Somianka, dnia 26.04.2016r.

SG.523.7.2016

                                                                                  

Sprawozdanie z realizacji

Programu współpracy Gminy Somianka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2015

   

       Działając zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.) – przedkładam sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Somianka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
za rok 2015, zwanego dalej „Programem”. Program przyjęty został Uchwałą Nr LVIII/343/14 Rady Gminy Somianka z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Somianka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015.

 

W Programie zaplanowano, że współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami odbywać się będzie w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ustawy, w szczególności w zakresie:

·          wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

·          kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

 

Za zagadnienia priorytetowe w 2015 r. zostały uznane przedsięwzięcia z zakresu:

·          upowszechniania zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży lub alternatywnie

·      edukację kulturalną i wychowanie przez sztukę dla dzieci i młodzieży lub alternatywnie propagowanie wśród mieszkańców gminy kultury i sztuki oraz niematerialnych dóbr naszego regionu, w tym m.in. propagowanie kuchni regionalnej.

 

Wysokość środków finansowych zaplanowanych w budżecie Gminy na realizację Programu wyniosła 8.000,00 zł.

 

Zaplanowane zadania nie zostały zrealizowane oraz nie wydano zaplanowanych środków.

 

Współpraca finansowa z organizacjami pozarządowymi realizowana była jedynie w trybie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715) oraz Uchwały Nr XLII/262/13 Rady Gminy Somianka z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu przez Gminę Somianka, podjętej na podstawie ustawy o sporcie.

 

W trybie tych przepisów została złożona jedna oferta. Ofertę złożył Wiejski Klub Sportowy Mystkówiec Stary z siedzibą w Starym Mystkówcu.

 

Z Klubem zawarta została umowa na realizację Projektu „Zagrajmy w piłkę IV”. Zakładana wartość Projektu wynosiła 23.850,00 zł, w tym wysokość przyznanej dotacji wyniosła 12.000,00 zł. Faktyczna wartość całego zadania wyniosła 23.983,50 zł. Różnicę pokryło Stowarzyszenie
z własnych środków.

 

W wyniku realizacji Projektu:

·    Klub pokrył koszty opłat związkowych związanych z występami w rozgrywkach piłkarskich klasy B w Okręgu Ostrołęckim w rundzie wiosennej sezonu 2014/2015 oraz w rundzie jesiennej sezonu 2015/2016 dla jednej drużyny (koszt całkowity 800,00 zł – pokryty został z dotacji);

·     Uiszczona została składka członkowska w związku Piłki Nożnej (koszt całkowity 350,00 zł – pokryty został z dotacji);

·        Utrzymane zostało boisko do treningów oraz rozgrywania meczów przez okres od kwietnia do listopada 2015 r. tj. 8 m-cy (koszt całkowity 6.050,00 zł – częściowo pokryty został z dotacji w wysokości 4.000,00 zł oraz środków własnych w wysokości 50,00 zł i pracy społecznej o wartości 2.000,00 zł);

·       Zapewniona była opieka trenerska (trenera oraz asystenta) dla piłkarzy przez okres od kwietnia do listopada 2015 r. tj. 8 m-cy (koszt całkowity 4.000,00 zł – wartość pracy społecznej);

·       Zapewniono obsługę sędziowską w trakcie zawodów na własnym boisku podczas 12 meczy (koszt całkowity 3.883,50 zł – częściowo pokryty został z dotacji w wysokości 3.800,00 zł oraz środków własnych w wysokości 83,50 zł);

·        Zapewniono transport drużyny seniorskiej oraz drużyny młodzików na 10 meczy wyjazdowych (koszt całkowity 8.550,00 zł – częściowo pokryty został z dotacji w wysokości3.050,00 zł oraz pracy społecznej o wartości 5.500,00 zł). Z dotacji został pokryty koszt transportu drużyny młodzików;

·         Zapewniona była obsługa księgowa zadania (koszt całkowity 300,00 zł – wartość pracy społecznej);

·          Prowadzono promocję zadania (koszt całkowity 50,00 zł – wartość pracy społecznej).

 

  Zgonie ze sprawozdaniem złożonym przez Klub dotacja została wykorzystana w pełnej wysokości. Sprawozdanie z realizacji zadania zostało złożone przez Klub jeden dzień po terminie. Realizacja zadania została skontrolowana przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Somianka w dniu 15.02.2016 r. Klub został wezwany do uzupełnienia brakujących dokumentów oraz do złożenia dodatkowych wyjaśnień dotyczących m. in. kosztów utrzymania boiska oraz kosztów transportu na mecze (chodzi o wycenę wartości pracy społecznej).

 

Po uzupełnieniu brakujących dokumentów oraz złożeniu wyjaśnień ponownie została przeprowadzana analiza sprawozdania. W wyniku analizy podmiot został wezwany do zwrotu przydzielonej dotacji w wysokości 200,00 zł, z powodu nadmiernych przesunięć w pozycjach kosztorysu.

 

W 2015 r. nie zlecano – organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego – realizacji zadań w trybie pozakonkursowym.

 

Zgodnie z Programem na 2015 r. - współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami przybierała też inne formy:

 

1)   na stronie internetowej Gminy w zakładce „Współpraca z organizacjami pozarządowymi”, zamieszczano informacje przydatne dla organizacji pozarządowych, w tym ogłoszenia o bezpłatnych szkoleniach dla członków organizacji oraz konkursach grantowych ogłaszanych przez inne podmioty;

2)      przedstawiciele organizacji pozarządowych i innych podmiotów mieli prawo do udziału w sesjach Rady Gminy i obradach Komisji Rady Gminy;

3) ogłoszono konsultacje projektu Programu na rok 2015 na stronie Internetowej Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, w celu poznania opinii na temat projektu;

4)   ogłaszano konsultacje projektów aktów prawa miejscowego na stronie Internetowej Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, w celu poznania opinii na temat projektów uchwał;

5)    w miarę możliwości wspierano lub dawano organizacjom możliwość uzyskania pomocy poprzez:

a) udzielanie pomocy przy organizowaniu otwartych spotkań przez organizacje pozarządowe i inne podmioty, w tym min. bezpłatne udostępnianie sali konferencyjnej Urzędu Gminy i pomieszczeń w świetlicach wiejskich, użyczanie sprzętu;

b)      udostępnianie terenów gminnych do realizacji przedsięwzięć;

c)      udzielanie rekomendacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom współpracującym z Gminą, które ubiegały się o dofinansowanie z innych źródeł niż budżet Gminy;

d) wzajemne wykorzystanie wiedzy profesjonalistów pracujących w samorządzie i organizacjach pozarządowych oraz innych podmiotach;

e)   wspieranie w ubieganiu się o pozyskiwanie środków finansowych z innych źródeł niż budżet Gminy.

 

Realizacja Programu poddana została ocenie poprzez zamieszczenie ogłoszenia w tej sprawie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, na stronie Internetowej Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Uwagi można było zgłaszać do 31 marca b.r. W trakcie wyłożenia ogłoszenia nie wpłynęły żadne uwagi dotyczące realizacji Programu.

 

Opracowała: Teresa Lipska Sekretarz Gminy                              

 

WÓJT

                                                                                /-/ Andrzej Żołyński
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-01-21 10:04:53
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-01-21 10:04:53
  • Liczba odsłon: 299
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1541668]

przewiń do góry