ID.7624/1/09                                                              Somianka, dnia 10.03.2009 r.

 

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU
POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

 

  Zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j.: Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 21ust.2 pkt.9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz.1277.

zawiadamiam,

że w dniu 10.03.2009 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Firmy – Zakłady Mięsne Somianka Andrzej Ruciński 07-203 Somianka, Somianka 88, z dnia 23.02.2009 r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na częściowej przebudowie i rozbudowie rzeźni trzody z magazynem przedubojowym oraz masarni z rozbiorem mięsa i drobiu (bez zmiany wielkości produkcji bądź jej profilu), przewidzianego do lokalizacji na działkach nr ewid. 309, 310, oraz 312 w miejscowości Somianka obręb Somianka gmina Somianka pow. Wyszkowski.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Somianka. Organem właściwym do wydania opinii ze względu na ochronę zdrowia i życia ludzi jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wyszkowie, a ze względu na ochronę środowiska – Starosta Powiatowy w Wyszkowie.

Zgodnie z art. 10 § 1 K. p. a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Zgodnie z art. 28 K. p. a., stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

Strony oraz zainteresowane podmioty mogą zapoznawać się z wnioskiem Inwestora oraz „Informacją o planowanym przedsięwzięciu” oraz złożyć uwagi i wnioski dotyczące przedsięwzięcia w Urzędzie   Gminy Somianka, 07-203 Somianka pok. 6 w godzinach pracy Urzędu, t. j. w godz. 8.00 - 16.00.

 

 Wójt Gminy Somianka

   /-/ Andrzej Żołyński

 

Otrzymują:

1.       Gmina Somianka

2.       Pan. Andrzej Ruciński zam. Somianka 88 07-203 Somianka,

3.       Pani. Monika Szczerba zam.  07-203 Somianka,

4.       Sołtys wsi Somianka Zaszosie   przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

5.       Strona internetowa BIP i tablica ogłoszeń UG

6.       a/a

 

ID 7624/2/09                                                                   Somianka dnia 2009.04.06

 

 

P O S T A N O W I E N I E

 

Na podstawie art. 123 Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj.: Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227), §3 ust.1 pkt 84 rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia   rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23.02.2009 r, Zakłady Mięsne Somianka Andrzej Ruciński 07-203 Somianka, Somianka 88 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko „ Polegającego na częściowej przebudowie i rozbudowie rzeźni z magazynem przed ubojowym oraz masarni z rozbiorem mięsa i drobiu (bez zmiany wielkości produkcji bądź jej profilu) przewidzianego do lokalizacji na działkach o nr ewidencyjnych 309, 310 oraz 312 w miejscowości Somianka gmina Somianka powiat wyszkowski ”, po zasięgnięciu opinii Starosty Wyszkowskiego – postanowienie, znak: OS-7633/20/2009 z dnia 05.03.2009 r. oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wyszkowie – opinia sanitarna, znak: PPIS-ZNZ.712/22/09 z dnia 25.02.2009 r.,

 

p o s t a n a w i a m

 

nie stwierdzam potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pod nazwą: „Przebudowa i rozbudowa rzeźni z magazynem przed ubojowym oraz masarni z rozbiorem mięsa i drobiu (bez zmiany wielkości produkcji bądź jej profilu)   w miejscowości Somianka gm. Somianka pow. Wyszkowski.

 

U z a s a d n i e n i e

 

Stosownie do wymogów art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj.: Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) zwrócono się do Starosty Powiatowego w Wyszkowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wyszkowie o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Organy te, biorąc pod uwagę zakres i rodzaj tego przedsięwzięcia, wyraziły opinię sugerującą o odstąpieniu od tego obowiązku.

 

  Planowana do realizacji inwestycja polega na wykonaniu:                                                                 

 

1.0. DANE POWIERZCHNIOWE   TERENU

1.1. Powierzchnia działki......................... 41.20000 m 2

       w tym powierzchnia siedliska.......... 20.000,00 m 2

1.2. Powierzchnia zabudowy..................... 3.238,65m 2

       w tym nowo projektowana....................376,45 m 2

1.3. Powierzchnia utwardzona................... 2.100,0 0 m 2

1.4. Powierzchnia biologicznie czynna.... 13.900,0 0 m 2 tj. 70%

2.0. DANE POWIERZCHNIOWE OBIEKTU :

2.1. Powierzchnia zabudowy          3.238,65m 2

       w tym nowoprojektowana           376,45 m 2

2.2. Powierzchnia użytkowa            3.271,26 m 2

          w tym nowoprojektowana          336,86 m 2        

2.3. Kubatura                               16.935,00   m 3

          w tym nowoprojektowana         2.598,00m 3      

 

3.0. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI:

