Somianka 31.08.2017r.

 

                                                         INFORMACJA  

o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze

           ds. pozyskiwania środków zewnętrznych oraz zamówień publicznych

Dane usunięto na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)

           

                                                                                                         Wójt

                                                                                         /-/ Andrzej Żołyński


 


 

OGŁOSZENIE O NABORZE

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Wójt Gminy Somianka ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. pozyskiwania środków zewnętrznych oraz zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Somianka, Somianka Parcele 16B, 07-203 Somianka

1.     Wymagania niezbędne

1)       posiadanie obywatelstwa polskiego,

2) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych oraz nieposzlakowana opinia,

3)    brak prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4)   wykształcenie średnie o profilu ogólnym lub zawodowym umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku ds. pozyskiwania środków zewnętrznych oraz zamówień publicznych,

5)       co najmniej 2 letni staż pracy,

6)   znajomość przepisów i procedur dotyczących zamówień publicznych,

7)    umiejętność opracowywania specyfikacji istotnych warunków zamówienia na roboty budowlane, dostawy i usługi, zgodnie z wymogami Prawo zamówień publicznych,

8) umiejętność stosowania i interpretowania przepisów prawnych,

9)      bardzo dobra umiejętność obsługi komputera w zakresie MS Office oraz Internetu,

10)      umiejętność obsługi urządzeń biurowych,

11) umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów i szybkiego podejmowania decyzji

12)      umiejętność działania pod presją czasu,

13) odporność na stres, samodzielność, sumienność i odpowiedzialność.

2.     Wymagania dodatkowe

1)      wykształcenie wyższe lub podyplomowe o profilu zamówień publicznych,budowlanym, administracyjnym lub wykształcenie wyższe prawnicze,

2)        staż pracy na stanowisku ds. zamówień publicznych,

3)        wiedza ogólnobudowlana,

4)    znajomość zagadnień dotyczących pozyskiwania środków pomocowych,

5)        dobra organizacja pracy,

6)        umiejętność pracy w zespole, inicjatywa i kreatywność.

3.     Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1)        W zakresie udzielania zamówień publicznych:

a.         weryfikacja wniosków o udzielenie zamówienia publicznego,

b.        proponowanie trybu zamówienia publicznego,

c.      przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych,

d. publikacja ogłoszeń o przetargach, w tym w Biuletynie Zamówień Publicznych i w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

e.     wnioskowanie o zwrot wadium wykonawcom lub o zaliczeniu wadium na poczet należytego wykonania umowy,

f.         wnioskowanie o zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

g.   organizacja pracy komisji przetargowych oraz ich obsługa administracyjna,

h.   prowadzenie dokumentacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych,

i.       przygotowywanie projektów umów do zamówień publicznych oraz ich przekazywanie do zaakceptowania pod względem formalno- prawnym przez radcę prawnego,

j.   zaopiniowanie umowy pod względem zabezpieczenia interesów zamawiającego,

k.     stanowisko odpowiada by wszystkie wytworzone dokumenty dotyczące postępowań o udzielenie zamówienia publicznego podpisywane były imieniem i nazwiskiem osoby wytwarzającej dokument,

a.    stanowisko odpowiada by udzielanie zamówień publicznych odbywało się zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych i rozporządzeniami wykonawczymi do ustawy oraz przepisami wewnętrznymi obowiązującymi w Urzędzie.

4.         Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku.

1) Miejsce wykonywania pracy: Urząd Gminy, Somianka- Parcele 16B,                                 

2)    Umowa o pracę na czas określony do 28 lutego 2018r. w pełnym wymiarze czasu pracy, z możliwością zawarcia umowy na czas nieokreślony w przypadku spełnienia oczekiwań,

3)       Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 1 września 2017r.

4) Stanowisko: samodzielny referent lub podinspektor- w zależności od wykształcenia lub stażu pracy. Praca w zespole ds. pozyskiwania środków zewnętrznych oraz zamówień publicznych. Stanowisko podlegające bezpośrednio Wójtowi Gminy.

5)          Praca lekka, siedząca, wymagająca wysiłku umysłowego.

5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

W miesiącu lipcu 2017r. w Urzędzie Gminy w Somiance wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.

6.     Wymagane dokumenty.

1)         podpisany własnoręcznie list motywacyjny,

2) podpisany własnoręcznie życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,

3) kopie świadectwa pracy lub inne dokumenty potwierdzające zatrudnienie,

4) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (świadectwa, dyplomy), ewentualnie inne dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

5) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

6)    kopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie (dowód osobisty, paszport),

7)    podpisane własnoręcznie oświadczenia, że kandydat:

a)     nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub   umyślne przestępstwo skarbowe,

b)    posiada zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw   publicznych,

c)     wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

8)     kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych jest obowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

7.    Termin i miejsce składania dokumentów.

Wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście (pokój nr 14, I piętro) lub przesłać listownie na adres: Urząd Gminy, Somianka- Parcele 16B, 07-203 Somianka w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ Nabór na stanowisko urzędnicze ds. pozyskiwania środków zewnętrznych oraz zamówień publicznych” w nieprzekraczającym terminie 14 sierpnia 2017r. (decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu).

 

Somianka 03.08.2017r.

                                                                                                                   WÓJT

                                                                                                /-/ Andrzej ŻołyńskiOpis stanowiska pracy

Charakterystyka wymagań

Kwestionariusz osobowy


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-08-04 08:25:44
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-03-17 11:05:38
  • Liczba odsłon: 854
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1553933]

przewiń do góry