UCHWAŁA Nr XXII/123/2004

Rady Gminy Somianka

z dnia 21 grudnia 2004r

 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Somianka

 

    Na podstawie art. 4 1 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm./ Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 r. stanowiący załącznik do uchwały.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3.

Traci moc uchwała Nr XIII/79/2004 Rady Gminy Somianka z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 r.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

         

                                                        Przewodniczący Rady Gminy

                              

                                                          /-/ Tadeusz Jacek Tolak

 

 

 

 

Załącznik do

Uchwały Nr XXII/123/2004

Rady Gminy Somianka

z dnia 21 grudnia 2004 r.

 

GMINNY PROGRAM

PROFILAKTYKI i ROZWIĄZYWANIAPROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

W GMINIE SOMIANKA NA 2005 ROK

 

Gmina Somianka liczy 31 sołectw, w których zamieszkuje stale 5 693 mieszkańców oraz około 5300 osób w sezonie letnim na indywidualnych działkach letniskowych i około 250 – 700 osób przebywających na terenie ośrodków wypoczynkowych.

Na terenie gminy usytuowanych jest 28 punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5 % zawartości alkoholu do spożycia poza miejscem sprzedaży. Wraz z wejściem w życie zmian do ustawy z dnia 26 października 1982 r. „O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi” Rada Gminy uchwałą nr XXV/143/2001 ustaliła 15 punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% (z wyjątkiem piwa) do spożycia w miejscu sprzedaży - obecnie prowadzi sprzedaż 7 punktów.

Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych tworzy się w celu zwalczania zagrożeń funkcjonowania społecznego i ekonomicznego gminy wynikających z nadużywania alkoholu a w szczególności poprawy kondycji zdrowotnej, psychicznej i moralnej mieszkańców gminy. Przeciwdziałanie tym zagrożeniom wymaga systematycznej i dobrze zorganizowanej działalności w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

W myśl ustawy z dnia 26 października 1982r. „O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi” /Dz. U. nr 35 poz. 230/ z późn. zm. Rada Gminy ustaliła uchwałą nr XI/67/2003 z dnia 05 grudnia 2003 nowe zasady usytuowania na terenie gminy miejsca sprzedaży napojów alkoholowych:

 • przez miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholowych zwanych punktami sprzedaży rozumie się obiekty trwale związane z gruntem,

 • punkty sprzedaży mogą znajdować się w odległości nie mniejszej niż 100 m od: obiektów kultu religijnego, cmentarzy, szkół, żłobków i internatów,

 • odległości te mierzone są wzdłuż najkrótszych ciągów komunikacyjnych i pieszych, pomiędzy wejściem do obiektu a wejściem do punktu sprzedaży napojów alkoholowych,

 • przez ciągi komunikacyjne rozumie się istniejące drogi, a przez ciągi piesze istniejące chodniki.

Podobnie jak w poprzednich latach zakłada się przeprowadzenie działań kontrolnych przestrzegania warunków określonych w zezwoleniach na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi tj.:

 • czy alkohole dostarczane są do miejsc sprzedaży tylko w naczyniach zamkniętych z oznaczeniem nazwy producenta, rodzaju i ilości napoju oraz jego mocy,

 • czy w miejscu sprzedaży napojów alkoholowych jest widoczna informacja o szkodliwości spożywania alkoholu, zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim i nietrzeźwym,

 • czy nie prowadzi się reklamy napojów alkoholowych,

 • czy przestrzega się zakazu sprzedaży napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych źródeł,

 • czy przestrzega się zakazu sprzedaży napojów alkoholowych przed i po godzinach zamknięcia lokalu,

 • czy przestrzega się zakazu sprzedaży alkoholu na kredyt lub pod zastaw,

 • czy zachowana jest trzeźwość sprzedawców w trakcie sprzedaży,

 • czy przestrzega się prowadzenia sprzedaży alkoholu przez osoby pełnoletnie,

 • czy przestrzega się w miejscu sprzedaży i najbliższej okolicy porządku publicznego.