       Działki na których istnieje Zakład Przetwórstwa Mięsnego położone są w miejscowości Somianka, na terenie zabudowy zagrodowej i produkcyjnej.   Jest to teren   ogrodzony   i   uzbrojony w wodociąg gminny, przyłącze energii   elektrycznej i kanalizację ściekową z odprowadzeniem ścieków do szamba szczelnego. Działka posiada dwa wjazdy: jeden dla odbioru żywca, drugi dla odbioru gotowych wyrobów. Drogi dostawy i odbioru nie mają wspólnych odcinków ani skrzyżowań i są łatwo zmywalne z kratkami ściekowymi. Do budynku Zakładu jest zapewniony łatwy dojazd oraz swobodne manewrowanie i parkingi. Na terenie siedliska istnieje zakład mięsny w budynkach ozn. mapie kolorem żółtym. W celu dostosowania zakładu do przepisów UE inwestor projektuje rozbudowę zakładu w kierunku północnym ozn. na mapie kol. różowym, oraz przebudowę w celu dostosowania zakładu do nowej technologii .

 

            4.    Opis projektowanej przebudowy i rozbudowy obiektu

Projektowana przebudowa zakłada powiększenie hali rozbioru wieprzowiny oraz przeniesienie rozbioru wołowiny, adaptację istniejącego pomieszczenia   na komorę chłodniczą

W części obiektu poddanej przebudowie znajdzie się ponadto pomieszczenie myjni (mycie, ostrzenie, sterylizacja noży).

W dobudowanej części obiektu znajdować się będzie zamrażalnia mięsa (dla zamrażania nadwyżek), komora - mroźnia dla mięsa zamrożonego, ekspedycja mięsa zamrożonego, rozmrażalnia mięsa (dla potrzeb własnych), korytarz komunikacyjny, przedsionki, magazyn i myjnia pojemników brudnych oraz magazyn pojemników czystych (dla całego obiektu).W wyniku wykonania projektowanej przebudowy i rozbudowy rozbiór wieprzowiny   i ćwierćtusz wołowych prowadzony będzie w oddzielnych pomieszczeniach.

Projektowane zatrudnienie:

Projektowane zatrudnienie na dotychczasowym poziomie tj.49 osób praca          w systemie dwuzmianowym .

6.   Wielkość produkcji :

Rozbiór półtusz wieprzowych i ćwierćtusz wołowych prowadzony będzie w oddzielnych pomieszczeniach, projektowana produkcja mięsa wieprzowego        i wołowego będzie wynosiła   do   11,0 ton/doba.

Kości z rozbioru zbiera się do wózków i dostarcza do komory chłodniczej przeznaczonej na kości. Odpady zbiera się do pojemników odpowiednio oznakowanych (pas zielony) i dostarcza do komory   jw.

Przewiduje się, że kości, odpady i konfiskaty odbierane będą przez zakład utylizacji 2 x tydzień (zakład posiada zawartą umowę na odbiór).                                                  

             7.     Usuwanie zużytych opakowań, odpadów i ścieków

W związku z projektowaną przebudową zakłada się że ilość zużytych opakowań zwiększy się nieznacznie. Będą to opakowania po przyprawach   i soli oraz środkach czystości i dezynfekcji (kartony, papier, folia, tworzywa sztuczne, drewno). Ilość dodatkowych zużytych opakowań - ca 0,2 m 3 /tydzień. Gromadzone one będą w kontenerze na odpady, ustawionym na zewnątrz obiektu i sukcesywnie odbierane przez zakład oczyszczania.    Ilość odpadów produkcyjnych nie ulegnie zmianie. Są to przęde wszystkim kości i odpady z rozbioru mięsa. Odpady produkcyjne będą gromadzone w pojemnikach w komorze chłodniczej i sukcesywnie odbierane poprzez zakład utylizacji.

     Dla ścieków technologicznych i sanitarnych w zakładzie istnieją odrębne   instalacje, łączące się poza budynkiem i odprowadzające ścieki przez podczyszczalnię do zbiornika bezodpływowego. Kanalizacja technologiczna – zmiany wewnątrz budynku dotyczą podłączenia nowych odbiorów i kratek kanalizacyjnych, zmiany na zewnątrz polegają na zmianie lokalizacji niektórych studzienek i odcinków trasy.

     Kanalizacja sanitarna - zmiany wewnątrz budynku polegają na podłączeniu   odpływów z urządzeń sanitarnych WC (nowa lokalizacja sanitariatu). W instalacji sanitarnej zewnętrznej nie wprowadza się zmian.

    Przewiduje się że ilość ścieków sanitarnych nie ulegnie zmianie.                                                   Zakładam że ilość ścieków technologicznych zwiększy się ca 0,5 m 3 /d - będą to przede wszystkim wody zmywne. Ścieki gromadzone w zbiorniku bezodpływowym są sukcesywnie wywożone do oczyszczalni ścieków w Somiance.

