UCHWAŁA Nr V/23/2007

Rady Gminy Somianka

z dnia 14 lutego 2007 r.

 

w sprawie określenia regulaminu wynagradzania, który określa wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, za wysługę lat, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Somianka na rok 2007.

 

 

      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 6 i 6 a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami), w uzgodnieniu z odpowiednimi strukturami związków zawodowych – Rada Gminy Somianka uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się Regulamin wynagradzania nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego na terenie Gminy Somianka, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr XXXII/171/2006 Rady Gminy Somianka z dnia 31 marca 2006 r.
w sprawie określenia regulaminu wynagradzania, który określa wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, za wysługę lat, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Somianka na rok 2006
.

.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

   /-/ Tadeusz Jacek Tolak

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-02-22 15:20:53
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-02-22 15:20:53
  • Liczba odsłon: 456
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1544114]

przewiń do góry