UCHWAŁA Nr XI/68/2003

Rady Gminy Somianka

z dnia 5 grudnia 2003r.

 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i określenia wzoru deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości oraz wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości

    

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./ i art. 5, 6 ust. 13 oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych / tekst jednolity z 2002 r./

§ 1.

Uchwala się roczne stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie gminy w wysokościach określonych w załączniku Nr 1 do Uchwały.

§ 2.

Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

  1. budynki mieszkalne stanowiące własność osób fizycznych będących podatnikiem podatku rolnego,

  2. budynki mieszkalne lub ich części stanowiące własność osób z których co najmniej jedno jest rencistą lub emerytem z ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników,

  3. budynki i grunty będące własnością gminy z wyjątkiem wydzierżawionych i wynajętych innym podmiotom.

§ 3.

Wzór deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości określa załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 4.

Wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 roku.

§ 7.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

  

 /-/ Tadeusz Jacek Tolak

 

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2004-01-06 10:05:58
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2004-05-20 11:30:48
  • Liczba odsłon: 632
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1544042]

przewiń do góry