    Zakład posiada zawarte umowy na wywóz ścieków, odpadów produkcyjnych i konfiskat oraz odpadów komunalnych.

Na etapie prowadzenia prac związanych z realizacją inwestycji wystąpią oddziaływania akustyczne, lecz będą one miały charakter krótkotrwały i odwracalny. Ze względu na krótkotrwałość uciążliwości nie należy się spodziewać skarg okolicznych mieszkańców. Na terenie budowy nie będą miały miejsca bezpośrednie mechaniczne przekształcenia powierzchni terenu, gleby i szaty roślinnej oraz środowiska gruntowo – wodnego. Po zakończeniu budowy nastąpi uporządkowanie terenu.

Z informacji środowiskowej oraz z dołączonych dokumentów wynika, że w bezpośrednim sąsiedztwie planowanej inwestycji nie występują obiekty objęte ochroną konserwatorską. Teren objęty inwestycją nie podlega ochronione na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody. Przewidziane rozwiązania na tym obszarze zakładają wykorzystanie istniejącego ukształtowania terenu. Planowane przedsięwzięcie nie będzie miało wpływu na obszary sieci Natura 2000. Najbliższy z obszarów to obszar Puszczy Białej, położony w granicach 4 km od Somianki. Przedsięwzięcie nie będzie powodować zagrożeń wystąpienia poważnych awarii oraz nie będzie oddziaływać transgranicznie.

Biorąc pod uwagę charakter i skalę potencjalnego oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia oraz po zasięgnięciu opinii Starosty Powiatu Wyszkowskiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wyszkowie orzeczono jak w sentencji. Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

 

  Wójt Gminy Somianka

   /-/ Andrzej Żołyński

   

Zgodnie z art. 74 ust. 3 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., nr 199, poz. 1227) niniejsze pismo podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Somianka oraz umieszczeniu na stronie internetowej www.ugsomianka.bip.org.pl  , ponieważ liczba stron postępowania przekracza 10.

 

Otrzymują:

1.        Andrzej Ruciński Zakłady Mięsne w Somiance .

2.        Starostwo Powiatowe w Wyszkowie

3.        Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wyszkowie

4.        Pani Monika Szczerba zam.  07-203 Somianka.

5.        a/a .

 

 

                            KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

                                                         Kwiecień, 2009 r.

1.              Wstęp

  Niniejsza karta informacyjna przedsięwzięcia została sporządzona zgodnie z zapisami art. 3 pkt. 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227) .

Stanowi ona załącznik do wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na częściowej przebudowie i rozbudowie rzeźni z magazynem przedubojowym oraz masarni z rozbiorem mięsa i drobiu w m. Somianka, gm. Somianka, powiat wyszkowski.

 

2.              Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia

Rodzaj przedsięwzięcia:

Projektowana przebudowa zakładu powiększenie hali rozbioru wieprzowiny (pomieszczenie nr 71) oraz przeniesienie rozbioru wołowiny do pomieszczenia nr 69. Pomieszczenie nr 68 zostanie adaptowane na komorę chłodniczą dla ćwierćtusz wołowych.

Komora chłodnicza nr 67 (dotychczasowa mroźnia) zostanie wyposażona w kolejkę rurową i przeznaczona do przechowywania półtusz wieprzowych. Półtusze wieprzowe przechowywane będą także w istniejących komorach chłodniczych nr 65 i 66. Dotychczasowe pomieszczenia magazynów pojemników wraz z myjnią zostaną zaadaptowane na komorę chłodniczą dla mięsa z rozbioru. Komora chłodnicza nr 80 przeznaczona będzie do składowania skompletowanych partii mięsa z rozbioru przeznaczonego dla konkretnych odbiorców. Komorę chłodniczą nr 79 przeznacza się do składowania mięsa z rozbioru dla potrzeb własnych (produkcja). W części obiektu poddanej przebudowie znajdzie się ponadto pomieszczenie myjni.

W części dobudowywanej znajdować się będzie zamrażalnia (dla zamrażania nadwyżek), komora – mroźnia dla mięsa zamrożonego i ekspedycja mięsa zamrożonego, rozmrażalnia mięsa (dla potrzeb własnych), a także magazyn pojemników brudnych z myjnią pojemników i magazyn pojemników czystych (dla całego obiektu).

Analizowana przebudowa i rozbudowa obiektów rzeźni i masarni nie spowoduje zmiany profilu bądź technologii produkcji, zwiększenia produkcji realizowane na dzień sporządzenia niniejszej informacji oraz nie przyczyni się do wzrostu zatrudnienia w zakładzie.  

