UCHWAŁA Nr V/26/2007

 Rady Gminy Somianka

z dnia 14 lutego 2007 r.

 

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz wartości jednego punktu w złotych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Somiance

 

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 2 pkt 2 i § 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146, poz. 122) ustala się, co następuje:

§ 1

Dla pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej w Somiance ustala się najniższe wynagrodzenie zasadnicze w I kategorii zaszeregowania w kwocie brutto 945 zł. (słownie: dziewięćset czterdzieści pięćć złotych).

§ 2

Akceptuje się wartość jednego punktu w wysokości brutto 3,30 zł (słownie: trzy złote 30/100) dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Somiance ustalonego przez kierownika tej jednostki.

§ 3

Traci moc uchwała Nr XXXII/169/2006 Rady Gminy Somianka z dnia 31 marca 2006 r.
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej w Somiance.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 r.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Tadeusz Jacek Tolak

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-02-22 15:33:07
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-02-22 15:33:07
  • Liczba odsłon: 414
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1541483]

przewiń do góry