UCHWAŁA Nr XXIV/130/2005

Rady Gminy Somianka

z dnia 18 marca 2005 r.

 

w sprawie określenia regulaminu wynagradzania, który określa wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, za wysługę lat, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Somianka na rok 2005.

 

 

      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 30 ust. 6 i 6 a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity z 2003 r. Nr 118, poz. 112 z późniejszymi zmianami), w uzgodnieniu z odpowiednimi strukturami związków zawodowych – Rada Gminy Somianka uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się Regulamin wynagradzania dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego na terenie Gminy Somianka, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

  1. Traci moc Uchwała Nr XVI/102/2000 Rady Gminy Somianka z dnia 29 września 2000 r. w sprawie określenia wysokości stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunków przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę.
  2. Traci moc Uchwała Nr XXXI/175/2002 Rady Gminy Somianka z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 r.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

   /-/ Tadeusz Jacek Tolak

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2005-03-23 11:47:26
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2005-03-23 11:47:26
  • Liczba odsłon: 547
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1554028]

przewiń do góry