ID.7624/3/09                                                             Somianka, dnia 10.03.2009 r.

 

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU
POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

 

Zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j.: Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 21ust.2 pkt.9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz.1277.

zawiadamiam,

że w dniu 10.03.2009 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Gminy Somianka, Somianka Parcele 24B  07-203 Somianka, z dnia 05.02.2009 r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie chodnika z kostki betonowej przy drodze gminnej nr ewidencyjny 251  relacji Nowe Wypychy – Stary Mystkówiec w miejscowości Nowe Wypychy obręb Nowe Wypychy gm. Somianka pow. Wyszkowski.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Somianka. Organem właściwym do wydania opinii ze względu na ochronę zdrowia i życia ludzi jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wyszkowie, a ze względu na ochronę środowiska – Starosta Powiatowy w Wyszkowie.

Zgodnie z art. 10 § 1 K. p. a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Zgodnie z art. 28 K. p. a., stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

Strony oraz zainteresowane podmioty mogą zapoznawać się z wnioskiem Inwestora oraz „Informacją o planowanym przedsięwzięciu” oraz złożyć uwagi i wnioski dotyczące przedsięwzięcia w Urzędzie  Gminy Somianka, 07-203 Somianka pok. 6 w godzinach pracy Urzędu, t. j. w godz. 8.00 - 16.00.

 

 Wójt Gminy Somianka

   /-/ Andrzej Żołyński

 Otrzymują:

1.      Gmina Somianka

2.      Sołtys wsi Nowe Wypychy  przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

3.      Strona internetowa BIP i tablica ogłoszeń UG

4.      a/a

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-03-12 15:22:57
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-03-12 15:22:57
  • Liczba odsłon: 427
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1544026]

przewiń do góry