Uchwała Nr XXXII/168/2006

Rady Gminy Somianka

z dnia 31 marca 2006 r.

 

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz wartości jednego punktu w złotych dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Somiance.

 

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146, poz. 1222 z późn. zm.) ustala się, co następuje:

§ 1

Dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Somiance ustala się najniższe wynagrodzenie zasadnicze w I kategorii zaszeregowania w kwocie brutto 950 zł. (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt złotych).

§ 2

Akceptuje się wartość jednego punktu w wysokości brutto 3,02 zł (słownie: trzy złote 02/100) dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Somiance ustalonego przez kierownika tej jednostki.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr XXIV/131/2005 Rady Gminy Somianka z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz wartości jednego punktu w złotych dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Somiance

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006r.

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

   /-/ Tadeusz Jacek Tolak

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2006-04-06 11:26:10
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2006-04-06 11:26:10
  • Liczba odsłon: 478
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1552967]

przewiń do góry