OGŁOSZENIE

z dnia 27 grudnia 2012 r.

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Somianka Nr XXIX/162/12 Rady Gminy Somianka z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Somianka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013

                                                                                 

WÓJT GMINY SOMIANKA

 

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań w zakresie
wspierania i upowszechniania
kultury fizycznej na rok 2013
na terenie Gminy Somianka

 

dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.)  

 

I.     Rodzaj zadania i wysokość środków przeznaczonych na realizację tego zadania:

1)      upowszechnianie zajęć sportowych oraz rozwój bazy sportowej dla dzieci i młodzieży na terenie Gminy Somianka, w dyscyplinie piłka nożna. Wysokość środków przewidzianych na dofinansowanie realizacji tego zadania wynosi 12.000,00 zł,

2)      zadanie może być realizowane w różnych formach, w szczególności poprzez organizację poniższych przedsięwzięć:

a)      szkolenie zawodników poprzez prowadzenie zajęć przez kluby sportowe,

b)      organizację turniejów i zajęć sportowych,

c)       organizowanie imprez sportowych i rozgrywek,

d)      utrzymanie bazy sportowej.  

 

II.    Zasady przyznawania dotacji:

1.       Wsparcie zadania i udzielanie dotacji następuje z zastosowaniem przepisów ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.).

2.       Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie.
W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo zmian w kalkulacji oraz zmian zakresu rzeczowego zadania, po uzgodnieniu z Wójtem Gminy.

3.       W przypadku wyboru ofert do realizacji kwota dofinansowanie ze strony Gminy Somianka nie może przekroczyć 90 % rzeczywistych kosztów.

4.       Poniesione wydatki nie mogą przekraczać wysokości zwykle ponoszonych przez podmioty realizujące tego typu zadania, zaś stawki nie mogą przekraczać stawek powszechnie obowiązujących na rynku.

5.       Środki pochodzące z dotacji nie mogą być wykorzystane na wydatki inwestycyjne (w tym zakup sprzętu powyżej 3500,00 zł).

6.       Środki uzyskane z dotacji, powinny być wykorzystane, w szczególności na:

1)      ekwiwalenty sędziowskie,

2)      zlecenia prowadzenia uproszczonej rachunkowości,

3)      zakup sprzętu sportowego,

4)      zakup strojów sportowych,

5)      zakup napoi dla potrzeb zawodników w trakcie trwania szkoleń i rozgrywek,

6)      transport na imprezy sportowe,

7)      bieżące utrzymanie bazy sportowej,

8)      opłaty licencyjne i startowe,

9)      ubezpieczenia i badania lekarskie,

10)        wynagrodzenie trenera.

 

7.       Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości.

 

III.         Termin i warunki realizacji zadania:

1.       Zadania winny być realizowane od dnia podpisania umowy.

2.       Zadanie musi być zrealizowane do 15 grudnia 2013 r.

3.       Zadania winny być realizowane na rzecz mieszkańców Gminy Somianka.

4.       Realizator zadania odpowiada za bezpieczeństwo uczestników zadania oraz realizację zgodnie z obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym
w ofercie.

5.       Zadanie może być realizowane z wykorzystaniem obiektów i terenów gminnych,
po uzgodnieniu tej kwestii przed złożeniem oferty.

6.       Podmiot może wydatkować środki przyznane w trakcie konkursu, po dacie podpisania umowy. Wydatki poniesione przed tą datą nie mogą być rozliczone.

7.       Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy podmiotem a Gminą Somianka.

 

IV.        Miejsce i termin składania ofert, wymagane dokumenty:

1.       Oferty należy składać wg wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania
z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25). Formularz oferty można otrzymać w pok. nr 12 Urzędu Gminy lub pobrać ze strony internetowej www.ug somianka.bip.org.pl w zakładce "Współpraca z organizacjami pozarządowymi".

2.       Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Somianka, pokój nr 14 (sekretariat) – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 stycznia 2013 r. do godz. 16.00 (decyduje data wpłynięcia oferty do sekretariatu).

3.       Oferty należy składać w zamkniętych kopertach. Koperta powinna być opisana z oznaczeniem nazwy i adresu podmiotu oraz nazwy zadania określonego w ogłoszeniu o konkursie.