Skala przedsięwzięcia:

Analizowane przedsięwzięcie będzie miało charakter lokalny. Realizowane będzie w obrębie istniejącego już obiektu budowlanego i obejmie swoim zakresem przebudowę pomieszczeń o następującym metrażu:

-                nr pomieszczenia 64 – przedchłodnia – 12,3 m 2 ,

-                nr pomieszczenia 65, 66, 67 – komora chłodnicza – półtusze wieprzowe – 180,8 m 2

-                nr pomieszczenia 68 – komora chłodnicza – ćwierćtusze wolowe – 17,9 m 2

-                nr pomieszczenia 72 – komora chłodnicza – kości i odpady – 14 m 2

-                nr pomieszczenia 73a – komora chłodnicza – mięso mielone – 3,8 m 2

-                nr pomieszczenia 74a – komora chłodnicza – mięso z rozbioru w pojemnikach – 45,2 m 2

-                nr pomieszczenia 79 – komora chłodnicza – mięso z rozbioru – 18,6 m 2

-                nr pomieszczenia 80 – komora chłodnicza – mięso z rozbioru (handlowe) – 25 m 2

-                nr pomieszczenia 69 – pomieszczenie rozbioru wołowiny – 23,8 m 2

-                nr pomieszczenia 71 – pomieszczenie rozbioru wieprzowiny – 170 m 2

-                nr pomieszczenia 73 – pomieszczenie mielenia mięsa – 8,2

-                nr pomieszczenia 74 – przedsionek – 11,2

-                nr pomieszczenia 75 – przedsionek – przedmroźnia – 15,4

-                nr pomieszczenia 76 – zamrażalnia – 19,2

-                nr pomieszczenia 77 – rozmrażalnia – 12,3

-                nr pomieszczenia 81 – myjnia noży i sprzętu – 4,3 m 2

-                nr pomieszczenia 70, 78, 84, 85 – korytarze – 166,4 m 2

-                nr pomieszczenia 82 – WC – 2 m 2

-                nr pomieszczenia 83 – pokój kierownika produkcji – 16,3 m 2

 

oraz rozbudowę o pomieszczenia o następującym metrażu:

-                nr 129 – komora – mroźna – 154,0 m 2

-                nr 130 – ekspedycja – 12,0 m 2

-                nr 131 – magazyn pojemników czystych – 42,5 m 2

-                nr 132 – magazyn pojemników brudnych i myjnia pojemników – 54,0 m 2

 

Usytuowanie przedsięwzięcia:

Analizowane przedsięwzięcie zlokalizowane zostanie w obrębie istniejących obiektów budowlanych wchodzących w skład ubojni z masarnią, zlokalizowanej w m. Somianka, gmina Somianka, na działkach nr ew. 309, 310 oraz 312.

Analizowany teren zlokalizowanym jest   na terenie nie objętym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Somianka, w ewidencji gruntów jest to teren zakwalifikowany jako rolny oraz jako teren zabudowy innej (Bi). Funkcjonalnie analizowany teren wykorzystywany jest pod zabudowę mieszkaniową oraz realizację usług. W sąsiedztwie projektowanego przedsięwzięcia posiadają lokalizację tereny rzadkiej zabudowy mieszkaniowej, pola uprawne oraz nieużytki rolne.

W sąsiedztwie oraz w bezpośrednim zasięgu projektowanego przedsięwzięcia nie posiadają swojej lokalizacji obiekty i obszary poddane ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. 2000 r. Nr 56, poz. 679, z późn. zm.), ustawy z dnia
18 lipca 2001 r. – Prawo wodne
(tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019) oraz ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym (Dz. U. Nr 23, poz. 150, z późn. zm.). i ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.).

3.         Powierzchnia zajmowanej nieruchomości oraz obiektu budowlanego, a także dotychczasowy sposób ich wykorzystania i pokrycie szatą roślinną

       Analizowane przedsięwzięcie zlokalizowane zostanie w obrębie działek nr ew. 309, 310 i 312 o następującej powierzchni: 1,16 ha; 2,21 ha oraz 1,91 ha. Całkowita powierzchnia obiektu budowlanego, w obrębie którego realizowana będzie przebudowa i rozbudowa wynosi 2.706,6 m 2 .

Do dnia złożenia niniejszej informacji analizowanym teren wykorzystywany był jako teren przemysłowo – usługowy – rzeźnia z masarnią. W sąsiedztwie powyższego obiektu znajduje się również dom mieszkalny Wnioskodawcy. Realizacja projektowanego przedsięwzięcia nie spowoduje zmiany przeznaczenia terenu objętego bezpośrednimi zamierzeniami inwestorskimi.

