Somianka, dnia 7.03.2014 r.

SG.523.2.2014                                                                       

Rada Gminy Somianka

   

Sprawozdanie z realizacji

Programu współpracy Gminy Somianka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2013

 

            Działając zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) – przedkładam sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Somianka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2013, zwanego dalej „Programem”. Program przyjęty został Uchwałą Nr XXIX/162/12 Rady Gminy Somianka z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Somianka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013.

W Programie zaplanowano, że współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami odbywać się będzie w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ustawy, w szczególności w zakresie:

·          wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Za zagadnienia priorytetowe w 2013 r. zostały uznane przedsięwzięcia z zakresu:

·          upowszechniania zajęć sportowych oraz rozwój bazy sportowej dla dzieci i młodzieży.

Wysokość środków finansowych przewidzianych w budżecie Gminy na realizację Programu wyniosła 16.000,00 zł i taką kwotę wydatkowano.

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie powołaną na wstępie oraz § 7 Programu ogłoszono dwa konkursy ofert. W miesiącu grudniu 2012 r. ogłoszono   otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu:

·          wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – na zadanie upowszechnianie zajęć sportowych oraz rozwój bazy sportowej dla dzieci i młodzieży na terenie Gminy Somianka, w dyscyplinie   piłka nożna. Wysokość środków przewidzianych na dofinansowanie realizacji tego zadania wynosiła 12.000,00 zł.  

Konkurs został unieważniony, ponieważ nie została złożona żadna oferta. Ponowny konkurs, na powyższe zadanie, ogłoszono w miesiącu lutym 2013 r.

W miesiącu lipcu 2013 r. ogłoszono otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu:

·      wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – upowszechnianie zajęć sportowych oraz rozwój bazy sportowej dla dzieci i młodzieży, poprzez zorganizowanie zajęć samoobrony dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych i uczniów gimnazjów.

Wysokość środków przewidzianych na dofinansowanie realizacji tego zadania wynosiła 4.000,00zł.  

W każdym z konkursów złożono po jednej ofercie. Oferty rozpatrywane były przez Komisje konkursowe powołane przez Wójta Gminy. W skład Komisji powołanych do rozpatrzenia ofert w ogłoszonych konkursach wchodziło po trzech pracowników Urzędu Gminy. Organizacje pozarządowe, nie zgłosiły swoich przedstawicieli do tych komisji.

W wyniku rozpatrzenia ofert – na pierwsze zadanie dotyczące zajęć w dyscyplinie piłka nożna – zaakceptowana   została oferta złożona przez Wiejski Klub Sportowy Mystkówiec Stary z siedzibą w Starym Mystkówcu. Z Klubem zawarta została umowa na realizację Projektu „Zagrajmy w piłkę II”. Zakładana wartość całego Projektu wyniosła 17.420,00 zł, w tym wysokość przyznanej dotacji wyniosła 12.000,00 zł. Faktyczna wartość całego zadania wyniosła ponad 18.000,00 zł. Różnicę pokryło Stowarzyszenie z własnych środków.

W wyniku realizacji Projektu:

·          Klub uzyskał licencje na występy w rozgrywkach piłkarskich klasy B w Okręgu Ostrołęckim w rundzie wiosennej sezonu 2012/2013 oraz w rundzie jesiennej sezonu 2013-2014;

·          Utrzymane zostało boisko do treningów oraz rozgrywania meczów przez okres 8 m-cy;

·      Zapewniona była opieka trenerska dla piłkarzy drużyny młodzików (16 zawodników) oraz drużyny seniorskiej (27 zawodników) przez okres 7 m-cy;

·          Zapewniono obsługę sędziowską w trakcie zawodów na własnym boisku podczas 14 spotkań;

·    Zapewniono transport drużyny seniorskiej oraz drużyny młodzików na mecze wyjazdowe – 14 spotkań.

Dotacja została wykorzystana w pełnej wysokości. Sprawozdanie z realizacji zadania zostało złożone przez Klub jeden dzień po terminie. Do dnia sporządzenia niniejszej informacji, Podmiot nie został wezwany do zwrotu przydzielonej dotacji, w związku z wykorzystaniem udzielonej dotacji niezgodnie z prawem.

