Uchwała Nr XXIX/152/ 2005

Rady Gminy Somianka

z dnia 02 grudnia 2005r.

 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.

 

    Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami), w związku z art. 10 ust. 1 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (jednolity tekst. Dz.U. Nr 9 z 2002 r. poz. 84 z późniejszymi zmianami), obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 27 października 2005 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M. P. Nr 68 poz. 956) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 13 października 2005 r w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2006 r. ( M. P. Nr 62, poz. 859 ).

Rada Gminy Somianka

uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych:

 1. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej
 2. od 3,5 t i poniżej 12 t, w tym:

  1) od 3,5 t do 5,5 t włącznie - 320,00 zł

  2) powyżej 5,5 t do 9 t włącznie - 430,00 zł

  3) powyżej 9 t i poniżej 12 t - 550,00 zł

 3. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej

równej lub wyższej niż 12 t:

          1) o liczbie osi dwie, w tym:

a)  z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem

uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej:

  • równej lub wyższej niż 12 t, a mniejszej niż 14 t, - 550,00 zł
  • równej lub wyższej niż 14 t, - 750,00 zł

b) inne systemy zawieszenia osi jezdnych:

  • równej lub wyższej niż 12 t, a mniejszej niż 14 t, - 550,00 zł
  • równej lub wyższej niż 14 t, - 1.260,00 zł

         2)  o liczbie osi trzy, w tym:

  1. z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej:

                - równej lub wyższej niż 12 t, a mniejszej niż 21 t, - 750,00 zł

   - równej lub wyższej niż 21 t, - 1.100,00 zł

          b. inne systemy zawieszenia osi jezdnych:

                - równej lub wyższej niż 12 t, a mniejszej niż 21 t, - 750,00 zł

                    - równej lub wyższej niż 21 t, - 1.600,00 zł

        3) o liczbie osi cztery i więcej, w tym:

  1. z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
  2. uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej:

   - równej lub wyższej niż 12 t, a mniejszej niż 27 t, - 1.200,00 zł

   - równej lub wyższej niż 27 t, - 1.700,00 zł

  3. inne systemy zawieszenia osi jezdnych:

             - równej lub wyższej niż 12 t, a mniejszej niż 27 t, - 1.100,00 zł

                - równej lub wyższej niż 27 t a mniejszej niż 29 t , - 2.400,00 zł

                - równej lub wyższej niż 29 t - 2.500,00 zł.

3. Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie  z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 t i poniżej 12 t  - 650,00 zł

 

4. Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łączniez naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołupojazdów równej lub wyższej niż 12 t, w tym:

     1)  liczba osi dwie, w tym:

  1. z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
  2. równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej:

   - równej lub wyższej niż 12 t, a mniejszej niż 25 t, - 750,00 zł

   - równej lub wyższej niż 25 t, - 1.500,00 zł

  3. inne systemy zawieszenia osi jezdnych:

               - równej lub wyższej niż 12 t, a mniejszej niż 25 t, - 860,00 zł

                  - równej lub wyższej niż 25 t a mniejszej niż 31 t, -1.500,00zł

                 - równej lub wyższej niż 31 t, - 1.740,00 zł

2) liczba osi trzy i więcej, w tym:

 1. z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
 2. równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej:

  - równej lub wyższej niż 12 t, a mniejszej niż 40 t, - 1.500,00 zł

  - równej lub wyższej niż 40 t, - 1.800,00 zł

 3. inne systemy zawieszenia osi jezdnych:

        - równej lub wyższej niż 12 t, a mniejszej niż 40 t, - 1.900,00 zł

          - równej lub wyższej niż 40 t, - 2.505,00 zł

 

5. Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 t i poniżej 12 t,z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 500,00 zł

 

6. Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższa niż12 t, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

    1) liczbie osi jedna, w tym:

  1. z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
  2. równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej: - równej lub wyższej niż 12 t, a mniejszej niż 25 t, - 250,00 zł

   - równej lub wyższej niż 25 t, - 350,00 zł

  3. inne systemy zawieszenia osi jezdnych:

              - równej lub wyższej niż 12 t, a mniejszej niż 25 t, - 300,00 zł

                 - równej lub wyższej niż 25 t, - 550,00 zł 

      2)  liczbie osi dwie, w tym:

  1. z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
  2. równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej:- równej lub wyższej niż 12 t, a mniejszej niż 33 t, - 650,00 zł

   - równej lub wyższej niż 33 t, a mniejszej niż 38 t, - 900,00 zł

   - równej lub wyższej niż 38 t. – 1.200,00 zł

  3. inne systemy zawieszenia osi jezdnych:

            - równej lub wyższej niż 12 t, a mniejszej niż 33 t, - 900,00zł   

            - równej lub wyższej niż 33 t, a mniejszej niż 38 t, - 1.300,00 zł

               - równej lub wyższej niż 38 t, - 1.550,00 zł

    3) liczbie osi trzy i więcej, w tym:

a) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej:

- równej lub wyższej niż 12 t, a mniejszej niż 38 t, - 800,00 zł - równej lub wyższej niż 38 t, - 1.000,00 zł

b)inne systemy zawieszenia osi jezdnych:

- równej lub wyższej niż 12 t, a mniejszej niż 38 t, - 1.000,00 zł

- równej lub wyższej niż 38 t, - 1.300,00 zł

7. Autobusy w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

1) mniejszej niż 30 miejsc, - 1.000,00 zł

2) równej lub wyższej niż 30 miejsc, - 1.500,00 zł

§ 2.

Zwalnia się od podatku od środków transportowych:

 1. środki transportowe stanowiące własność gminy z wyjątkiem pojazdów, o których mowa w art. 8 pkt 2,4 i 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
 2. środki transportowe stanowiące własność zakładu budżetowego z wyjątkiem pojazdów, o których mowa w art. 8 pkt 2,4 i 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.

§ 5.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

          /-/ Tadeusz Jacek Tolak

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
 • Data udostępnienia w BIP: 2005-12-06 15:01:37
 • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
 • Data ostatniej aktualizacji: 2005-12-06 15:01:37
 • Liczba odsłon: 478
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1537273]

przewiń do góry