Uchwała Nr XVIN/97/2004

Rady Gminy Somianka

z dnia 4 czerwca 2004 roku

 

w sprawie zmian do uchwały budżetowej Nr XIII/77/2004

z dnia 20 lutego 2004 roku

 

      Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz.1591) z późniejszymi zmianami)oraz art.109,122 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. Nr 15 poz.148)

 

Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy ogółem na rok 2004 w wysokości 363.332 zł. do kwoty 9.043.977 zł. zgodnie z zał. Nr 1 i 3.

2. Dochody zwiększone w ust.1 obejmują:

-dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminieustawami w wysokości 347.000 zł. do kwoty 715.275 zł. zgodnie z zał. Nr 2.

§ 2

 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy ogółem na rok 2004 w wysokości 514.797 złdo kwoty 10.865.332 zł. zgodnie z zał. Nr 1 i 3
 2. Wydatki zwiększone w ust.1 obejmują:

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej   zleconej gminie ustawami w wysokości 381.528 zł. do kwoty 715.275 zł. zgodnie z zał. Nr 2

 

§ 3

 1. Zwiększa się deficyt budżetu w wysokości 151.465 zł. do kwoty 2.160.597 zł.

 2. Źródłem pokrycia deficytu zgodnie z zał. Nr 3 są przychody pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikający z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie -151.465 zł.

§ 4

 

Zwiększa się wydatki inwestycyjne na rok 2004 w wysokości 133.269 zł. do kwoty 2.954.369zł. zgodnie z zał. Nr 4

§ 5

 

Przyznaje się dotację celową z budżetu na inwestycje dla zakładu budżetowego w wysokości 20.000 zł. z przeznaczeniem na modernizację gminnego wysypiska śmieci.  zgodnie z zał. Nr 5

§ 6

 

Zwiększa się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych o kwotę 20.000 zł. zgodnie z zał. Nr 6

§ 7

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

 

§ 8

 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2004
 2. Wójt Gminy ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

     /-/ Tadeusz Jacek Tolak

 

Załącznik Nr 1

                   Załącznik Nr 2

                                       Załącznik Nr 3

                                                            Załącznik Nr 4

                                                                                 Załącznik Nr 5

                                                                                                     Załącznik Nr 6

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
 • Data udostępnienia w BIP: 2004-06-15 10:06:32
 • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
 • Data ostatniej aktualizacji: 2004-06-15 12:41:59
 • Liczba odsłon: 611
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1552554]

przewiń do góry