Kontrola w tym zakresie prowadzona będzie przez członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych upoważnionych przez Wójta Gminy do wykonania tego zadania i policji a wnioski z kontroli będą wykorzystane do oceny zasadności wydawanych zezwoleń. W razie naruszenia art. 18 ust. 6 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zezwolenia będą cofane a w przypadku drobnych zastrzeżeń w protokole z przeprowadzenia kontroli zostaną wyszczególnione zalecenia wraz z terminem ich wykonania. Podczas kontroli przewiduje się przeprowadzenie akcji informacyjno – edukacyjnej skierowanej do sprzedawców napojów alkoholowych. Wykorzystane w tym celu zostaną materiały nadesłane przez PARPA i artykuły z czasopisma „Świat problemów” redagowanego przez Fundację ETOH.

Nowelizacja ustawy z dnia 26 października 1982 r. „O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi” wprowadziła zakaz spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych.

Kontrolę nad przestrzeganiem powyższego zakazu sprawują policjanci Posterunku Policji w Somiance.

Realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wymaga efektywnego współdziałania z organami wyznaniowymi, organami samorządu tj. Radą Gminy, a także: Gminnym Ośrodkiem Kultury i filiami bibliotecznymi w terenie oraz świetlicami funkcjonującymi na terenie naszej gminy, Posterunkiem Policji, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, lekarzami, dyrektorami szkół, Poradnią Leczenia Uzależnień w Wyszkowie, Grupą AA, Sądem Rejonowym w Wyszkowie, kuratorem zawodowym rejonu Somianka, Ośrodkiem Terapii i Leczenia Uzależnień w Łomży i innymi ośrodkami lecznictwa odwykowego, z którymi Narodowy Fundusz Zdrowia podpisał umowy na refundację kosztów leczenia odwykowego.

Zgodnie z ustawą gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych będzie realizowany w formie następujących przedsięwzięć:

 1. zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu,

 2. udzielania rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychologicznej i prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą,

 3. prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży,

 4. ustalania szczegółowych zasad wydawania i cofania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczanych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży oraz kontrolę przestrzegania zasad obrotu tymi napojami,

 5. wspomagania działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

W celu zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu planuje się:

 • kontynuację działalności punktu konsultacyjnego zorganizowanego w budynku po byłym Ośrodku Zdrowia w Somiance,

 • kontynuację pracy zespołu do przeprowadzania rozmów motywacyjnych z osobami uzależnionymi od alkoholu i mających na celu zmotywowanie osób uzależnionych do podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego,

 • prowadzenie rozmów motywacyjnych mających na celu uświadomienie osobom nałogowo nadużywającym alkoholu, że uzależnienie jest chorobą i koniecznością staje się podjęcie leczenia odwykowego w palcówkach odpowiednio przygotowanych do walki z nałogiem,

 • zachęcanie osób uzależnionych do korzystania z usług Poradni Leczenia Uzależnień w Wyszkowie, udziału w mityngach grupy AA,

 • prowadzenie zajęć profilaktycznych z wykorzystaniem zakupionych plansz z zakresu profilaktyki „Alkoholizm jest chorobą”, „Żyj zdrowo i bezpiecznie”, które posłużą jako materiał metodyczny do prowadzonych w świetlicach pogadanek dotyczących zagrożeń związanych z uzależnieniami,

 • prenumeratę czasopism o tematyce uzależnień,

 • szkolenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz opiekunów świetlic.

W celu udzielania rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychologicznej i prawnej a w szczególności ochronny przed przemocą planuje się:

 • przyjmowanie wniosków od najbliższych członków rodzin, sąsiadów, znajomych osób uzależnionych od alkoholu a także pracowników GOPS-u, policji i wzywanie osoby uzależnione od alkoholu na rozmowy motywacyjne,

 • kierowanie zleceń do biegłego sądowego celem przeprowadzenia badań i wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu w stosunku do osób, które swym zachowaniem zakłócają spokój lub porządek publiczny, powodują rozkład życia rodzinnego, uchylają się od pracy, demoralizują małoletnich,

 • kierowanie wniosków do sądu w stosunku do osób uzależnionych od alkoholu i uchylających się od podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego, o nałożenie obowiązku leczenia odwykowego, ustanowienia nadzoru kuratora na czas trwania obowiązku leczenia i ustalenia zakładu leczniczego,

