somianka-Parcele   16 b,

2)     emailem – adres emaliowy: somianka@somianka.pl .

3)       lub złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Somianka (pokój Nr 14     I piętro) w godzinach urzędowania.

 

Termin konsultacji od 07.12.2012 r. do 14.12. 2012 r.

                                                                                                                        

Celem konsultacji jest poznanie opinii organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzącymi działalność pożytku publicznego na temat projektu uchwały. Bliższych informacji udziela Pan Tadeusz Kuchta pokój nr 7 tel. (29) 74 187 90 w. 35.

                                                                                  

                                                                                        Z up. Wójta

                                                                                                            Teresa Lipska

                                                                                                            Sekretarz Gminy

                                                                                                                                                              

                                                                               …………………………….

                                                                                   (podpis osoby upoważnionej)

 

 

Niniejsze ogłoszenie zamieszczono:

1)      na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Somianka w dniu 06.12. 2012 r.

2)      na stronie internetowej www.somianka.pl w dniu 06.12. 2012 r.

3)      na stronie internetowej www.ugsomianka.bip.org.pl w dniu 06.12.2012 r.

 

Formularz Uwag

Regulamin konsultowania

Projekt Uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania    odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Projekt Uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy  Somianka

Projekt Uc hwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Pro jekt Uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami      komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

Projekt Uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie  odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania  tych odpadów

Pro jekt Uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie  odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-12-06 16:09:23
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-02-13 15:20:51
  • Liczba odsłon: 364
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1543924]

przewiń do góry