W związku z faktem, iż projektowane przedsięwzięcie zlokalizowane zostanie w obrębie istniejącego obiektu budowlanego na terenie objętym bezpośrednimi zamierzeniami inwestorskimi nie występuje roślinność drzewiasta bądź krzewiasta, konieczna do usunięcia, ani stanowiska rzadkich bądź chronionych gatunków flory. Szata roślinna reprezentowana jest tu w głównej mierze przez roślinność urządzoną, głównie trawiastą. Główne zbiorowiska roślinne występujące na analizowanym obszarze to zbiorowiska roślin uprawnych.

W sąsiedztwie analizowanego przedsięwzięcia nie występują miejsca bytowania dużych gatunków ssaków. W sąsiedztwie analizowanego przedsięwzięcia występują jednak dogodne warunki bytowania drobnej zwierzyny polnej, a w szczególności synantropijnych gatunków zwierząt, tj. drobne gryzonie, np. myszy oraz pospolite gatunki ptaków, tj. wróble, gawrony, kawki.

 

4.              Rodzaj technologii

Analizowane przedsięwzięcie nie posiada charakteru produkcyjnego lecz budowlany, w związku z czym omówienie powyższego punktu wydaje się niezasadne.

W czasie projektowanych prac budowlanych wykorzystywane będą typowe maszyny i urządzenia oraz technologie budowy i materiały budowlane, stosowane powszechnie na terenie naszego kraju, spełniające wszelkie normy jakości, BHP oraz ochrony środowiska.

5.              Warianty przedsięwzięcia

Ze względu na fakt, iż realizacja analizowanego przedsięwzięcia konieczna jest do prawidłowego funkcjonowania Zakładów Mięsnych – Somianka przyjęcie wariantu zerowego, tj. polegającego na niepodejmowaniu przedsięwzięcia byłoby niekorzystne dla Wnioskodawcy.

W analizowanym przypadku, ze względu na fakt, iż projektowane przedsięwzięcie polega na przebudowie oraz rozbudowie istniejącego i funkcjonującego już w przestrzeni społeczno – przyrodniczej obiektu nie rozpatrywano dla niego innych wariantów lokalizacyjnych.

Ze względu na fakt, iż analizowane przedsięwzięcia ma charakter budowlany i będzie realizowane w obrębie już istniejącego obiektu nie prowadzono dla niego wariantowania pod względem technicznym bądź technologicznym.

6.              Przewidywane ilości wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców, materiałów, paliw oraz energii

 

Na etapie realizacji analizowanego przedsięwzięcia wystąpi zapotrzebowanie na wodę, energię elektryczną oraz materiały budowlane oraz paliwa ciekłe do maszyn.

Biorąc pod uwagę merytoryczny zakres projektowanej przebudowy i rozbudowy ilość wody koniecznej do jego realizacji oszacowano na ok. 20 m 3 (woda będzie dostarczana z wodociągu gminnego). Ilość paliwa koniecznego do realizacji przedsięwzięcia oszacowano na poziomie ok. 500 l oleju napędowego. Energia elektryczna dostarczana będzie z istniejącego przyłącza energetycznego, a jej ilość oszacowano na ok. 15 kW.

Na dzień sporządzenia niniejszej informacji nie jest możliwe oszacowanie ilości materiałów koniecznych do realizacji przedsięwzięcia – zostanie ono opracowane na etapie wnioskowania o stosowną decyzję na budowę.

7.              Rozwiązania chroniące środowisko

 

W celu minimalizacji potencjalnego, negatywnego wpływu realizacji przebudowy i rozbudowy analizowanego obiektu należy podjąć następujące działania:

-                do niezbędnego minimum ograniczyć obszar objęty pracami budowlanymi,

-                do prac wykorzystywać sprawny technicznie sprzęt budowlany, przy czym ważna jest tutaj zarówno jakość sprzętu, jego prawidłowa eksploatacja i konserwacja, jak i dodatkowe wyposażenie w urządzenia zmniejszające niekorzystne oddziaływanie na środowisko, w szczególności możliwość zanieczyszczenia środowiska wodno – gruntowego przez niekontrolowane wycieki substancji ropopochodnych,

-                zabezpieczyć pyliste materiały budowlane przed rozwiewaniem,

-                prowadzić selektywną zbiórkę odpadów powstających w czasie budowy,

-                organizację zaplecza budowy należy przeprowadzić zgodnie z obwiązującymi przepisami w zakresie ochrony środowiska, budownictwa i bhp, tak by na skutek braku porządku, niewłaściwego zabezpieczenia materiałów, maszyn i urządzeń przed awariami nie doszło do skażeń, zanieczyszczeń i zniszczeń w środowisku,

-                w czasie prowadzonych prac budowlanych podjąć należy wszelkie środki, zarówno organizacyjne i techniczne, służące ochronie bezpieczeństwa pracowników Zakładu oraz zabezpieczeniu jakości prowadzonej produkcji,

-                czas budowy powinien być ograniczony do niezbędnego minimum.

