Uchwała Nr XXXII/170/2006

Rady Gminy Somianka

z dnia 31 marca 2006 r.

 

w sprawie najniższego wynagrodzenia oraz wartości jednego punktu w złotych dla Gminnego  Zespołu Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół w Somiance i pracowników obsługi szkół.

 

      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón.. zm.) oraz § 2 pkt 2 i § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego ( Dz.U. Nr 61, poz. 708 z późn. zm.) Rada gminy Somianka uchwala, co następuje:

§ 1

Dla pracowników Gminnego Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół w Somiance ustala się najniższe wynagrodzenie zasadnicze w I kategorii zaszeregowania w kwocie brutto 1.004,00 zł ( słownie: jeden tysiąc cztery zł). Dla pracowników obsługi szkółw kwocie brutto 766,00 zł ( słownie: siedemset sześćdziesiąt sześć złotych).

§ 2

Akceptuje się wartość jednego punktu w wysokości brutto 3,20 zł (słownie: trzy złote dwadzieścia groszy) dla Gminnego Zespołu Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół w Somiance ustalonego przez dyrektora tej jednostki. Dla pracowników obsługi wartości jednego punktu w wysokości brutto 2,90 zł ( słownie: dwa złote dziewięćdziesiąt groszy).

§ 3

Traci moc Uchwała Nr XXIV/132/2005 Rady gminy Somianka z dnia 18 marca 2005 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz wysokości jednego punktu w złotych dla Gminnego Zespołu Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół w Somiance

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia , z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 roku.

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

   /-/ Tadeusz Jacek Tolak

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2006-04-06 11:36:25
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2006-04-06 11:36:25
  • Liczba odsłon: 488
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1541414]

przewiń do góry