Somianka, dn. 02.10.2006r.

ID.7624/4/06

 

I N F O R M A C J A

Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627 z późn. zm.)

i n f o r m u j ę

o zamieszczeniu w – Publicznie d ostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie – wniosku o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia:

„Budowa sieci wodociągowej z przyłączami wodociągowymi Celinowo ; Stare Płudy; Nowe Płudy; Somianka Parcele; Jasieniec ” w Gminie Somianka.

 

Inwestor: Gmina Somianka.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu
o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r., Nr 257 poz. 2573 z późn. zm.), powyższe przedsięwzięcie zalicza się do inwest
ycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

 

 

 

 

Rozdzielnik:

 1. Urząd Gminy Somianka – tablica ogłoszeń,

 2. Sołtys sołectwa Stare Płudy – z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń w sołectwie,
 3. Sołtys sołectwa Jasieniec- z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń w sołectwie,
 4. Sołtys sołectwa Nowe Płudy - z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń w sołectwie,
 5. Sołtys sołectwa Stare Płudy - z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń w sołectwie,
 6. Sołtys sołectwa Somianka Parcele - z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń w sołectwie,

7. Umieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej U. G. Somianka


 

Somianka, dnia 02.10.2006r.

ID.7624/4/06

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania

 

Zgodnie z art. 61 § 4 K.P.A. zawiadamia się, że w dniu 02.10. 2006 roku zostało wszczęte na żądanie inwestora Gminy Somianka reprezentowanej przez Wójta Gminy Somianka , postępowanie w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie s
ieci wodociągowej o łącznej długości 7842 mb, oraz 37 szt. przyłączy o łącznej długości 1604 mb w miejscowości Celinowo – Stare Płudy - Nowe Płudy - Somianka Parcele - Jasieniec Gmina Somianka.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych
z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 20
04 r., Nr 257 poz. 2573 z późn. zm.), powyższe przedsięwzięcie zalicza się do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia.

Dokumentacja w powyższej sprawie znajduje się w budynku Urzędu Gminy Somianka 07-203 Somianka w pokoju Nr.6.

 

 

 

 

Otrzymują:

Strony według wykazu.

Do wiadomości:

1. Starosta Powiatu Wyszkowskiego, ul. Aleja Róż Nr.2, 07-200 Wyszków,

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wyszkowie, ul.  Daszyńskiego 28

3. a/a

 

 

 

ID.7625/4/06                                                 Somianka dn.2006.10.11

 

 

Postanowienie

 

Na podstawie art.123 ustawy z dnia 14.06 .1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr.98 poz.1071 z póź n. zm)) oraz art. 51 ust.2 ; 3 pkt.1 i ust. 5 i art. 378 ustawy z dnia 27.04.2001 r. – Prawo ochrony środowiska ( Dz.U. z 2001 r.Nr. 62 poz. 627 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9.11.2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczególnych uwarunkowań związanych kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu oddziaływania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. z 2004 r. Nr.257 poz. 2573 z późn. zm. ) po zaciągnięciu opinii Starosty Wyszkowskiego i Pań stwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

 

postanawia si ę

odstępuje się od nałożenia obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie Sieci wodociągowej z przyłączami wodociągowymi Celinowo-Stare Płudy – Nowe Płudy – Jasieniec – Somianka Parcele” w gminie Somianka

 

Uzasadnienie

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt.63 Rozporz ądzenia Rady Ministrów z 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczególnych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportów oddziaływaniu na środowisko ( Dz.U. z 2004 r. Nr. 257 poz. 2573 z późn. zm.) budowa sieci wodociągowej zaliczana jest do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których raport może być wymagany. Pismem z dnia 2 października 2006 r. znak. ID.7624/4/06 zwrócono się do Starostwa powiatowego w Wyszkowie Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wyszkowie z prośba o wyrażenie opinii co do konieczności sporządzenia raportu i określenie jego ewentualnego zakresu. Postanowieniem z dnia 9 października 2006 r. znak. OŚ-/7633/44/06 (wpłynęło do UG.11.10.2006 r) Starostwo Powiatowe w Wyszkowie Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska, postanowiło odstąpić od nałożenia obowiązku sporządzania raportu oddziaływania na środowiska projektowanego przedsięwzięcia. Opinania Sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wyszkowie Nr.PPIS-ZNS-712/7149/2006 r. z dnia 05.10.2006 r.( wpłynęło do UG. 2006.09.07) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny za zasadne odstąpienie o nałożenia obowiązku opracowania raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia jak wyżej. Z przedłożonej informacji wynika , że projektowane przedsięwzięcie będzie polegać na budowie sieci wodociągowej z rur PVC o złączach kielichowych w klasie ciśnienia – PN 10, uszczelki montowane fabrycznie, o łącznej długości 7907 mb oraz 37 przyłączy do budynków o łącznej długości 1579 mb. wykonywane będą z rur PE Φ 40; 50 i 63 . Przewidywana do wykonania sieć wodociągowa umieszczona będzie na trwale w gruncie na głębokość minimum 1,70 m od powierzchni terenu, a przyłącza wodociągowe ułożone będą na trwale w gruncie na głębokość 1,60 m od powierzchni trenu na posesji indywidualnej właściciela zlokalizowanej w uzgodnieniu z prawowitym jej właścicielem.