 

8.              Rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko

Biorąc pod uwagę fakt, iż projektowane przedsięwzięcie ma charakter budowlany, a jego realizacja nie przyczyni się do zmiany wielkości (nie wzrośnie produkcja) bądź profilu działalności prowadzonej przez Wnioskodawcę, rodzaje i przewidywana wielkość emisji do środowiska omówiona zostanie wyłącznie dla etapu realizacji przedsięwzięcia.

Emisja powstająca na etapie eksploatacji przebudowywanego i rozbudowywanego obiektu będzie w rzeczywistości stanowić efekt realizacji działalności prowadzonej w obiekcie, która nie jest objęta merytorycznym zakresem niniejszej informacji.

 

Realizacja projektowanego przedsięwzięcia oddziaływać będzie przede wszystkim na: jakość powietrza analizowanego i klimat akustyczny obszaru oraz stan środowiska gruntowo – wodnego w miejscu posadowienia projektowanych obiektów.

Wpływ realizacji przebudowy i rozbudowy analizowanej rzeźni na jakość powietrza atmosferycznego związany będzie głównie z prowadzeniem prac budowlanych i montażowych oraz z ruchem samochodowym przy budowie. W trakcie budowy w powietrzu wzrośnie zawartość zanieczyszczeń stanowiących efekt tzw. emisji niezorganizowanej, czyli:

               typowych zanieczyszczeń komunikacyjnych (z pracujących maszyn budowlanych i samochodów dostawczych),

               pyłów, powstających w wyniku wykonywania prac ziemnych oraz ruchu samochodów dostawczych i sprzętu budowlanego,

               pyłów wywiewanych z gromadzonych pylistych materiałów budowlanych.

 

Mimo, iż wymienione powyżej oddziaływania mogą być czasowo uciążliwe dla lokalnej społeczności, przejściowy charakter projektowanych prac budowlanych oraz oddalenie od zwartej zabudowy mieszkaniowej pozwala twierdzić, że etap realizacji analizowanego przedsięwzięcia nie spowoduje trwałych negatywnych zmian w środowisku, których nośnikiem jest powietrze. Powyższe oddziaływania będą posiadały ograniczony i krótkotrwały zasięg. Ze względu na niewielką skalę przedsięwzięcia emisja zanieczyszczeń do powietrza związana z pracą sprzętu użytego podczas budowy nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu określonych w   Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. nr 1/2003, poz. 12).

Ze względu na niezorganizowany oraz ograniczony czasowo i przestrzennie charakter powyższych emisji do powietrza oszacowanie ich wielkości wydaje się niezasadne i nie posiada umocowań prawnych. Biorąc jednak pod uwagę wskaźniki emisji zanieczyszczeń ze spalania oleju napędowego (na podstawie publikacji Wydawnictwa Komunikacji i Łączności „Paliwa Oleje Smary”, J. Michałowska) oraz mając na względzie skalę i charakter przedsięwzięcia wielkość maksymalnej emisji zanieczyszczeń do powietrza (dla najistotniejszych substancji zanieczyszczających) na etapie realizacji przedsięwzięcia oszacowano na następującym poziomie:

-                dwutlenek węgla < 0,15 kg/h

-                tlenek węgla < 0,25 kg/h

-                dwutlenek siarki < 0,10 kg/h

-                węglowodory alifatyczne < 0,05 kg/h

  W przypadku analizowanego przedsięwzięcia emisja hałasu do środowiska kształtowana będzie głównie poprzez prace sprzętu i maszyn wykorzystywanych do realizacji rozpatrywanego przedsięwzięcia. Część urządzeń pracować będzie w mocno ograniczonym przedziale czasu z racji zakresu wymaganych prac – koparka, której głównym zadaniem jest wykonanie wykopów pod ławy fundamentowe przy realizacji nowego obiektu, ładowarka służąca głównie do załadunku ciężarówek ziemią z niwelowanego terenu, zagęszczarki utwardzające teren, na którym posadowione zostaną konstrukcje budowlane.

Biorąc pod uwagę charakterystykę akustyczną sprzętu budowlanego (koparka –
97 dB (A), zagęszczarka – 93 dB (A), samochód ciężarowy – 74 dB (A) oraz projektowaną technologią budowy, a także fakt, że powyższy sprzęt będzie wykorzystywany w sposób sukcesywny i zamienny, nie występuje zagrożenie ponadnormatywnej emisji hałasu do środowiska w porze dnia. Prace realizacyjne nie będą prowadzone w porze nocnej w związku z czym standardy akustyczne zostaną zachowane.

