WÓJT GMINY                                                                  Somianka, dnia 6.04.2017 r.

    SOMIANKA

SG.523.1.2017

                                                                                               

                                                                                                                             Rada                                                                                                          Gminy Somianka                                                                                       

   

 

Sprawozdanie z realizacji

Programu współpracy Gminy Somianka z organizacjami pozarządowymi oraz    innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2016

   

          Działając zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.) – przedkładam sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Somianka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2016, zwanego dalej „Programem”. Program przyjęty został Uchwałą Nr XV/88/15 Rady Gminy Somianka z dnia 27 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Somianka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.

 

W Programie zaplanowano, że współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami odbywać się będzie w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ustawy, w szczególności w zakresie:

·          wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

·          kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

 

Za zagadnienia priorytetowe w 2016 r. zostały uznane przedsięwzięcia z zakresu:

·          upowszechniania zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży;

·     edukację kulturalną i wychowanie przez sztukę dla dzieci i młodzieży lub alternatywnie propagowanie wśród mieszkańców gminy kultury i sztuki oraz niematerialnych dóbr naszego regionu, w tym m.in. propagowanie kuchni regionalnej.

Wysokość środków finansowych przewidzianych w budżecie Gminy na realizację Programu wyniosła 10.000,00 zł.

Zaplanowane zadania nie zostały zrealizowane oraz nie wydano zaplanowanych środków.

Współpraca finansowa z organizacjami pozarządowymi realizowana była jedynie w trybie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176, z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XLII/262/13 Rady Gminy Somianka z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu przez Gminę Somianka, podjętej na podstawie ustawy o sporcie.

W trybie tych przepisów została złożona jedna oferta. Ofertę złożył Wiejski Klub Sportowy Mystkówiec Stary z siedzibą w Starym Mystkówcu.

Z Klubem zawarta została umowa na realizację Projektu „Zagrajmy w piłkę IV”. Zakładana wartość Projektu wynosiła 26.350,00 zł, w tym wysokość przyznanej dotacji wyniosła 13.000,00 zł. Faktyczna wartość całego zadania wyniosła 26.497,50 zł, w tym dotację wydatkowano w wysokości 12.620,00 zł. Różnicę pokryło Stowarzyszenie z własnych środków.

 

W wyniku realizacji Projektu:

·          Klub pokrył koszty opłat związkowych związanych z występami w rozgrywkach piłkarskich klasy B w Okręgu Ostrołęckim w rundzie wiosennej sezonu 2015/2016 oraz w rundzie jesiennej sezonu 2016/2017 dla drużyny seniorów oraz drużyny juniorów(koszt całkowity 900,00 zł – pokryty został z dotacji);

·         Uiszczona została składka członkowska w związku Piłki Nożnej (koszt całkowity 350,00 zł – pokryty został z dotacji);

·          Utrzymane zostało boisko do treningów oraz rozgrywania meczów przez okres od kwietnia do listopada 2016 r. tj. 8 m-cy (koszt całkowity 4.000,00 zł – wartość pracy społecznej);

·        Zapewniona była opieka trenerska (trenera oraz asystenta) dla piłkarzy przez okres od kwietnia do listopada 2016 r. tj. 8 m-cy (koszt całkowity 4.000,00 zł – wartość pracy społecznej);

·     Zapewniono obsługę sędziowską w trakcie zawodów na własnym boisku podczas 20 meczów (koszt całkowity 5.797,50 zł – częściowo pokryty został z dotacji w wysokości 5.470,00 zł oraz środków własnych w wysokości 327,50 zł);

·        Zapewniono opiekę medyczną w trakcie rozgrywania 20 meczów na własnym boisku (koszt całkowity 1.900,00 zł – pokryty został z dotacji);

·     Zapewniono transport drużyny seniorskiej oraz drużyny młodzików na 15 meczów wyjazdowych (koszt całkowity 8.200,00 zł – częściowo pokryty został z dotacji w wysokości 3.000,00 zł oraz pracy społecznej
o wartości 5.200,00 zł);

·          Dokonano zakupu sprzętu sportowego tj. 12 piłek (koszt całkowity 1.000,00 zł – pokryty został z dotacji);

·     Zapewniona była obsługa księgowa zadania (koszt całkowity 300,00 zł – wartość pracy społecznej);

·     Prowadzono promocję zadania (koszt całkowity 50,00 zł – wartość pracy społecznej).