Maj ąc na względzie opinię powyższych organów oraz biorąc pod uwagę, że przedsięwzięcie zaliczane jest do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzania raportu może być wymagane § 3 ustęp 1 pkt.56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko ( Dz. U .Nr. 257 poz.2573 z 2004 r. późn. zm.) należał o orzec jak w sentencji.

 

Na niniejsze postanowienie s łuży stronie prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce. Tryb. za moim pośrednictwem, w terminie siedmiu dni licząc od dnia dorę czenia niniejszego postanowienia.

 

 

Otrzymuj ą:

1. Gmina Somianka,

2.Starostwo Powiatowe w Wyszkowie, Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska ,

3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wyszkowie ,

4. Sołtys wsi Celinowo przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń,

 5. Sołtys wsi Stare Płudy –przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń,

6. Sołtys wsi Nowe Płudy –przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń,

7. Sołtys wsi Jasieniec –przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń,

8. Sołtys wsi Somianka Parcele –przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń,

9. strona internetowa - BIP i tablica ogłoszeń.

10. a/a.

 

 

 

ID.7625/4/06                                                 Somianka dn.2006.10.11

 

Obwieszczenie o wydaniu postanowie nia odstąpienia od nałożenia sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art.32 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska ( Dz. U. z 2001 r. Nr. 62poz. 627 z późn. zm. ) w związku z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego ( Tekst jednolity Dz. U . z 2000 r. Nr.98 poz.1071 z późn. zm. ) informuję się, że

 

W dniu 11.10.2006 r. zostało wydane postanowienie o odstąpieniu od nałożenia obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej o łącznej długości 7907 mb z przyłączami wodociągowymi o łącznej długości 1579mb. we wsi Celinowo – Stare Płudy – Nowe Płudy – Jasieniec – Somianka Parcele gm. Somianka, którego inwestorem jest Gmina Somianka .

Z aktami przedmiotowej sprawy można się zapoznać w Urzędzie Gminy Somianka 07-203 Somianka pokój Nr. 6 w godzinach pracy Urzędu.

 

 

 

 

Otrzymują:

1. Gmina Somianka,

2.Starostwo Powiatowe w Wyszkowie, Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska ,

3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wyszkowie ,

4. Sołtys wsi Celinowo przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń,

5. Sołtys wsi Stare Płudy –przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń,

6. Sołtys wsi Nowe Płudy –przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń,

7. Sołtys wsi Jasieniec –przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń,

8. Sołtys wsi Somianka Parcele –przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń,

9. strona internetowa - BIP i tablica ogłoszeń.

10. a/a.

 

 

ID.7625/4/06                                            Somianka dn. 26.10.2006 r.

 

 

DECYZJA Nr 4/2006

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

    Na podstawie art.46a. 5 i 7 pkt.4 i art. 56 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo Ochrony Środowiska ( Dz. U. Nr. 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami ), art. 104 i106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego( tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr. 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami ), po rozpatrzeniu wniosku: Gminy Somianka 07-203 Somianka z dnia 28.08.2006. w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zezwalam na realizacje przedsięwzięcia polegającego na: „ Budowie sieci wodociągowej z przyłączami wodociągowymi we wsiach: Celinowo – Stare Płudy – Nowe Płudy – Jasieniec i Somianka-Parcele” w Gminie Somianka.

i ustalam

następujące środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację opisanego wyżej przedsięwzięcia .

I. wymogi wynikające z art.56 ust.2 ustawy prawo ochrony środowiska

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia.

Przedsięwzięcie obejmuje budowę sieci wodociągowej z przyłączami zagrodowymi do posesji objętych projektem zwodociągowania miejscowości: Celinowo, Stare Płudy, Nowe Płudy,Jasieniec, Somianka - Parcele w gminie Somianka poprzez wykonanie: sieci wodociągowej o długości łącznej 7907 mb, w tym z PVC f 225 mm – 2583 mb, z PVC f 160 mm – 4764 mb, z PVC f 90 mm – 560 mb oraz 37 szt. przyłączy wodociągowych, do posesji o Nr Nr jak w zestawieniu oświadczeń właścicieli posesji.

Łączna długość przyłączy wynosi: 1579 mb, w tym z PE f 63 mm – 360 mb, z PE f 50 mm – 148 mb, z PE f 40 mm – 1071 mb.

Przyłącza zakończone będą w ocieplanym pomieszczeniu budynku mieszkalnego lub gospodarczego, zestawem wodomierzowym JSW Dn 20 mm z zaworem antyskażeniowym, (z możliwością nadzoru) o symbolu – EA wg Załącznika A normy PN-B-01706/Az1 z dn. 18.03.1999 r., dotyczącej „Wymagań w projektowaniu instalacji wodociągowych” oraz zaworem odcinającym Dn 20 mm.

