Uchwała Nr XXIV/129/2005

Rady Gminy Somianka

z dnia 18 marca 2005 roku

 

   w  sprawie zmian do uchwały budżetowej Nr XXII/122/20004 z dnia 21 grudnia 2004r.

   

  Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r.Dz.U.Nr.142 poz.1591) z późniejszymi zmianami)oraz art.109,122 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity z 2003 r. Dz.U.Nr.15 poz.148) Rada Gminy uchwala, co następuje:

                                        § 1

 Zwiększa się dochody budżetu gminy ogółem na rok 2005 w wysokości 253.984 zł. do kwoty 9.357.651 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2

                                        § 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy ogółem na rok 2005 w wysokości 80.000 zł do kwoty 9.855.911 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2

                                        § 3

Zmniejsza się deficyt w wysokości 173.984 zł, źródłem pokrycia deficytu w kwocie 498.260 zł. będą kredyty i pożyczki zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2

                                        § 4

Zwiększa się wydatki inwestycyjne na rok 2005 w wysokości 20.000 zł. do kwoty 1.188.500 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3

                                        § 5

Prognozę długu gminy na dzień 31 grudnia 2005 roku i lata następne stanowi załącznik Nr 4

                                        § 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

                                        § 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2005.

Wójt Gminy ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

  /-/ Tadeusz Jacek Tolak

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2005-03-23 11:25:07
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2005-03-23 11:35:55
  • Liczba odsłon: 562
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1553948]

przewiń do góry