Uchwała Nr XXXII/163/2006

Rady Gminy Somianka

z dnia 31 marca 2006 roku

 

w sprawie zmian do uchwały budżetowej Nr XXX/161/05 z dnia 22 grudnia 2005 roku

 

       Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r.Dz.U.Nr.142 poz.1591) z późniejszymi zmianami)oraz art.165,182 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca. o finansach publicznych ( Dz.U.Nr.249 poz.2104) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu gminy ogółem na rok 2006 w wysokości 67.519 zł.do kwoty 10.465.574 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy ogółem na 2006 rok w wysokości 349.095 zł. do kwoty 12.158.000 zł.  zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 3

-.Deficyt budżetu stanowi kwotę -1.692.426 zł.

-Przychody budżetu stanowią kwotę - 2.674.934 zł.

-.Rozchody budżety stanowią kwotę 982.508 zł.  zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4

Dokonuje się przeniesień w wydatkach budżetu gminy na rok 2006 w kwocie 5.500 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5

Zwiększa się wydatki inwestycyjne ogółem na rok 2006 w wysokości 354.595 zł. do kwoty 2.459.595 zł.   zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

1.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2006

2.Wójt Gminy ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

    /-/ Tadeusz Jacek Tolak

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2006-04-06 10:46:33
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2006-04-06 10:46:33
  • Liczba odsłon: 399
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1553139]

przewiń do góry