Uchwała Nr VIII N /42/2007

                                         Rady Gminy Somianka

z dnia   29 maja   2007 roku

w sprawie zmian do uchwały budżetowej   Nr IV/17/06

 z dnia 29 grudnia 2006 roku

 

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165, 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy   z   dnia   30 czerwca 2005 r.   o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

                                                                      § 1

Zwiększa się wydatki budżetu gminy ogółem na rok 2007 o kwotę 43.000 zł.

do kwoty    13.230.492 zł .                     - zgodnie z załącznikiem Nr 1 .                                                                                                                      

    § 2

1. Zwiększa się deficyt budżetu gminy o kwotę 43.000 zł, do kwoty 1.556.963 zł.,który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów.

2. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 43.000 zł.do kwoty 2.688.621 zł.

3. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 2.

                                                                 

   §3

Zwiększa się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do zaciągnięcia na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu o kwotę 43.000 zł. do kwoty   1.556.963 zł.

                                                            §4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

 

                                                            §5

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2007.

  2. Wójt Gminy ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa

     miejscowego.

             

  Przewodniczący  Rady  Gminy                                               

                          

   /-/   Tadeusz Jacek Tolak

 

  

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-06-04 12:38:11
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-06-08 12:22:41
  • Liczba odsłon: 472
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1552747]

przewiń do góry