KOMPETENCJE WÓJTA GMINY

WG USTAWY O SAMORZĄDZIE GMINNYM:

 

 • powołuje oraz odwołuje swojego zastępcę,
 • składa wniosek o powołanie i odwołanie skarbnika,
 • ma prawo złożenia do przewodniczącego rady wniosku o zwołanie sesji,
 • ma prawo złożenia do przewodniczącego rady wniosku o wprowadzenie do porządku obrad najbliższej sesji rady gminy projektu uchwały,
 • przygotowuje projekty uchwał rady gminy,
 • wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa,
 • opracowuje programy rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,
 • określa sposób wykonywania uchwał,
 • gospodaruje mieniem komunalnym,
 • wykonuje budżet,
 • zatrudnia i zwalnia kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
 • kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz,
 • opracowuje plan operacyjny przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy,
 • jeżeli w inny sposób nie można usunąć bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia ludzi lub dla mienia, może zarządzić ewakuację z obszarów bezpośrednio zagrożonych,
 • nadaje regulamin organizacyjny,
 • jest kierownikiem urzędu gminy,
 • jest zwierzchnikiem służbowym w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
 • wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 • w przypadku niecierpiącym zwłoki może wydać przepisy porządkowe, w formie zarządzenia, które podlega zatwierdzeniu na najbliższej sesji rady gminy; traci ono moc w razie odmowy zatwierdzenia bądź nieprzedstawienia do zatwierdzenia na najbliższej sesji rady,
 • składa oświadczenie woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem,
 • odpowiada za prawidłową gospodarkę finansową gminy,
 • przygotowuje projekt budżetu,

·         ma wyłączne prawo:

-  zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków, w ramach upoważnień udzielonych przez radę gminy,

-  emitowania papierów wartościowych, w ramach upoważnień udzielonych przez radę gminy,

-  dokonywania wydatków budżetowych,

-  zgłaszania propozycji zmian w budżecie gminy,

-  dysponowania rezerwami budżetu gminy,

-  blokowania środków budżetowych, w przypadkach określonych ustawą,

 • ogłasza uchwałę budżetową i sprawozdanie z jej wykonania w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego,
 • informuje mieszkańców gminy o założeniach projektu budżetu, kierunkach polityki społecznej i gospodarczej oraz wykorzystywaniu środków budżetowych,
 • przedkłada wojewodzie i regionalnej izbie obrachunkowej uchwały rady gminy.

 

KOMPETENCJE WÓJTA GMINY

WG REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO

 

Wójt Gminy jest:

 • Kierownikiem Urzędu,
 • Szefem Obrony Cywilnej,
 • Przewodniczącym Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego,
 • reprezentuje Gminę na zewnątrz i prowadzi negocjacje w sprawach dotyczących gminy,
 • nadzoruje realizację budżetu,
 • realizuje politykę kadrową,
 • wydaje decyzje z zakresu administracji publicznej,
 • udziela pełnomocnictwa w sprawach należących do jego wyłącznej kompetencji,
 • jest przełożonym pracowników Urzędu,
 • jest przełożonym pracowników zajmujących kierownicze stanowiska w jednostkach organizacyjnych gminy,
 • podejmuje czynności należące do kompetencji Rady w sprawach nie cierpiących zwłoki i mogących zagrażać życiu,
 • wydaje zarządzenia,
 • wykonuje obowiązki ustalone dla Niego przez Radę.

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
 • Data udostępnienia w BIP: 2003-07-09 12:57:05
 • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-02-27 11:41:02
 • Liczba odsłon: 1023
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1553018]

przewiń do góry