Somianka, 11.05.2010 r.

ID 7624/4/10

 

 

Obwieszczenie

Wójta Gminy Somianka

 

 

                     

Wójt Gminy Somianka 07-203 Somianka, działając na podstawie art. 33 ust 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie oraz ocenach oddziaływania na środowisko(Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 2010.05.06 wpłynął wniosek Gminy Somianka 07-203 Somianka o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia dla przedsięwzięcia polegającego na „ Przebudowa drogi gminnej o długości 0.547 km etap I; 0.101,80 km etap II: ciąg pieszo-jezdny 0.100,20 km etap III na działkach o nr ewid. 413 i 424   położonych we wsi Somianka 07-203 Somianka. Mając na uwadze że potencjalna inwestycja może wpłynąć lub oddziaływać na środowisko, przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Somianka, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień będą Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wyszkowie.

     Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się   z dokumentacja sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie od 15.05.2010r. do 7.06.2010 r. w Urzędzie Gminy Somianka pokój Nr6 godz.8 oo   do 15 oo. oprócz sobót. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Somianka przed wydaniem decyzji.

 

 

                                                                                                 Wójt Gminy Somianka

 

                                                                                                  /-/ Andrzej Żołyński

 

 

 

   

Otrzymują:

1. sołtys wsi Somianka przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń

2. Strona internetowa BIP i tablica w budynku Urzędu Gminy Somianka

3. a/a.

 

                                                                                                 Somianka 2010-06-21

ID 7624/3/10

 

POSTANOWIENIE

 

           Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z art. 63 ust.2 oraz art. 65 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 56  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 ze zm.), po zaciągnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Warszawie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wyszkowie.

 

postanawiam

nie nakładać obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „przebudowie drogi gminnej miejscowości Somianka o długości 0,547 km etap I; 0.101,80 km etap II; ciąg pieszo jezdny 0.100,20 km etap III” na działkach o nr ewid. 413 i 424 położonych we wsi Somianka 07-203 Somianka.

 

UZASADNIENIE

 

          W dniu 2010.05.06  Gmina Somianka  wystąpiła  z wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn: „Przebudowa drogi gminnej miejscowości Somianka o długości 0,547 km etap I; 0.101,80 km etap II; ciąg pieszo jezdny 0.100,20 km etap III” na działkach o nr ewid. 413 i 424 położonych we wsi Somianka 07-203 Somianka. Wniosek został zamieszczony w Publicznie dostępnym wykazie prowadzonym przez Urząd Gminy Somianka.

         Po zaciągnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie wydanej postanowieniem  RDOŚ-14-WOOŚ-II-OŁ-6614-940/10 z dnia 14 czerwca 2010 r. (wpłynęło 2010.06.21) oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wyszkowie Nr PPIS-ZNS-712/29/2010 z dnia 2010.05.19 (wpłynęła 2010.05.24) stwierdzam, że zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2004 r. w sprawie określenia  rodzaju przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko( Dz. U. z 2004 roku Nr 257, poz. 2573 z późniejszymi zmianami) planowane przedsięwzięcie pn : „Przebudowa drogi gminnej miejscowości Somianka o długości 0,547 km etap I; 0.101,80 km etap II; ciąg pieszo jezdny 0.100,20 km etap III” na działkach o nr ewid. 413 i 424 położonych we wsi Somianka 07-203 Somianka, kwalifikuje się  do rodzaju przedsięwzięć  mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla której obowiązek sporządzenia raportu może być wymagany.

W oparciu o opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, oraz opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego stwierdzam, że w przedmiotowym przypadku nie zachodzą  szczegółowe uwarunkowania zawarte w art.63 ust.1 w/w ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie oraz ocenach oddziaływania na środowisko, związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko a w szczególności że skala i zakres planowanego przedsięwzięcia polegać będzie na przebudowie krótkiego odcinaka drogi w istniejącym pasie drogowym na odcinku 648,8 m o nawierzchni asfaltowej, polegać będzie na wykonaniu podbudowy , warstwy wiążącej i  ścieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych w I etapie w II etapie nasypu drogowego wysokości 2,0 m, którego skarpy umocnione będą płytami ażurowymi40 x 60 cm, grubości 10 cm, na podsypce piaskowej 1: 4, grubości 5 cm, w III etapie składał się będzie z warstwy ścieralnej ( kostka betonowa typu behaton) o długości 0.100,20 km, grubości 8 cm, na podsypce piaskowo-cementowej grubości 4 cm, podbudowy z kruszywa naturalnego 0,31,5 mm grubości 20 cm, warstwy odcinającej z kruszywa naturalnego grubości 10 cm, istniejącego podłoża gruntowego zagęszczonego. Łączna grubość konstrukcji wynosi 42 cm, a także ścięcie poboczy i uzupełnienie pospółką oraz wyrównanie  i zagęszczenie poboczy. W miejscu planowanego przedsięwzięcia istnieje droga o nawierzchni żwirowej, która charakteryzuje się złym stanem technicznym. Przedmiotowa inwestycja jest przedsięwzięciem o niewielkiej skali zajmuje powierzchnię w granicach istniejącego pasa drogowego. Przebudowa odcinka drogi nie spowoduje istotnych zmian w istniejącym stanie zagospodarowania i wykorzystania terenu.

Przy realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia brak jest możliwości kumulowania się jej oddziaływania z innymi.

Wszystkie wykorzystane surowce, materiały, energia, woda potrzebne będą jedynie na czas wykonywania robot budowlanych. Materiały do wbudowania tj. pospółka, mieszanka mineralno-bitumiczna, dowożone będą bezpośrednio z wytwórni mas i magazynów stacjonarnych producenta i na bieżąco wbudowane w przygotowany etap i zakres robót drogowych.