 • prowadzenie rozmów z członkami rodzin osób uzależnionych od alkoholu mających na celu „wyjście” ze współuzależnienia, zrozumienie alkoholizmu jako choroby i motywowanie swym postępowaniem osobę uzależnioną od alkoholu do podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego,

 • udzielanie informacji o możliwości uzyskania świadczeń alimentacyjnych i pisanie pozwu o alimenty,

 • udzielanie osobom współuzależnionym pomocy prawnej – bezpłatna usługa zatrudnionego przez Urząd Gminy prawnika,

 • udzielanie pomocy psychologicznej przez specjalistę dyżurującego w punkcie konsultacyjnym,

 • zachęcanie do udziału w grupach samopomocowych działających w Wyszkowie, oraz w grupie terapeutycznej dla członków rodzin osób uzależnionych organizowanej przez Poradnię Leczenia Uzależnień w Wyszkowie,

 • organizowanie przez świetlicę działającą przy GOK i przy współpracy: z filiami bibliotecznymi w terenie, instruktorów świetlic środowiskowych – zimowiska /z elementami socjoterapii w programie/ oraz 5 dniowego biwaku nad morzem (wypoczynek zimowy i letni dla dzieci z rodzin patologicznych i ubogich z terenu gminy),

 • objęcie rodzin znajdujących się w bardzo trudnej sytuacji materialnej i kwalifikujących się do przyznania świadczeń z funduszu GOPS – pomocą materialną,

 • dofinansowanie dożywiania dla dzieci z rodzin patologicznych i dotkniętych ubóstwem.

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży.

Ta forma działalności będzie realizowana przy współpracy z instruktorami świetlic, pracownikami filii bibliotecznych, pracownikami GOK oraz szkołami.

W okresie ferii zimowych dla dzieci i młodzieży planuje się prowadzenie zajęć plastycznych, informacyjno – edukacyjnych (również z zakresu niebezpieczeństw wynikających z uzależnień od alkoholu, nikotyny, narkotyków w życiu młodego człowieka), sportowo – rekreacyjnych – w zależności od warunków atmosferycznych.

Ze środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi planuje się sfinansować dowóz dzieci na kolonie letnie natomiast z funduszu GOPS zostanie dokonane podstawowe wyposażenie dla uczestników kolonii.

Świetlica środowiskowa przy GOK i filie biblioteczne w terenie przy współudziale instruktorów świetlic środowiskowych zaplanowały zorganizowanie zimowiska w okresie ferii zimowych i biwaku wakacyjnego. Uczestnikami w/w imprez podobnie jak i kolonii będą dzieci i młodzież z rodzin dysfunkcyjnych. W programie zimowiska i biwaku organizowanego przez GOK, filie biblioteczne i instruktorów świetlic środowiskowych w terenie zaplanowano zajęcia z elementami socjoterapii, które prowadzić będzie osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje do tego rodzaju pracy. W okresie wiosenno-jesiennym dla dzieci i młodzieży planuje się wypoczynek weekendowy gdzie dzieci i młodzież wraz z instruktorami poszczególnych świetlic na swym terenie przyjmuje grupę kolegów i koleżanek z terenu gminy prezentując im przygotowany wcześniej wspólnie z instruktorem program artystyczny i zabawy sportowo – rekreacyjne. Będzie to forma integracyjna gdzie dzieci i młodzież pod okiem dorosłych osób będą mogły spędzić aktywnie, bezpiecznie i pożytecznie swój wolny czas. Merytoryczny nadzór nad działalnością świetlic refundowanych z funduszu na przeciwdziałanie alkoholizmowi (podobnie jak w latach ubiegłych zgodnie z zapisem w Statucie GOK przyjętym uchwałą Rady Gminy) powierzono Gminnemu Ośrodkowi Kultury.