 

Dotacja nie została wykorzystana w pełnej wysokości. Klub zwrócił środki w wysokości 380,00 zł. Sprawozdanie z realizacji zadania zostało złożone przez Klub w terminie. Przeprowadzana została analiza sprawozdania. Podmiot został wezwany do zwrotu dotacji w wysokości 100,00 zł, w związku z wykorzystaniem tej kwoty niezgodnie z przeznaczeniem (kwota została zwrócona). Ze złożonego sprawozdania wynika, że z dotacji sfinansowana została opłata regulaminowa za pozyskanie zawodnika na podstawie umowy transferu.

 

Zgodnie z § 5 ust. 3 pkt 2 załącznika do Uchwały Nr XLII/262/13 Rady Gminy Somianka z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu przez Gminę Somianka z dotacji
nie mogły być finansowane lub dofinansowane wydatki z tytułu transferu zawodnika z innego klub sportowego.

 

 

W 2016 r. nie zlecano – organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego – realizacji zadań w trybie pozakonkursowym.

 

Zgodnie z Programem na 2016 r. - współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami przybierała też inne formy:

 

1)   na stronie internetowej Gminy w zakładce „Współpraca z organizacjami pozarządowymi”, zamieszczano informacje przydatne dla organizacji pozarządowych, w tym ogłoszenia o bezpłatnych szkoleniach dla członków organizacji oraz konkursach grantowych ogłaszanych przez inne podmioty;

2)      przedstawiciele organizacji pozarządowych i innych podmiotów mieli prawo do udziału w sesjach Rady Gminy i obradach Komisji Rady Gminy;

3)      ogłoszono konsultacje projektu Programu na rok 2016 na stronie Internetowej Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, w celu poznania opinii na temat projektu;

4)      ogłaszano konsultacje projektów aktów prawa miejscowego;

5)      w miarę możliwości wspierano lub dawano organizacjom możliwość uzyskania pomocy poprzez:

 

a)   udzielanie pomocy przy organizowaniu otwartych spotkań przez organizacje pozarządowe i inne podmioty, w tym min. bezpłatne udostępnianie sali konferencyjnej Urzędu Gminy i pomieszczeń
w świetlicach wiejskich, użyczanie sprzętu;

b)      udostępnianie terenów gminnych do realizacji przedsięwzięć;

c)     udzielanie rekomendacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom współpracującym z Gminą, które ubiegały się o dofinansowanie z innych źródeł niż budżet Gminy;

d) wzajemne wykorzystanie wiedzy profesjonalistów pracujących w samorządzie i organizacjach pozarządowych oraz innych podmiotach;

e)      wspieranie w ubieganiu się o pozyskiwanie środków finansowych z innych źródeł niż budżet Gminy.

 

Realizacja Programu poddana została ocenie poprzez zamieszczenie ogłoszenia w tej sprawie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, na stronie Internetowej Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Ogłoszenie wywieszone było w terminie od dnia 9.02.2017 r. do dnia 31.03.2017 r. Uwagi można było zgłaszać do 31 marca b.r. W trakcie wyłożenia ogłoszenia nie wpłynęły żadne uwagi dotyczące realizacji Programu.

                                                                                                                                                                                                                                    WÓJT

                                                                                 /-/ Andrzej Żołyński

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-01-21 09:54:41
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-01-21 09:54:41
  • Liczba odsłon: 236
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1552963]

przewiń do góry