OGŁOSZENIE O NABORZE

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Wójt Gminy Somianka ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. administracyjno- księgowych w Urzędzie Gminy Somianka, Somianka-Parcele 16B, 07-203 Somianka

1.     Wymagania niezbędne

1)          posiadanie obywatelstwa polskiego,

2)      posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

3)          brak prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4)          wykształcenie wyższe,

5)          co najmniej 3 letni staż pracy,

6)          znajomość zagadnień dotyczących podatku VAT,

7)          znajomość finansów publicznych,

8)       znajomość ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz rozporządzeń wykonawczych do ustawy,

9)    umiejętność wykorzystania wiedzy specjalistycznej dotyczącej zajmowanego stanowiska pracy,

10)      biegła znajomość obsługi komputera (WORD, EXEL, Internet),

11) dobra organizacja pracy, obowiązkowość i systematyczność, sumienność, odpowiedzialność i rzetelność.

2.     Wymagania dodatkowe

1)       wykształcenie wyższe lub podyplomowe z zakresu administracji publicznej, wyższe o kierunku ekonomia, rachunkowość lub finanse,

2)     staż pracy na stanowisku związanym z pracą w księgowości w administracji samorządowej,

3)        znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej,

4)        umiejętność prowadzenia magazynu materiałowego,

5)        umiejętność prowadzenia ewidencji analitycznej do gospodarki materiałowej,

6)        umiejętność pobierania próbek wody i ścieków,

7)        umiejętność wyliczania opłaty środowiskowej.

8)    d yspozycyjność, umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów i szybkiego podejmowania decyzji, stanowczość.

3.     Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1)        W zakresie gospodarki inwentarzowej (magazynu) Urzędu Gminy:

a.         prowadzenie ewidencji analitycznej do gospodarki materiałowej,

b.        prowadzenie ksiąg inwentarzowych do materiałów.

2)    Prowadzenie magazynu materiałowego Urzędu Gminy z wyjątkiem materiałów biurowych i eksploatacyjnych.

3)        W zakresie podatku VAT:

a.         prowadzenie rejestru sprzedaży VAT dostawy wody i odprowadzania ścieków;

b.        wystawianie faktur VAT i not obciążeniowych z tytułu sprzedaży usług z wyjątkiem czynszów i dzierżawy

4)        Realizacja zadań w zakresie gospodarki komunalnej:

a.        nadzorowanie dostaw ścieków dowożonych, w tym prowadzenie rejestru dostaw i pilnowanie by nie została przekroczona równowaga pomiędzy ściekami z kanalizacji a ściekami dowożonymi;

b.        zawieranie umów na dostawę wody i odbiór ścieków;

c.     prowadzenie/ zlecenia i ustalanie harmonogramu poboru próbek oraz wykonywania badań wody, ścieków, osadów ściekowych i gleby.

 

4.         Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku.

1)          Miejsce wykonywania pracy- budynek oczyszczalni ścieków w Somiance;

2)        Umowa o pracę na czas określony do 31 grudnia 2017r. w pełnym wymiarze czasu pracy, z możliwością zawarcia umowy na czas nieokreślony w przypadku spełnienia oczekiwań,

3)          Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 1 lipca 2017r.

4)          Stanowisko pracy w Referacie Finansów i Budżetu, podległe Skarbnikowi Gminy.

5)          Praca lekka, siedząca, wymagająca wysiłku umysłowego.

5.       Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

W miesiącu kwietniu 2017r. w Urzędzie Gminy w Somiance wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.

6.     Wymagane dokumenty.

1)         podpisany własnoręcznie list motywacyjny,

2)   podpisany własnoręcznie życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,

3)         kopie świadectwa pracy lub inne dokumenty potwierdzające zatrudnienie,

4) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (świadectwa, dyplomy), ewentualnie inne dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

5)    Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

6)    kopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie (dowód osobisty, paszport),

7)    podpisane własnoręcznie oświadczenia, że kandydat:

a)     nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub   umyślne przestępstwo skarbowe,

b)    posiada zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw   publicznych,

c)     wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

8)      kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych jest obowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

7.    Termin i miejsce składania dokumentów.

Wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście (pokój nr 14, I piętro) lub przesłać listownie na adres: Urząd Gminy, Somianka- Parcele 16B, 07-203 Somianka w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ Nabór na stanowisko urzędnicze ds. administracyjno- księgowych” w nieprzekraczającym terminie 05 czerwca 2017r. (decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu).

 

 

Somianka 25.05.2017r.

                                                                                                      WÓJT

                                                                               /-/ Andrzej Żołyński


Opis stanowiska pracy

Charakterystyka wymagań

Kwestionariusz osobowy

Somianka 28.06.2017r.

 

INFORMACJA  

o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze

                                      ds. administracyjno- księgowych

Dane usunięto na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)


 

                                                                                                         Wójt

                                                                                                /-/ Andrzej Żołyński

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-05-25 10:09:45
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-03-17 11:02:27
  • Liczba odsłon: 859
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1543832]

przewiń do góry