U c h w a ł a Nr XI/71/2003

Rady Gminy Somianka

z dnia 5 grudnia 2003r.

 

w sprawie określenia ceny skupu żyta przyjmowaną

jako podstawę obliczania podatku rolnego.

 

        Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /jednolity tekst z 2001 r Dz. U. Nr 142, poz.1591 z póź. zm./ art.6 ust.2 i 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r o podatku rolnym / jednolity tekst Dz. U. z 1993 r Nr 94, poz. 431 z póź. zm./ komunikat Prezesa GUS z dnia 17 października 2003 r w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2003 r ) uchwala się, co następuje:

§ 1

Ustala się cenę żyta przyjmowana jako podstawa obliczania podatku rolnego

w wysokości - 33.45 zł za 1q

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i obowiązuje w roku podatkowych 2004.

 

Przewodniczący Rady Gminy

            /-/ Tadeusz Jacek Tolak

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2004-01-06 09:20:47
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2004-01-06 09:20:47
  • Liczba odsłon: 524
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1536940]

przewiń do góry