UCHWAŁA Nr XVIII/105/2004

Rady Gminy Somianka

z dnia 03 września 2004 roku

 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

 

       Na podstawie art. 18 ust.1 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z poźn. zm.),oraz art. 12 ust.1 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( t.j. Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.), Rada Gminy Somianka uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr V/123/93 Rady Gminy Somianka z dnia 23 czerwca 1993r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych w § 1 liczbę „30” zastępuje się liczbą „39”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                                  /-/ Tadeusz Jacek Tolak

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2004-09-08 13:48:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2004-09-08 13:48:00
  • Liczba odsłon: 606
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1552533]

przewiń do góry