W świetlicach prowadzone będą pogadanki, dyskusje na temat zagrożeń wynikających z uzależnień od alkoholu, nikotyny, narkotyków. Planuje się zorganizowanie spotkania i pogadanek dla młodzieży z udziałem specjalisty ds. uzależnień na temat skutków nadużywania alkoholu, nikotyny i narkotyków. Obecnie funkcjonuje 7 świetlic środowiskowych na terenie gminy Somianka. Działalność świetlic pozwoli dzieciom i młodzieży na spędzenie czasu wolnego w miłej atmosferze pod okiem osoby dorosłej i integrowanie się w grupie kolegów i koleżanek oraz rozwijanie własnych zainteresowań. Zapewniając właściwą opiekę dzieciom w świetlicach oraz koordynację działań nad pozostałymi świetlicami planuje się zatrudnienie 2 osób na ½ etatu na umowę o pracę i 4 osoby na umowę zlecenie.

Zaplanowano także współudział w organizacji integracyjno - środowiskowych imprez gminnych eksponujących zdrowy styl życia, życia wolnego od nałogów. „Gwiazdka nadziei” „Niedziela na wsi” i Dzień Dziecka, Festyn Rodzinny to okazja do aktywnego uczestnictwa wszystkich przybyłych: dorosłych, dzieci i młodzieży. Będzie okazja do wspólnego śpiewania, rywalizacji sportowych, artystycznych.

W czasie trwania imprez przewiduje się akcje informacyjno-edukacyjne polegające na rozdawaniu broszur, ulotek o tematyce uzależnień i zagrożeń z nimi związanych.

Ustalenie szczegółowych zasad wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych oraz kontrola przestrzegania zasad obrotu tymi napojami.

W myśl ustawy z dnia 26 października 1982 r. „O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi” z późn. zm. Rada Gminy podjęła stosowne uchwały:

 • ograniczającą liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5% zawartości alkoholu do spożycia poza miejscem sprzedaży,

 • ograniczającą liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5% zawartości alkoholu do spożycia w miejscu sprzedaży,

 • określającą zasady usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie naszej gminy.

W 2005 r. przewiduje się przeprowadzenie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych pod względem przestrzegania zasad obrotu tymi napojami. Kontrola będzie prowadzona przez członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych upoważnionych przez Wójta Gminy do wykonania tego zadania i policji. Z przeprowadzonej kontroli sporządzone zostaną protokoły. Wyniki kontroli będą wykorzystane do oceny zasadności wydawanych zezwoleń poszczególnym placówkom handlowym.

Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

W 2005 r. z funduszu na przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano:

 • dofinansowanie świetlicy przy GOK realizującej wspólnie z filiami bibliotecznymi w terenie zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,

 • sfinansowanie działalności świetlic i ich doposażanie w zależności od istniejących potrzeb i możliwości finansowych,

 • zakup strojów sportowych dla grupy aktywnej młodzieży organizującej rozgrywki sportowe o zasięgu gminnym i rozgrywki między gminne,

Planowanie, koordynację zadań związanych z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych powierzono koordynatorowi ds. rozwiązywania problemów alkoholowych.

Rady Gminy Somianka uchwałami Nr V/31/2003 , XIII/78/2004 określiła wynagrodzenie w wysokości po 80 zł. dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i członków Zespołu do przeprowadzania rozmów motywacyjnych:

 1. za udział w jednym posiedzeniu Komisji,

 2. za udział w kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych w wyniku, której zostanie skontrolowanych minimum 5 punktów sprzedaży napojów alkoholowych,

 3. za udział w posiedzeniu Zespołu do przeprowadzenia rozmów motywacyjnych.

Powyższe wynagrodzenie w myśl w/w uchwał będzie przysługiwało:

 1. członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

 2. członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych będących jednocześnie pracownikami Urzędu Gminy – jeśli posiedzenie lub kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych odbywać się będzie po godzinach pracy w Urzędzie tj. po godz. 16.00 lub w dni wolne od pracy w Urzędzie,

 3. członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wchodzących w skład Zespołu do przeprowadzania rozmów motywacyjnych.

Całkowity koszt realizacji programu przewiduje się na kwotę 80.000 zł.

Wydatki związane z realizacją programu są zabezpieczone w budżecie gminy.

Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

  /-/ Tadeusz Jacek Tolak

 

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
 • Data udostępnienia w BIP: 2004-12-31 12:06:56
 • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
 • Data ostatniej aktualizacji: 2006-11-02 15:42:04
 • Liczba odsłon: 560
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1541563]

przewiń do góry