U C H W A Ł A Nr XXN/113/2004

Rady Gminy Somianka

z dnia 05 listopada 2004 roku

 

w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na pokrycie części deficytu w budżecie w roku budżetowym 2004.

 

       Na podstawie art.18 ust.2,pkt 9 lit. c art.58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz.1591/ oraz art. 48 ust.1 pkt 2 i art. 11 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /tekst jednolity z 2003 r Dz. U. Nr 15 poz.148/ Rada Gminy w Somiance uchwala, co następuje:

 

§ 1.

 

Zaciągnąć długoterminowy kredyt w kwocie 632.429 PLN (słownie: sześćset trzydzieści dwa tysiące czterysta dwadzieścia dziewięć) w banku wybranym w trybie zamówień publicznych na częściowe pokrycie deficytu w budżecie z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach. budżetowych.

 

§ 2.

 

Zabezpieczenie kredytu stanowić będzie:

-nieodwołalne pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem gminy Somianka.

 

§ 3.

 

Źródłem dochodu, z którego kredyt zostanie sfinansowany jest:

 • podatek od nieruchomości,
 • udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.

§ 4.

 1. Spłata kredytu nastąpi w okresie 4 lat począwszy od 2005 roku.
 2. Szczegółowe zasady kredytowania i warunki spłaty kredytu wraz z jego oprocentowaniem określi umowa zawarta pomiędzy bankiem udzielającym kredytu, a Wójtem Gmin.

§ 5.

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 6.

 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2004.
 2. Wójt Gminy niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla przepisów prawa miejscowego.

 

 Przewodniczący Rady Gminy

 

   /-/ Tadeusz Jacek Tolak

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
 • Data udostępnienia w BIP: 2004-11-10 13:02:38
 • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
 • Data ostatniej aktualizacji: 2004-11-10 13:02:38
 • Liczba odsłon: 565
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1541403]

przewiń do góry