UCHWAŁA Nr XXIX/151/2005

Rady Gminy Somianka

z dnia 02 grudnia 2005r.

 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia wzoru deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości i wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości

 

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5 i 6 ust. 13 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2002 r. Nr 9, poz. 842 z późn. zm.) i Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 27 października 2005 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych ( M. P. Nr 68 poz.956 ) – Rada Gminy Somianka uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Uchwala się roczne stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy w wysokościach określonych w załączniku Nr 1 do Uchwały.

 

§ 2.

Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

  1. budynki mieszkalne stanowiące własność osób fizycznych, będących podatnikiem podatku rolnego,
  2. budynki mieszkalne lub ich części stanowiące własność osób, z których, co najmniej jedno jest rencistą lub emerytem z ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników,
  3. budynki i grunty będące własnością gminy, z wyjątkiem wydzierżawionych i wynajętych innym podmiotom.

§ 3.

Wzór deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości określa załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 4.

Wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości określa załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 roku.

 

§ 7.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

   /-/ Tadeusz Jacek Tolak

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2005-12-06 14:26:01
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2005-12-06 14:26:01
  • Liczba odsłon: 565
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1541503]

przewiń do góry