Somianka 10 października 2016r.

     

INFORMACJA

o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. inwestycji i drogownictwa

Dane usunięto na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)


            Wójt                                                               /-/ Andrzej Żołyński

OGŁOSZENIE O NABORZE

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

   

Wójt Gminy Somianka ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. inwestycji i drogownictwa w Urzędzie Gminy Somianka, Somianka Parcele 16B, 07-203 Somianka

1.     Wymagania niezbędne

1)          posiadanie obywatelstwa polskiego,

2)      posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

3)          brak prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4)          wykształcenie wyższe,

5)          co najmniej 2 letni staż pracy,

6)          biegła znajomość obsługi komputera (Word, Internet, programy graficzne),

7)          umiejętność czytania dokumentacji technicznej,

8)    umiejętność wykorzystania wiedzy specjalistycznej dotyczącej zajmowanego stanowiska,

9)          umiejętność stosowania i interpretowania przepisów prawa,

10)      cechy osobowości: dobra organizacja pracy, operatywność, odporność na stres stanowczość, obowiązkowość, odpowiedzialność, sumienność

 

2.     Wymagania dodatkowe

 

1)    wykształcenie wyższe lub podyplomowe o profilu budownictwo, gospodarka przestrzenna, drogownictwo, ochrona środowiska,

2)     posiadanie uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi i wykonywaniem nadzoru inwestorskiego,

3)    staż pracy na stanowisku ds. budownictwa, architektury lub drogownictwa  w administracji samorządowej,

4)    znajomość zagadnień dotyczących budownictwa, planowania przestrzennego, drogownictwa i ochrony środowiska,

5)        umiejętność przeprowadzania postępowań administracyjnych,

6)        cechy osobowości: umiejętność pracy w zespole, umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach, dyspozycyjność.

 

3.     Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 

1)        W zakresie prowadzenia spraw związanych z inwestycjami:

a.         planowanie inwestycji,

b.         wybór najkorzystniejszego rozwiązania dotyczącego danej inwestycji,

c.         wyłanianie wykonawców na przygotowanie dokumentacji, wyłanianie wykonawców na budowę i inspektorów nadzoru,

d.         przygotowywanie projektów umów dotyczących inwestycji,

e.         dokonywanie wszystkich niezbędnych uzgodnień,

f.           uzyskiwanie pozwolenia na budowę lub dokonywanie zgłoszeń budowy,

g.         nadzorowanie całego procesu budowy, współpraca z wykonawcami i inspektorami nadzoru.

2)        W zakresie pozyskiwania środków na prowadzenie inwestycji

a.     wnioskowanie o dofinansowanie inwestycji w formie pożyczki lub dotacji oraz przygotowanie niezbędnej dokumentacji i rozliczenie inwestycji,

b.         w przypadku uzyskania pożyczki lub dotacji na remont, modernizację lub budowę, prowadzenie wszystkich spraw związanych z daną inwestycją,

c.         koordynowanie wykonywanych inwestycji pod katem zgodności z umowami  i harmonogramami na dofinansowanie,

d.     dokonywanie rozliczeń otrzymanych dotacji, pożyczek i innych uzyskanych środków na dofinansowanie gminnych inwestycji.

3)        W zakresie drogownictwa:

a.         prowadzenie ewidencji dróg gminnych,

b.     prowadzenie spraw związanych z modernizacją, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych, w tym planowanie i finansowanie,

c.         zarządzanie siecią dróg gminnych,

d.         wydawanie zezwoleń na zajmowanie pasa drogi gminnej,

e.         prowadzenie spraw związanych z zimowym utrzymaniem dróg gminnych,

f.         prowadzenie spraw związanych z konserwacją i utrzymaniem wiat przystankowych PKS.

4)        W zakresie planowania przestrzennego:

a.     wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, w tym wyłanianie wykonawcy do sporządzenia projektu decyzji oraz prowadzenie rejestru tych decyzji,

b.      wydawanie decyzji o warunkach zabudowy, w tym wyłanianie wykonawcy do sporządzenia projektu decyzji oraz prowadzenie rejestru tych decyzji.

5)      W zakresie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko:

a. prowadzenie postępowań oraz wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (Dział V ustawy).

4.         Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku.

1)          Praca w Urzędzie Gminy na stanowisku urzędniczym w wymiarze pełnego etatu,

2)          Umowa o pracę na czas określony do 31 marca 2017r. z możliwością zawarcia umowy na czas nieokreślony w przypadku spełnienia oczekiwań,

3)          Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 1 października 2016r.

 

5.       Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

W miesiącu sierpniu 2016 r. w Urzędzie Gminy w Somiance wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.


6.     Wymagane dokumenty.

1)         podpisany własnoręcznie list motywacyjny,

2)         CV z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,

3)         kopie świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające zatrudnienie,

4) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (świadectwa, dyplomy), ewentualnie inne dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

5)    podpisany własnoręcznie oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

6)    kopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie (dowód osobisty, paszport),

7)    podpisane własnoręcznie oświadczenia, że kandydat:

a)     nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub   umyślne przestępstwo skarbowe,

b)    posiada zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw   publicznych,

c)     wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie   z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016r., poz. 922),

8)       kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych jest obowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

7.    Termin i miejsce składania dokumentów.

Wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście (pokój nr 1, parter) lub przesłać listownie na adres: Urząd Gminy, Somianka- Parcele 16B, 07-203 Somianka w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ Nabór na stanowisko urzędnicze ds. inwestycji i drogownictwa” w nieprzekraczającym terminie 29 września 2016r. (decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu).


Opis stanowiska

Charakterystyka wymagań

         Kwestionariusz osobowy


                                                                             Wójt Gminy Somianka
                                                                               /-/ Andrzej Żołyński

 

 

Somianka 19 września 2016r.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-09-19 12:56:32
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-03-17 10:56:00
  • Liczba odsłon: 1021
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1537258]

przewiń do góry