UCHWAŁA Nr XXXII/165/2006

RADY GMINY SOMIANKA

z dnia 31 marca 2006 r.

 

w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej wynikających z projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Somianka należących do zadań własnych Gminy oraz o zasadach ich finansowania.

 

     Działając na podstawie 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz.717 z późn. zm.) po zapoznaniu się z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Somianka, Rada Gminy Somianka postanawia co następuje:

§ 1.

Zadania inwestycyjne z zakresu infrastruktury technicznej wynikające z przedstawionego Radzie Gminy projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Somianka będą realizowane i finansowane zgodnie zobowiązującym Planem Rozwoju Lokalnego Gminy Somianka na lata 2005 – 2013 i planem wydatków inwestycyjnych na programy wieloletnie.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Somianka.

§ 3.

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

 

           

                                                         Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                           /-/ Tadeusz Jacek Tolak

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2006-04-13 12:11:43
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2006-04-13 12:11:43
  • Liczba odsłon: 509
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1537283]

przewiń do góry