UCHWAŁA Nr XXXIV/180/2006

Rady Gminy Somianka

z dnia 7 lipca 2006

 

w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za pierwsze półrocze

 

   Na podstawie art.17 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art.198,ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz.2104 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy uchwala co następuje:

 

§ 1

 

Określa się,że informacja o przebiegu wykonania planu finansowego

Gminnego Ośrodka Kultury za I-półrocze winna być sporządzona

przez dyrektora GOK w formie pisemnej.

 

§ 2

 

Informacja o której mowa w §1 winna zawierać:

  1. zestawienie przychodów z poszczególnych źródeł, które obejmuje:

- plan po zmianach,

-wykonanie planu na dzień 30 czerwca,

-procent wykonania planu,

2) zestawienie kosztów według rodzajów, które obejmuje:

- plan po zmianach,

- wykonanie planu na dzień 30 czerwca,

- procent wykonania planu,

3) stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych, według poszczególnych tytułów,

4)część opisową

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 4

  1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia,
  2. Wójt Gminy ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego

 

                  Przewodniczący Rady Gminy

 

                      /-/ Tadeusz Jacek Tolak

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2006-10-06 11:34:37
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2006-10-06 11:34:37
  • Liczba odsłon: 469
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1536992]

przewiń do góry