Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów

 

Gmina Somianka zgodnie z art. 28 a ust.4 pkt.1-3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm), ogłasza otwarty nabór instytucji partnerskich spoza sektora finansów publicznych w celu przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

§ Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,

- Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

 

Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny zawierać:

1. Informację na temat wkładu partnera w realizację projektu ( zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne).

2. Informację na temat doświadczenia w przygotowaniu projektów finansowanych z EFS w ramach PO KL.

3. Prezentację kompleksowej koncepcji realizacji projektu.

Wraz z ofertą należy przedłożyć:

1. Aktualny odpis z rejestru lub odpowiedni wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta.

2. Aktualny statut podmiotu.

3. Pisemne oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno - prawnych ani wobec innych podmiotów.

4. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i przygotowanie fachowe osób odpowiedzialnych za realizacje działań projektowych.

5. Inne dokumenty mogące mieć znaczenie przy ocenie oferty.

 

Przy wyborze partnera będzie oceniana w szczególności:

1. Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa.

2. Oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację projektu.

3. Doświadczenie w przygotowaniu projektów o podobnym charakterze.

4. Współpraca z beneficjentem w trakcie przygotowania projektu.

 

Gmina zastrzega sobie możliwość wyboru:

- jednego partnera,

Termin składania ofert do dnia 11.08.2010r. , do godziny 10.00. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ Otwarty nabór partnerów w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu z POKL" Oferty można złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Somiance, Somianka Parcele 16B, 07-203 Somianka, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00 lub pocztą z tym, że o zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do jednostki. Oferty złożone w sposób niekompletny nie będą rozpatrywane ze względów formalnych. Kopie dokumentów dołączonych do oferty muszą być opatrzone pieczęcią podmiotu, aktualną datą i własnoręcznym podpisem osoby/osób uprawnionej do reprezentowania podmiotu oraz poświadczone za zgodność z oryginałem. Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji zadania oraz unieważnienia naboru bez podania przyczyny.


                                                                                         Wójt Gminy Somianka

                                                                                            /-/ Andrzej Żołyński


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-07-20 13:47:58
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-07-20 13:47:58
  • Liczba odsłon: 1077
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1554076]

przewiń do góry