UCHWAŁA Nr XXXIV/183/2006

RADY GMINY SOMIANKA

z dnia 7 lipca 2006 r.

w sprawie procedury uchwalenia budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwalenia budżetu.

 

    Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) – Rada Gminy Somianka uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. W celu opracowania projektu budżetu gminy Wójt Gminy zobowiązuje kierowników podległych jednostek organizacyjnych oraz pracowników Urzędu Gminy do opracowania planów finansowych.
 2. Plany finansowe, o których mowa w ust.1 opracowuje się na podstawie:

 • przewidywanego planu zatrudnienia i wykonania wynagrodzeń na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy,
 • stawek podatkowych,
 • przewidywanego wykonania wydatków rzeczowych z uwzględnieniem prognozowanych cen towarów i usług, inflacji,
 • wskazówek i wniosków radnych,
 • wieloletnich programów inwestycyjnych.

3. Plany finansowe opracowane zgodnie z ust. 2, są przekazywane Skarbnikowi Gminy nie później niż do dnia 30 września.

§ 2.

Na podstawie otrzymanych planów finansowych, wniosków, jak również skalkulowanych dochodów własnych budżetu gminy, dotacji celowych i subwencji z budżetu państwa – Skarbnik Gminy opracowuje zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków do projektu budżetu w terminie do dnia 5 listopada i przedkłada Wójtowi Gminy wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego.

 

§ 3.

 1. Opracowany na podstawie przedłożonych przez Skarbnika materiałów projekt budżetu, Wójt Gminy przedkłada wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, objaśnieniami i prognozą długu Radzie Gminy do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.
 2. Wójt podaje do publicznej wiadomości projekt budżetu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
 3. Opracowany projekt budżetu Wójt Gminy przedstawia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

§ 4.

 1. Przewodniczący Rady Gminy niezwłocznie przesyła projekt budżetu wraz z materiałami informacyjnymi do zaopiniowania stałym komisjom Rady.
 2. Komisje Rady w terminie 14 dni od daty otrzymania materiałów odbywają posiedzenia, na których formułują na piśmie swoje opinie o projekcie budżetu.
 3. Komisja proponująca wprowadzenie nowego wydatku lub zwiększenia wydatku przewidzianego w projekcie zobowiązana jest wskazać źródło jego finansowania.
 4. Opinie Komisji przedstawione są Komisji właściwej dla sprawy budżetu, która w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty ich otrzymania, formułuje ostateczną opinie i przedkłada ją Przewodniczącemu Rady Gminy.
 5. W posiedzeniu Komisji właściwej do spraw budżetu opiniującej projekt budżetu uczestniczą przewodniczący pozostałych Komisji.

§ 5.

Wójt Gminy po zapoznaniu się z opinią Komisji właściwej ds. budżetu przekazaną przez Przewodniczącego Rady Gminy oraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w terminie do 31 grudnia przedkłada Radzie Gminy skorygowany projekt budżetu.

 

§ 6.

Porządek sesji budżetowej winien zawierać następujące punkty:

 1. odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Wójta,
 2. odczytanie opinii komisji i wniosków radnych,
 3. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
 4. przedstawienie przez Wójta stanowiska w sprawie opinii komisji i wniosków radnych,
 5. dyskusję nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie,
 6. głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

§ 7.

W przypadku (w szczególnie uzasadnionym) nieuchwalenia budżetu przez Radę Gminy przed końcem roku poprzedzającego rok budżetowy, przedstawiony przez Wójta Gminy projekt budżetowy stanowi podstawę gospodarki budżetowej Gminy – jednak nie dłużej niż do 31 marca roku następnego.

 

§ 8.

1. Projekt uchwały budżetowej obejmuje:

 1. zestawienie tabelaryczne dochodów budżetu w szczególności wg działów, rozdziałów, paragrafów,
 2. zestawienie tabelaryczne wydatków w szczególności do działów, rozdziałów
  i paragrafów,
 3. źródła pokrycia deficytu lub przeznaczenie nadwyżki budżetowej,
 4. przychody i rozchody budżetu,
 5. wykaz realizowanych inwestycji gminnych oraz wysokość nakładów inwestycyjnych na poszczególne zadania oraz wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi – w załączniku inwestycyjnym,
 6. dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych ustawami,
 7. dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
 8. plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

2. Projekt uchwały budżetowej może określić również rezerwy: ogólną i celową.

 

§ 9.

Do projektu uchwały budżetowej Wójt Gminy dołącza:

 1. informację o stanie mienia komunalnego,
 2. uwarunkowania przyjęte do projektu budżetu,
 3. prognozę łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne wynikającą z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.

§ 10.

Informacja o stanie mienia komunalnego, stanowiąca załącznik do uchwały, winna zawierać:

 1. dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,
 2. dane dotyczące:
  1. innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,
  2. posiadania;

 3. dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt 1 i 2, od dnia złożenia poprzedniej informacji,
 4. dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
 5. inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

§ 11.

Uwarunkowania przyjęte do projektu budżetu powinny zawierać:

 1. w zakresie dochodów – szczegółowe omówienie poszczególnych źródeł dochodów ze wskazaniem sposobu i podstaw ich kalkulacji,
 2. w zakresie wydatków – szczegółowe uzasadnienie poszczególnych rodzajów wydatków z wyodrębnieniem:
  1. wydatków jednostek budżetowych i wydatków na zadania budżetu
   z wyszczególnieniem wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków rzeczowych,
  2. wydatków na inwestycje,
  3. wydatków na zadania administracji rządowej zlecona gminom,

 3. omówienie przychodów związanych z pokryciem deficytu budżetowego oraz rozchodów związanych z ewentualnymi spłatami zaciągniętego długoterminowego kredytu bankowego i pożyczek.

$ 12

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

     /-/ Tadeusz Jacek Tolak

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
 • Data udostępnienia w BIP: 2006-10-06 11:58:32
 • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
 • Data ostatniej aktualizacji: 2006-10-06 11:58:32
 • Liczba odsłon: 459
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1537268]

przewiń do góry