UCHWAŁA Nr XXXIV/179/2006

Rady Gminy Somianka

z dnia 7 lipca 2006 roku

 

w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania

budżetu gminy za pierwsze półrocze.

 

     Na podstawie art.17 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art.198,ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz.2104 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Określa się, że informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I-sze półrocze należy sporządzić w formie pisemnej.

§ 2

1.Informacja o której mowa w § 1 winna zawierać:

1) część opisową,

2) tabelaryczne zestawienie dochodów, w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale

budżetowej,

3) tabelaryczne zestawienie wydatków, w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale

budżetowej

4) tabelaryczne zestawienie z wykonania planów finansowych z zakresu

administracji rządowej dotyczących zadań zleconych gminie,

5) tabelaryczne zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań

wspólnych, realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu

terytorialnego,

6) tabelaryczne zestawienie dochodów i wydatków na podstawie porozumień z organami

administracji rządowej,

7) tabelaryczne zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy,

8) tabelaryczne zestawienie przychodów i wydatków gminnego funduszu

ochrony środowiska i gospodarki wodnej,

9) tabelaryczne zestawienie z wykonania planu finansowego zakładu budżetowego,

2.Tabelaryczne zestawienia obejmują:

1) plan po zmianach

2) wykonanie na dzień 30 czerwca

3) wskaźnik procentowy wykonania planu

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 4

Traci moc uchwała Nr XIV/97/2000 Rady Gminy w Somiance z dnia 28 czerwca 2000 r.

§ 5

  1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
  2. Wójt Gminy ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

      /-/ Tadeusz Jacek Tolak

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2006-10-06 11:31:39
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2006-10-06 11:31:39
  • Liczba odsłon: 441
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1537297]

przewiń do góry