OGŁOSZENIE

z dnia 6 czerwca 2017 r.

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Somianka Nr XXVIII/170/16 Rady Gminy Somianka z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Somianka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017

                                                                                 

WÓJT GMINY SOMIANKA

 

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań w zakresie
wspierania i upowszechniania
kultury fizycznej na rok 2017 na terenie Gminy Somianka

 

dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.)  

 

I.    Rodzaj zadania:

Upowszechnianie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży na terenie Gminy Somianka, poprzez zorganizowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, podnoszących kondycję fizyczną.

 

II.   Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

Wysokość środków przewidzianych na dofinansowanie realizacji tego zadania wynosi 4.000,00 zł.

 

III.   Zasady przyznawania dotacji:

1. Wsparcie zadania i udzielanie dotacji następuje z zastosowaniem przepisów ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.).

2.   Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo zmian w kalkulacji oraz zmian zakresu rzeczowego zadania, po uzgodnieniu z Wójtem Gminy.

3.     W przypadku wyboru oferty do realizacji kwota dofinansowanie ze strony Gminy Somianka nie może przekroczyć 90 % rzeczywistych kosztów.

4.     Poniesione wydatki nie mogą przekraczać wysokości zwykle ponoszonych przez podmioty realizujące tego typu zadania, zaś stawki nie mogą przekraczać stawek powszechnie obowiązujących na rynku.

5.   Środki pochodzące z dotacji nie mogą być wykorzystane na wydatki inwestycyjne (w tym zakup sprzętu powyżej 3500,00 zł).

6.     Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości.

 

III.       Termin i warunki realizacji zadania:

1.     Zadanie winno być realizowane od dnia podpisania umowy.

2.     Zadanie musi być zrealizowane do 15 grudnia 2017 r.

3.     Zadanie winno być realizowane na rzecz mieszkańców Gminy Somianka.

4.     Dopuszcza się pobieranie opłat od uczestników zadania, pod warunkiem, że oferent prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego, w zakresie zleconego zadania, z której zysk przeznacza na działalność statutową.

5.     Należy ustalić czytelne zasady rekrutacji uczestników zadania.

6.   Realizator zadania odpowiada za bezpieczeństwo uczestników zadania oraz realizację zgodnie z obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.

7.   Zadanie może być realizowane z wykorzystaniem obiektów i terenów gminnych, po uzgodnieniu tej kwestii przed złożeniem oferty.

8.    Podmiot może wydatkować środki przyznane w trakcie konkursu, po dacie podpisania umowy. Wydatki poniesione przed tą datą nie mogą być rozliczone.

9.   Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy podmiotem a Gminą Somianka.

 

IV.      Miejsce i termin składania ofert, wymagane dokumenty:

1.   Oferty należy składać wg wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 1300). Formularz oferty można otrzymać w pok. nr 12 Urzędu Gminy lub pobrać ze strony internetowej www.ug somianka.bip.org.pl w zakładce "Współpraca z organizacjami pozarządowymi".

2. Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Somianka, pokój nr 14 (sekretariat) – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2017 r. do godz. 16.00 (decyduje data wpłynięcia oferty do sekretariatu).

3.   Oferty należy składać w zamkniętych kopertach. Koperta powinna być opisana z oznaczeniem nazwy i adresu podmiotu oraz nazwy zadania określonego w ogłoszeniu o konkursie.

4.     Do oferty należy dołączyć:

1) kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru
lub ewidencji (odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym niezależnie od tego, kiedy był wydany) ;

2)    aktualną wersję statutu organizacji;

3)   podmioty składające wspólną ofertę – w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – składają dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(ów).

 

V.       Termin wyboru ofert oraz tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert:

1.   Rozpatrzenie ofert nastąpi w ciągu 14 dni roboczych od dnia upływu terminu składania ofert.

2. Oferty złożone na innych drukach, niekompletne, nieprawidłowo wypełnione lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

3.     Oferty zostaną zaopiniowane pod względem formalnym i merytorycznym przez Komisję konkursową powołaną przez Wójta Gminy Somianka.

4.     Przy ocenie ofert Komisja bierze pod uwagę następujące kryteria:

1)   formalne:

a)    czy oferta została złożona w terminie podanym w ogłoszeniu o przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert?

b)    czy oferta jest przedstawiona na formularzu wg ustalanego wzoru?

c)    czy oferent spełnia wymogi ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie podmiotu uprawnionego do udziału w konkursie?

d)    czy zadanie mieści się w celach statutowych organizacji?

e)    czy oferta przewiduje realizację zadań określonych w ogłoszeniu o konkursie?

f)     czy oferta przewiduje realizację zadań skierowanych do mieszkańców Gminy Somianka?

g)    czy oferta nie zakłada wykorzystanie części lub całości dotacji na działania związane z działalnością gospodarczą?

h)    gdy oferta przewiduje pobieranie opłat od uczestników zadania – czy oferent prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego, w zakresie zleconego zadania, z której zysk przeznaczy na działalność statutową?

i)     czy wnioskowana kwota dofinansowania nie przekracza 90 % rzeczywistych kosztów zadania?

j)     czy oferta została podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu?

k)    czy do oferty dołączone są wymagane załączniki?