Na etapie realizacji analizowanego przedsięwzięcia nie będą powstawać ścieki przemysłowe w rozumieniu ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy – Prawo wodne .
W efekcie obecności ludzi, w trakcie realizacji przedsięwzięcia, powstawać będą ścieki bytowe, których ilość uzależniona będzie od czasu realizacji przedsięwzięcia oraz liczby osób pracujących na budowie.

W efekcie realizacji analizowanego przedsięwzięcia powstawać będą różne kategorie odpadów (w myśl Rozporządzenia z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów ) związane przede wszystkim z: realizacją prac ziemnych, użytkowaniem sprzętu budowlanego, realizacją typowych prac budowlanych oraz funkcjonowaniem zaplecza socjalnego dla pracowników budowy. Poniżej przedstawiono rodzaje oraz szacunkową ilość odpadów, jakie mogą powstać w efekcie realizacji analizowanego przedsięwzięcia:

-                13 02 05* – mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych – 0,001 Mg

-                15 01 01 – opakowania z papieru i tektury – 0,05 Mg

-                15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych – 0,025 Mg

-                15 02 02* – sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi – 0,005 Mg

-                15 02 03 – sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02

-                17 01 01 – odpady betonu oraz gruzu betonowego z rozbiórek i remontów – 0,1 Mg

-                17 01 07 – zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia innych niż wymienione w 17 01 06 – 0,3 Mg

-                17 01 80 – usunięte tynki, tapety, okleiny, itp. – 0,1 Mg

-                20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – 0,02 Mg

 

Na terenie realizacji projektowanych robót budowlanych nie posiadają lokalizacji obiekty mogące znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko bądź mogące powodować emisje do środowiska, w szczególności w zakresie stanu sanitarnego powietrza oraz klimatu akustycznego, przekraczające dopuszczalne normy i standardy, wynikające z obowiązujących przepisów ochrony środowiska. W okresie realizacji analizowanego przedsięwzięcia na omawianym terenie nie przewiduje się realizacji innych przedsięwzięć, w związku z czym nie istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia negatywnych oddziaływań o charakterze skumulowanym.

Prace konieczne do realizacji merytorycznego zakresu analizowanego przedsięwzięcia nie stwarzają możliwości wystąpienia nadzwyczajnego zagrożenia środowiska (NZS) bądź wystąpienia poważnej awarii przemysłowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska .  

9.              Oddziaływanie transgraniczne

W przypadku analizowanego przedsięwzięcia, ze względu na jego lokalizację w obrębie województwa mazowieckiego, nie przewiduje się wystąpienia oddziaływania trans granicznego.   

10.         Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z   póżn. zm.) znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia

Analizowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami podlegającymi ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w szczególności poza obszarami NATURA 2000.

    

    Charakterystyka   projektowanej inwestycji    polegającej    na    rozbudowie    i przebudowie   Zakładu   Przetwórstwa   Mięsnego    istniejącego   na   działkach    nr   310 i 312   położonych w miejscowości Somianka, gmina Somianka

            

  INWESTOR:   Andrzej Ruciński

  zamieszkały   Somianka 88, gmina Somianka

ADRES BUDOWY:   Somianka 88, gmina Somianka -    działki nr   310 i 312

1.0. DANE POWIERZCHNIOWE   TERENU

           1.1. Powierzchnia działki....................... 41.200 00 m 2

       w tym powierzchnia siedliska.......... 20.000,00 m 2

1.2. Powierzchnia zabudowy..................... 3.238,65m 2

       w tym nowo projektowana....................376,45 m 2

1.3. Powierzchnia utwardzona................... 2.100,0 0 m 2

1.4. Powierzchnia biologicznie czynna.... 13.900,0 0 m 2 tj. 70%

2.0. DANE POWIERZCHNIOWE OBIEKTU :

2.1. Powierzchnia zabudowy          3.238,65m 2

       w tym nowoprojektowana           376,45 m 2

2.2. Powierzchnia użytkowa            3.271,26 m 2

          w tym nowoprojektowana          336,86 m 2        

2.3. Kubatura                               16.935,00   m 3

          w tym nowoprojektowana         2.598,00m 3      

3.0. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI:

  Działki na których istnieje Zakład Przetwórstwa Mięsnego położone są w miejscowości Somianka, na terenie zabudowy zagrodowej i produkcyjnej.   Jest to teren   ogrodzony   i   uzbrojony w wodociąg gminny, przyłącze energii   elektrycznej i kanalizację ściekową z odprowadzeniem ścieków do szamba szczelnego. Działka posiada dwa wjazdy: jeden dla odbioru żywca, drugi dla odbioru gotowych wyrobów. Drogi dostawy i odbioru nie mają wspólnych odcinków ani skrzyżowań i są łatwo zmywalne z kratkami ściekowymi. Do budynku Zakładu jest zapewniony łatwy dojazd oraz swobodne manewrowanie i parkingi.     Na terenie siedliska istnieje zakład mięsny w budynkach ozn. mapie kolorem żółtym. W celu dostosowania zakładu do przepisów UE inwestor projektuje rozbudowę zakładu w kierunku północnym ozn. na mapie kol. różowym, oraz przebudowę w celu dostosowania zakładu do nowej technologii .