Na drugie zadanie dotyczące zorganizowania zajęć samoobrony wybrana została oferta Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „NASZA GMINA SOMIANKA” z siedzibą w Somiance-Parcele. Ze Stowarzyszeniem zawarta została umowa na realizację Projektu „POZYTYWNA POSTAWA, WŁAŚCIWĄ REAKCJĄ”. Wartość całego Projektu wyniosła 5.122,50 zł,
w tym wysokość przyznanej dotacji wyniosła 4.000,00 zł.

W wyniku realizacji tego projektu zorganizowano zajęcia z samoobrony dla 44 uczniów klas IV-VI szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjów.

Odbyło się 25 godzin zajęć z samoobrony. Zajęcia były prowadzone przez zawodowego trenera, posiadającego odpowiednie uprawnienia w postaci licencji.  

Dotacja została wykorzystana w pełnej wysokości. Sprawozdanie z realizacji zadania zostało złożone w terminie. Do dnia sporządzenia niniejszej informacji, Podmiot nie został wezwany do zwrotu przydzielonej dotacji, w związku z wykorzystaniem udzielonej dotacji niezgodnie
z prawem.

W trakcie realizacji wyżej omówionych zadań w miesiącu październikui listopadzie przeprowadzone zostały kontrole, mające na celu sprawdzenie, czy i w jaki sposób odbywają się zaplanowane zajęcia, kto bierze w nich udział. Sprawdzono także, czy osoby prowadzące posiadają odpowiednie uprawnienia. Kontrole nie stwierdziły żadnych nieprawidłowości.

W 2013 r. nie zlecano – organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego – realizacji zadań w trybie pozakonkursowym.

Zgodnie z Programem na 2013 r. - współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami przybierała też inne formy:

1)      publikowano wszystkie informacje dotyczące podejmowania działań objętych Programem na stronie internetowej Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej – w zakładce „Współpraca z organizacjami pozarządowymi” oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy;

2)   na stronie internetowej Gminy w w/w zakładce, zamieszczano też inne informacje dotyczące współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym ogłoszenia o bezpłatnych szkoleniach
dla członków organizacji oraz konkursach grantowych ogłaszanych przez inne podmioty;

3)    przedstawiciele organizacji pozarządowych i innych podmiotów mieli prawo do udziału w sesjach Rady Gminy i obradach Komisji Rady Gminy;

4)     ogłoszono konsultacje projektu Programu na rok 2013 na stronie Internetowej Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, w celu poznania opinii na temat projektu;

5)        ogłaszano konsultacje projektów aktów prawa miejscowego;

6)        w miarę możliwości wspierano lub dawano organizacjom możliwość uzyskania pomocy poprzez:

 

a)      udzielanie pomocy przy organizowaniu otwartych spotkań przez organizacje pozarządowe i inne podmioty, w tym min. bezpłatne udostępnianie sali konferencyjnej Urzędu Gminy i pomieszczeń w świetlicach wiejskich, użyczanie sprzętu;

b)        udostępnianie terenów gminnych do realizacji przedsięwzięć;

c)   udzielanie rekomendacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom współpracującym z Gminą, które ubiegały się o dofinansowanie z innych źródeł niż budżet Gminy;

d)   wzajemne wykorzystanie wiedzy profesjonalistów pracujących w samorządzie i organizacjach pozarządowych oraz innych podmiotach;

e)   wspieranie w ubieganiu się o pozyskiwanie środków finansowych z innych źródeł niż budżet Gminy;

f)          promowanie działalności organizacji pozarządowych, uczestniczących w realizacji Programu.

 

Realizacja Programu poddana została ocenie poprzez zamieszczenie ogłoszenia w tej sprawie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Uwagi można było zgłaszać do 31 stycznia b.r. W trakcie wyłożenia ogłoszenia nie wpłynęły żadne uwagi dotyczące realizacji Programu.

                                                       

                                                                        Wójt

   /-/Andrzej Żołyński                                                                                                                   

Opracowała: Teresa Lipska - Sekretarz Gminy    

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-01-21 12:08:33
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-01-21 12:08:33
  • Liczba odsłon: 242
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1552739]

przewiń do góry