W okresie eksploatacji drogi nie będzie bieżącego wykorzystywania wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii.

Do realizacji przedsięwzięcia  zostaną wykorzystane typowe maszyny budowlane i wywrotki dowożące potrzebne materiały budowlane. Emisja zanieczyszczeń oraz hałasu wystąpi na etapie realizacji przedsięwzięcia. Oddziaływania będą krótkotrwałe i związane z fazą realizacji przedsięwzięcia. Zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji przedsięwzięcia nie powinno wystąpić ryzyko przekroczenia standardów jakości środowiska.

W trakcie eksploatacji zmodernizowanego odcinka drogi, w wyniku uzyskania poprawy równości nawierzchni i w istocie polepszenia warunków jezdnych, zmniejszy się wielkość emisji zanieczyszczeń od poruszających się pojazdów mechanicznych.

Podczas realizacji przedsięwzięcia należy:

a) zapewnić na terenie placu budowy prawidłowe przechowywanie paliw i smarów oraz

    innych materiałów i surowców w taki sposób, aby nie zanieczyszczać wód i powierzchni ziemi,

b) teren inwestycji zlokalizowany jest w sąsiedztwie w odległości 100 m od obszaru Natura 2000 Dolina Dolnego Bugu PLB 140001, od Ostoi Nadbużańskiej (PLH 140011 )ok.                                                                                                              2,7 km                                                                                                                                                       

    W związku z tym prace budowlane należy  prowadzić w porze dziennej, w godz. od 600 do 2200.

c) do wykonywania robót zostanie użyty sprzęt sprawny technicznie , o możliwie 

     najmniejszych emisjach hałasu i zanieczyszczeń powietrza,

d) pojazdy przewożące materiały na tern budowy wyposażyć w opończe, w celu uniknięcia pylenia i ograniczenia zanieczyszczeń do środowisko,

e) prawidłowo zagospodarować przez wykonawcę robót odpady powstałe w trakcie

    wykonywania prac drogowych takie jak: przepracowane oleje czy niesegregowane odpady komunalne, które należy przekazać firmom, zgodnie z obowiązującymi przepisami regulującymi procedurę ich unieszkodliwiania.

Na odcinku planowanego przedsięwzięcia wody opadowe z powierzchni jezdni spływać będą spadkami podłużnymi przy krawędzi jezdni do wpustów ulicznych a z nich przykanalikami  Ф 160 do zaprojektowanych studni chłonnych Ф 1500. W celu łatwiejszego doprowadzania wody do wpustów ulicznych zaprojektowano wzdłuż jezdni krawężnik betonowy 15 x 30 x 100 cm na ławie z betonu B-15 o świetle 4 cm.

Przebudowa przedmiotowej drogi nie należy do przedsięwzięć w wyniku, którego wystąpi ryzyko wystąpienia poważnej awarii.

Przedsięwzięcie będzie realizowane poza miejscem występowania obszarów wodno-błotnych i innych o płytkim zaleganiu wód podziemnych, W rejonie inwestycji nie występują obszary objęte ochrona , w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników śródlądowych .

W miejscu realizacji inwestycji oraz w jej pobliżu brak jest obszarów o krajobrazie mającym znaczenia historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

W zasięgu oddziaływania inwestycji oraz najbliższej okolicy nie występują jeziora i inne naturalne zbiorniki wód  stojących. Nie ma uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej. Planowane przedsięwzięcie nie będzie  znacząco oddziaływać na środowisko.

Zanieczyszczenia do środowiska naturalnego powstaną w trakcie wykonywania robót związanych z przebudową  przedmiotowego odcinka drogi podczas wykonywania robót oraz przewozem materiałów. Oddziaływanie będzie przejściowe i odwracalne.

Po  przeprowadzonej analizie przedłożonych materiałów oraz biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania, postanowiono jak w sentencji.

 

POUCZENIE

 

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

 

 Wójt Gminy Somianka

                                                                                            /-/ Andrzej Żołyński

 

 

Otrzymują:

  1. Gmina Somianka 07- 203 Somianka                                                                    2.   Sołtys wsi Somianka przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń,                          3.   Strona internetowa BIP i tablica Urzędu Gminy Somianka,                            4.   a/a

Do wiadomości:

  1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiskaw Warszawie.
  2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wyszkowie.

 

 

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

                                                                                      

 Somianka dnia 21.06.2010r.

 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu postanowienia

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227)

 

Wójt Gminy Somianka zawiadamia, że:

 

w dniu  21 czerwca 2010r. wydał postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko a tym samym sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na „Przebudowa drogi gminnej miejscowości Somianka o długości 0,547 km etap I; 0.101,80 km etap II; ciąg pieszo jezdny 0.100,20 km etap III” na działkach o nr ewid. 413 i 424 położonych we wsi Somianka 07-203 Somianka        

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia, będące przedmiotem niniejszego obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z treścią postanowienia można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Somiance (pok. nr 6).

 Wójt Gminy Somianka

                                                                                            /-/ Andrzej Żołyński

 

Otrzymują:

1. Gmina Somianka 07-203 Somianka

2. Sołtys wsi Somianka – przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

3. Strona internetowa BIP i tablica ogłoszeń  w budynku Urzędu Gminy Somianka.

4. a/a

    

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-05-14 13:23:32
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-06-23 15:08:20
  • Liczba odsłon: 396
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1543864]

przewiń do góry