4.       Do oferty należy dołączyć:

1)      kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji (odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym niezależnie od tego, kiedy był wydany) ,

2)      podmioty składające wspólną ofertę – w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – składają dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(ów).

 

V.         Termin wyboru ofert oraz tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert:

1.       Rozpatrzenie ofert nastąpi w ciągu 14 dni roboczych od dnia upływu terminu składania ofert.

2.       Oferty złożone na innych drukach, niekompletne, nieprawidłowo wypełnione lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

3.       Oferty zostaną zaopiniowane pod względem formalnym i merytorycznym przez Komisję konkursową powołaną przez Wójta Gminy Somianka.

4.       Przy ocenie ofert Komisja bierze pod uwagę następujące kryteria, wymienione w art. 15 ust. 1 powołanej na wstępie ustawy:

1)      możliwość realizacji zadania przez podmiot, w tym posiadanie zasobów kadrowych i rzeczowych, zgodność oferty i zbieżność celów statutowym podmiotu – z zadaniami określonymi w niniejszym ogłoszeniu,

2)      przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym rodzaj i celowość planowanych kosztów,

3)      proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, które będą realizowały zadanie,

4)      wysokość wnioskowanej dotacji od Gminy, zadeklarowana wysokość udziału środków finansowych własnych i środków z innych źródeł,

5)      planowany przez podmiot wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,

6)      doświadczenie podmiotu w realizacji zadań o podobnym charakterze i zasięgu, w tym rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych w latach poprzednich środków na realizację zleconych zadań publicznych.

5.       Po analizie złożonych ofert Komisja przedłoży Wójtowi Gminy rekomendacje, co do wyboru ofert.

6.       Konkurs rozstrzyga Wójt Gminy po zapoznaniu się z opinią Komisji. Od rozstrzygnięcia w sprawie wyboru oferty nie stosuje się trybu odwoławczego – decyzja Wójta jest ostateczna.

7.       Dotacja zostanie rozdzielona pomiędzy podmioty uprawnione, których oferty zostaną wyłonione w drodze niniejszego konkursu. Możliwe jest dofinansowanie więcej niż jednej oferty, dofinansowanie jednej oferty lub nie dofinansowanie żadnej z ofert.

8.       Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odstąpienia od rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

9.       Ogłoszenie o wynikach konkursu zostanie zamieszczone w Biuletynie informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej Gminy.

 

VI.        Zrealizowane przez Gminę Somianka w 2011 i 2012 roku zadania tego samego rodzaju:

 

 

 

Rodzaj zrealizowanego zadania

 

 

2011 rok

 

2012 rok

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - upowszechnianie zajęć sportowych oraz rozwój bazy sportowej dla dzieci i młodzieży na terenie Gminy Somianka, w dyscyplinie piłka nożna

 

11.106,00 zł

 

12.000,00 zł

 

Powyższe zadanie w 2011 roku zrealizowane było przez Gminę we własnym zakresie i nie były przekazywane dotacje organizacjom pozarządowym i innym podmiotom
na jego realizację, zaś w 2012 r. przekazana była dotacja dla organizacji pozarządowej wyłonionej w trybie otwartego   konkursu ofert.

 

 

                     Wójt Gminy Somianka

 

                       /-/ Andrzej Żołyński

 

 

 

OGŁOSZENIE

z dnia 27 grudnia 2012 r.

o naborze przedstawicieli organizacji do Komisji konkursowej

 

Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)

 

WÓJT GMINY SOMIANKA

 

ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komisji konkursowej do oceny ofert w otwartym konkursie ofert

na wsparcie realizacji zadań w zakresie
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na rok 2013

 

Członkami Komisji konkursowej mogą być przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, którzy spełniają   łącznie następujące kryteria:

 

1)     reprezentują organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje (podmioty), którę będą brały udział w otwartym konkursie ofert,

 

2)       posiadają pisemne upoważnienie do reprezentacji organizacji, o ile nie wynika
to z aktualnego wyciągu z KRS, ewidencji lub innego dokumentu potwierdzającego status prawny podmiotu i umocowanie osób
go reprezentujących (kserokopię dokumentu należy dołączyć do zgłoszenia).

 

3)       są obywatelami polskimi i korzystają z pełni praw publicznych.

