Uchwała Nr XVIII/104/16 Rady Gminy Somianka z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Somianka oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły

Uchwała Nr XVIII/105/16 Rady Gminy Somianka z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Somianka jest organem prowadzącym

Uchwała Nr XVIII/109/16 Rady Gminy Somianka z dnia 9 lutego 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zwolnień od podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XVIII/112/16 Rady Gminy Somianka z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli niepublicznych oraz publicznych prowadzonych na terenie Gminy Somianka przez inne niż Gmina Somianka osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji

Uchwała Nr XIX N/113/16 Rady Gminy Somianka z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Somianka oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły

Uchwała Nr XIX N/114/16 Rady Gminy Somianka z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Somianka jest organem prowadzącym

Uchwała Nr XX/119/16 Rady Gminy Somianka z dnia 31 marca 2016r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Somianka w 2016 roku

Uchwała Nr XXII/129/16 Rady Gminy Somianka z dnia 27 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy

Uchwała Nr XXII/130/16 Rady Gminy Somianka z dnia 27 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Somiance

Uchwała Nr XXII/135/16 Rady Gminy Somianka z dnia 27 maja 2016 r. w sprawie likwidacji Filii Bibliotecznej w Woli Mystkowskiej oraz zmiany statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance

Uchwała Nr XXIII/138/16 Rady Gminy Somianka z dnia 29 czerwca 2016 r. w sp[rawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Popowo-Parcele

Uchwała Nr XXIII/140/16 Rady Gminy Somianka z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Somianka

Uchwała Nr XXIII/141/16 Rady Gminy Somianka z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie
określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała XXIII/142/16 Rady Gminy Somianka z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania stawki takiej opłaty

Uchwała XXIII/143/16 Rady Gminy Somianka z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała XXIII/144/16 Rady Gminy Somianka z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy

Uchwała XXIII/145/16 Rady Gminy Somianka z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych z terenu Gminy Somianka

Uchwała Nr XXV N/151/16 Rady Gminy Somianka z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Somianka

Uchwała Nr XXV N/152/16 Rady Gminy Somianka z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XXV N/153/16 Rady Gminy Somianka z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych z terenu Gminy Somianka

Uchwała Nr XXVI/160/16 Rady Gminy Somianka z dnia 14 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Uchwała Nr XXVI/161/16 Rady Gminy Somianka z dnia 14 września 2016 r.w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

Uchwała Nr XXVIII/166/16 Rady Gminy Somianka z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr XXVIII/167/16 Rady Gminy Somianka z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XXVIII/168/16 Rady Gminy Somianka z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawa obliczenia podatku rolnego

Uchwała Nr XXVIII/169/16 Rady Gminy Somianka z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Popowo-Parcele

Uchwała Nr XXIX/173/16 Rady Gminy Somianka z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie likwidacji Zakładu Gospodarki Komunalnej w Somiance

Uchwała Nr XXX/180/16 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance

Uchwała Nr XXX/183/16 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Zakładu Gospodarki Komunalnej w SomianceInformacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-04-29 11:41:26
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-05-06 11:44:57
  • Liczba odsłon: 158
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1537292]

przewiń do góry