UCHWAŁA Nr IX/45/2007

Rady Gminy Somianka

z dnia 27 lipca 2007 r.

 

w sprawie powołania Zespołu ds. wydania opinii o kandydatach na ławników sądowych

 

        Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. prawo o ustroju sądów powszechnych (jednolity tekst z 2001 r. Dz. U. Nr 98 poz. 1070 z późn zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1

W skład Zespołu opiniującego zostają powołani:

1.      Pan Jacek Malec

2.      Pan Waldemar Borek

3.      Pani Halina Wykowska

4.      Pan Mirosław Rogaliński

5.      Pan Tadeusz Kokoszka

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

                                                                                              

                                       Przewodniczący Rady Gminy

                                  /-/ Tadeusz Jacek Tolak

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-08-01 12:00:46
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-08-01 12:00:46
  • Liczba odsłon: 463
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1543851]

przewiń do góry