U C H W A Ł A Nr VII/34/2007

Rady Gminy Somianka

z dnia 27 kwietnia 2007 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 zm. Dz.U. Nr 169 poz. 1420) – Rada Gminy Somianka uchwala, co następuje :

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006 r. Rada Gminy w głosowaniu jawnym udziela absolutorium Wójtowi Gminy z tego tytułu.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

    /-/ Tadeusz Jacek Tolak

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-04-30 14:07:16
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-04-30 14:07:16
  • Liczba odsłon: 467
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1552854]

przewiń do góry