 

Zadaniem komisji jest ocena formalna i merytoryczna złożonych ofert,
z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia otwartego konkursu ofert.

 

Zgłoszenia przedstawicieli do komisji konkursowych należy przesłać lub złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Somianka, pokój 14 (sekretariat) -
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 stycznia 2013 r. do godz. 16.00 (decyduje data wpłynięcia oferty do sekretariatu).

 

Formularz zgłoszenia kandydata do Komisji konkursowej można otrzymać w pokoju nr 12 Urzędu Gminy lub pobrać ze stron internetowych: somianka@somianka.pl
lub www.ugsomianka.bip.org.pl - zakładka "Współpraca z organizacjami pozarządowymi".

 

Wójt Gminy Somianka wybierze na członków Komisji konkursowej 2 przedstawicieli, spośród kandydatów, wskazanych przez organizacje pozarządowe.

 

Udział w pracach Komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniach Komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

 

Wójt Gminy Somianka

    /-/ Andrzej Żołyński

 

Formularz zgłoszenia kandydata do komisji konkursowej (doc)

Oferta druk (pdf)

Oferta druk do wypełnienia (rtf)

Sprawozdanie (pdf)

Sprawozdanie do wypełnienia (rtf)

Umowa (pdf)

 

 

       ZARZĄDZENIE Nr 3/2013

                                                                   Wójta Gminy Somianka

         z dnia 18 stycznia 2013 roku

 

w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w konkursie na wsparcie realizacji zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2013

 

 

          Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 15 ust. 2a, 2b i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), § 16 Programu współpracy Gminy Somianka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXIX/162/12 Rady Gminy Somianka z dnia 28 listopada 2012 r. – zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Powołuję Komisję konkursową w celu zaopiniowania ofert złożonych w konkursie na wsparcie realizacji zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2013 – zwaną dalej „Komisją” w następującym składzie:

 

1)       Agnieszka Salwin           – przedstawiciel Wójta Gminy,

2)       Bogdan Krysiak              – przedstawiciel Wójta Gminy,

3)       Milena Borkowska          – przedstawiciel Wójta Gminy.

 

§ 2

1.   Członkowie Komisji przed pierwszym posiedzeniem podpisują oświadczenie w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Kodeksu Postępowania Administracyjnego, iż nie podlegają wykluczeniu w pracach komisji.

2.   Członkowie Komisji na pierwszym posiedzeniu wybierają spośród siebie przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.

3.    Dla ważności posiedzenia konieczna jest obecność, co najmniej 50 % składu członków Komisji, w tym przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego.

4.    Komisja po zakończeniu prac sporządza protokół, w którym przedkłada Wójtowi rekomendacje, co do wyboru ofert. Z chwilą zatwierdzenia protokołu przez Wójta, Komisja rozwiązuje się.

5.    Komisja pracuje w trybie art. 15 ust. 1 - 2b, 2d - 2da, 2f - 2g ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z uwzględnieniem zasad doprecyzowanych w Ogłoszeniu Wójta Gminy Somianka z dnia 27 grudnia 2012 r. – otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na rok 2013 na terenie Gminy Somianka.

 

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierzam Zastępcy Wójta Gminy.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                              

                                     Wójt Gminy

                               /-/ Andrzej Żołyńs ki
Somianka, dnia 28.01.2013 r.

SG.524.2.2012

 

INFORMACJA

 

o unieważnieniu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań     

    w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

na rok 2013 na terenie Gminy Somianka

 

 

         Zgodnie z art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) – informuję, że ogłoszony przez Wójta Gminy Somianka otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na rok 2013 na terenie Gminy Somianka, w dyscyplinie piłka nożna –

 

ulega unieważnieniu,
ponieważ nie została złożona żadna oferta

 

 

          Wójt Gminy

    /-/ Andrzej Żołyński

 

     

   

Niniejszą informację zamieszczono:

1)        na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Somianka w dniu 29.01.2013 r.

2)        na stronie internetowej www.somianka.pl w dniu 29.01.2013 r.

3)        na stronie internetowej www.ugsomianka.bip.org.pl w dniu 29.01.2013 r.


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-01-21 12:19:47
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-01-21 12:19:47
  • Liczba odsłon: 261
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1537154]

przewiń do góry