U c h w a ł a  Nr XXI/119/2004

Rady Gminy Somianka

z dnia 07 grudnia 2004 r.

 

w sprawie określenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego.

 

     Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 z póź. zm.), art. 6 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( jednolity tekst Dz. U. z 1993 r Nr 94, poz. 431 z póź. zm.) oraz komunikatu Prezesa GUS z dnia 15 października 2004 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2004 r. (M.P. Nr 43, poz. 765) uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

 

Ustala się cenę żyta przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku rolnego w wysokości - 33,00 zł za 1q.

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3 .

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i obowiązuje w roku podatkowym 2005.

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

   /-/ Tadeusz Jacek Tolak

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2004-12-13 10:45:42
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2004-12-13 10:45:42
  • Liczba odsłon: 557
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1537114]

przewiń do góry