2)   merytoryczne wymienione w art. 15 ust. 1 powołanej na wstępie ustawy:

a)   możliwość realizacji zadania przez podmiot, w tym posiadanie zasobów kadrowych i rzeczowych, zgodność oferty i zbieżność celów statutowym podmiotu – z zadaniami określonymi w niniejszym ogłoszeniu – maksymalna liczba punktów 3;

b)   przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w odniesieniu do zakresu rzeczowego, w tym rodzaj i celowość planowanych kosztów – maksymalna liczba punktów 4;

c)   proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, które będą realizowały zadanie – maksymalna liczba punktów 4;

d)   wysokość wnioskowanej dotacji od Gminy, zadeklarowaną wysokość udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł – maksymalna liczba punktów 3;

e)   planowany przez podmiot wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków – maksymalna liczba punktów 3;

f)    doświadczenie podmiotu w realizacji zadań o podobnym charakterze i zasięgu – maksymalna liczba punktów 3.

 

5. Po analizie złożonych ofert Komisja przedłoży Wójtowi Gminy rekomendacje, co do wyboru ofert.

6.   Konkurs rozstrzyga Wójt Gminy po zapoznaniu się z opinią Komisji. Od rozstrzygnięcia w sprawie wyboru oferty nie stosuje się trybu odwoławczego – decyzja Wójta jest ostateczna.

7.   Dotacja zostanie rozdzielona pomiędzy podmioty uprawnione, których oferty zostaną wyłonione w drodze niniejszego konkursu. Możliwe jest dofinansowanie więcej niż jednej oferty, dofinansowanie jednej oferty lub nie dofinansowanie żadnej z ofert.

8. Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odstąpienia od rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

9. Ogłoszenie o wynikach konkursu zostanie zamieszczone w Biuletynie informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej Gminy.

 

VI.      Informacja o   zrealizowanych przez Wójta Gminy Somianka w roku 2016 i w roku 2017 zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.z 2016 r. Nr 234, poz. 1817, z późn. zm.).:

 

Na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniani kultury fizycznej wydatkowano następującą wysokość środków:

 

1)   w roku 2016 – 20 759,75 zł, w tym dotacja dla klubu sportowego 12 620,00 zł;

2)   w roku 2017 – 8 500,00 zł, jest to kwota dotacji przekazana dla klubu sportowego.     

                                                         

                                                                                Wójt Gminy

/-/ Andrzej Żołyński

 


OGŁOSZENIE

z dnia 6 czerwca 2017 r.

o naborze przedstawicieli

organizacji pozarządowych do Komisji Konkursowej

 

Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.) – w związku z ogłoszonym otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2017 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

 

WÓJT GMINY SOMIANKA  

ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komisji Konkursowej, której zadaniem będzie ocena ofert złożonych w w/w konkursie

 

Zgodnie z art. 15 ust. 2d ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje lub podmioty, które będą brały udział w otwartym konkursie ofert.

Do zadań Komisji Konkursowej należy ocena formalna i merytoryczna złożonych ofert, z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia otwartego konkursu ofert.

Organizacje pozarządowe/ podmioty zgłaszają swoje kandydatury na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Zgłoszenia kandydatów na członków Komisji Konkursowej, podpisane przez zainteresowane osoby oraz organizacje zgłaszające, należy przesłać lub złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Somianka, pokój 14 (sekretariat) - w terminie do dnia 23 czerwca 2017 r. do godz. 16.00 (decyduje data wpłynięcia zgłoszenia do Urzędu).

Formularz zgłoszenia kandydata do Komisji Konkursowej można otrzymać w pokoju nr 12 Urzędu Gminy lub pobrać ze stron internetowych: somianka@somianka.pl lub www.ugsomianka.bip.org.pl - zakładka "Współpraca z organizacjami pozarządowymi".

Wójt Gminy Somianka wybierze na członków Komisji Konkursowej 2 przedstawicieli, spośród kandydatów, wskazanych przez organizacje pozarządowe.

Udział w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniach Komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

 

                                       

Wójt Gminy

/-/ Andrzej Żołyński


 

Formularz zgłoszenia kandydata do komisji konkursowej

Oferta druk  

Umowa  
WÓJT GMINY                                                                Somianka, dnia 17 lipca 2017r.

  SOMIANKA

SG.524.1.2017

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW 

otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań
w zakresie wspierania i upowszechniania
kultury fizycznej na rok 2017 na terenie Gminy Somianka

 

          Wójt Gminy Somianka informuje, że w wyniku przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na rok 2017 na terenie Gminy Somianka – dokonano wyboru następującej oferty:

 

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Wysokość

przyznanych

środków

publicznych (zł)

STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO-KULTURALNE „NASZA GMINA SOMIANKA”

„Pierwszy gol,

pierwszy mecz”

4.000,00

 

      W związku z ogłoszeniem powyższego otwartego konkursu ofert została zgłoszona jedna oferta.

 

Wójt Gminy

/-/ Andrzej Żołyński

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-01-21 09:50:43
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-01-21 09:50:43
  • Liczba odsłon: 313
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1554088]

przewiń do góry