            4.    Opis projektowanej przebudowy i rozbudowy obiektu

Projektowana przebudowa zakłada powiększenie hali rozbioru wieprzowiny oraz przeniesienie rozbioru wołowiny, adaptację istniejącego pomieszczenia   na komorę chłodniczą .

W części obiektu poddanej przebudowie znajdzie się ponadto pomieszczenie myjni (mycie, ostrzenie, sterylizacja noży).

W dobudowanej części obiektu znajdować się będzie zamrażalnia mięsa (dla zamrażania nadwyżek), komora - mroźnia dla mięsa zamrożonego, ekspedycja mięsa zamrożonego, rozmrażalnia mięsa (dla potrzeb własnych), korytarz komunikacyjny, przedsionki, magazyn i myjnia pojemników brudnych oraz magazyn pojemników czystych (dla całego obiektu).W wyniku wykonania projektowanej przebudowy i rozbudowy rozbiór wieprzowiny   i ćwierćtusz wołowych prowadzony będzie w oddzielnych pomieszczeniach.

5. Projektowane zatrudnienie:

Projektowane zatrudnienie na dotychczasowym poziomie tj.49 osób praca w systemie dwuzmianowym .

6.   Wielkość produkcji :

Rozbiór półtusz wieprzowych i ćwierćtusz wołowych prowadzony będzie w oddzielnych pomieszczeniach, projektowana produkcja mięsa wieprzoweg i wołowego będzie wynosiła   do   11,0 ton/dobę.

Kości z rozbioru zbiera się do wózków i dostarcza do komory chłodniczej przeznaczonej na kości. Odpady zbiera się do pojemników odpowiednio oznakowanych (pas zielony) i dostarcza do komory jw.

Przewiduje się, ze kości, odpady i konfiskaty odbierane będą przez zakład utylizacji 2 x tydzień (zakład posiada zawarta umowę na odbiór).

                                                         

             7.     Usuwanie zużytych opakowań, odpadów i ścieków

W związku z projektowana przebudową zakłada się że ilość zużytych opakowań zwiększy się nieznacznie. Będą to opakowania po przyprawach   i soli oraz środkach czystości i dezynfekcji (kartony, papier, folia, tworzywa sztuczne, drewno). Ilość dodatkowych zużytych opakowań - ca 0,2 m 3 /tydzień. Gromadzone one będą w kontenerze na odpady, ustawionym na zewnątrz obiektu i sukcesywnie odbierane przez zakład oczyszczania.   Ilość odpadów produkcyjnych nie ulegnie zmianie. Są to przędę wszystkim kości i odpady z rozbioru mięsa. Odpady produkcyjne będą gromadzone w pojemnikach w komorze chłodniczej i sukcesywnie odbierane poprzez zakład utylizacji.

     Dla ścieków technologicznych i sanitarnych w zakładzie istnieją odrębne   instalacje, łączące się poza budynkiem i odprowadzające ścieki przez podczyszczalnię do zbiornika bezodpływowego. Kanalizacja technologiczna – zmiany wewnątrz budynku dotyczą podłączenia nowych odbiorów i kratek kanalizacyjnych, zmiany na zewnątrz polegają na zmianie lokalizacji niektórych studzienek i odcinków trasy.

     Kanalizacja sanitarna - zmiany wewnątrz budynku polegają na podłączeniu   odpływów z urządzeń sanitarnych WC (nowa lokalizacja sanitariatu). W instalacji sanitarnej zewnętrznej nie wprowadza się zmian.

    Przewiduje się że Ilość ścieków sanitarnych nie ulegnie zmianie.   Zakładam że Ilość ścieków technologicznych zwiększy się ca 0,5 m 3 /d - będą to przede wszystkim wody zmywne. Ścieki gromadzone w zbiorniku bezodpływowym są sukcesywnie wywożone do oczyszczalni ścieków w Somiance.

    Zakład posiada zawarte umowy na wywóz ścieków, odpadów produkcyjnych i konfiskat oraz odpadów komunalnych.

  Wójt Gminy Somianka

         /-/ Andrzej Żołyński

Niniejsza charakterystyka stanowi załącznik do postanowienia ID 7624/2/09 z dnia 2009.04.06

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-03-12 15:29:07
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-04-18 08:28:28
  • Liczba odsłon: 432
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1543873]

przewiń do góry