2. Obsługa komunikacyjna

Lokalizacja wjazdu i wyjazdu na indywidualne posesje z drogi powiatowej, gminnej lub lokalnej:

- ilość miejsc parkingowo-postojowych na terenie objętym inwestycją: nie występują

- i na obszarach przyległych: nie występują

- ilość samochodów osobowych: sporadycznie, nie prowadzono obserwacji

- ilość samochodów ciężarowych i innych pojazdów: sporadycznie, nie prowadzono obserwacji

3. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystywania i pokrycie szatą roślinną:

Przewidywana w projekcie do wykonania sieć wodociągowa umieszczona będzie:

- w pasie dróg publicznych (gminnych) oraz o nawierzchni gruntowej o znaczeniu lokalnym (w uzgodnieniu z i ich użytkownikiem) na długości 7244 mb,

- po gruntach prywatnych właścicieli i użytkowników na długości łącznej 658 mb w gruntach ornych.

Przyłącza wodociągowe, na posesji indywidualnej właściciela, zlokalizowane w uzgodnieniu z jej właścicielem.

W projekcie przewidziano pełną rekultywację gruntów rolnych po wybudowanej sieci wodociągowej poprzez przywrócenie ich do pierwotnej postaci użytkowej sprzed realizacji inwestycji.

Na gruntach ornych, na trasie przewidzianego do wykonania w projekcie wodociągu, zaprojektowano, przed rozpoczęciem wykopów pod wodociąg, zdjęcie ziemi uprawnej warstwą grubości 10 cm, na szerokości 1,5 m wykopu pod wodociąg i złożeniem jej wzdłuż pasa robót. Po wykonaniu wodociągu i zasypaniu wykopów, zmagazynowana ziemia uprawna, zostanie ułożona na powierzchni zasypanego wykopu z wyrównaniem zasypki i przywróceniem powierzchni użytku rolnego do pierwotnej jego właściwości rolnej. Powierzchnia do rekultywacji gruntów ornych na których zaprojektowano wybudowanie wodociągu, została wyliczona w projekcie na łączną powierzchnię 987m2 wynikającą z dł. wodociągu 658 mb i szer. pasa ziemi 1,5 m.

Przedsięwzięcie zlokalizowane zostało przy uwzględnieniu czynników ekonomicznych i racjonalnych z zachowaniem istniejącej infrastruktury naziemnej (nowo wybudowanych i zmodernizowanych dróg o nawierzchni utwardzonej), na terenie zabudowanym i przeznaczonym do zabudowy, gdzie nie występuje kolizja z naturalną szatą roślinną.

Na trasie całej projektowanej inwestycji nie zostanie naruszony istniejący drzewostan ani pojedynczo rosnące drzewa.

4. Rodzaj technologii (w odniesieniu do istniejącej i planowanej działalności – ogólna charakterystyka istniejącego i planowanego przedsięwzięcia):

Przewidziana do wykonania sieć wodociągowa wykonana będzie z bezpiecznych rur nieplastyfikowanego polichlorku winylu (u - PVC) o szczelnych złączach kielichowych na gumowe, wargowe uszczelki montowane fabrycznie w kielichach rur o współczynniku bezpieczeństwa 2,5, w klasie ciśnienia – PN10. Przyłącza wodociągowe przewidziano do wykonania z rur polietylenowych (PE 80 SDR 11 lub PE 100 SDR 17) w klasie ciśnień PN 10 do wody, łączonych na złącza zaciskowe POLYRAC – spełniające wszystkie wymagania stawiane kształtkom stosowanym do budowy instalacji wodociągowych PE.

System ten posiada pozytywną ocenę Państwowego Zakładu Higieny do stosowania w systemach do przesyłania wody pitnej.

Węzły na sieci wodociągowej przewidziano do wykonania z kształtek żeliwnych, kołnierzowych, łączonych na śruby ocynkowane i uszczelki klingierytowe.

5. Ewentualne warianty przedsięwzięcia:

Sposób rozwiązań projektowych będzie następstwem wcześniej wykonanych systemów wodociągowych zastosowanych w miejscowości Celinowo, a popartych wcześniej wykonaną koncepcją programową obejmującą najbardziej optymalne rozwiązanie dla całego wodociągu grupowego „Celinowo”, pod względem technicznym i ekonomicznym, przy współpracy istniejącej stacji wodociągowej w Celinowie, opartej na nowoczesnej technologii w układzie dwustopniowego pompowania wody, ze zbiornikiem wyrównawczym, zapewniającej pełne zapotrzebowanie całego projektowanego wodociągu na wodę gosp. – byt. i ochronę pożarową przy jednoczesnym utrzymaniu normatywnych parametrów technicznych dla danego wodociągu.

6. Przewidywana ilość wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców, materiałów, paliw oraz energii:

Z charakteru przedsięwzięcia wynika, że w związku z jego realizacją nie będą wykorzystywane surowce, paliwa i energia poza materiałami niezbędnymi do wykonania przewidywanego wodociągu z przyłączami zagrodowymi takimi jak rury PVC f 225, 160 i 90 mm, rury PE f 63, 50 i 40 mm oraz węzły z żeliwa jak trójniki, zasuwy i hydranty p. poż. f 80 mm.

Zapotrzebowanie na energię elektryczną, do oświetlenia miejsca robót w okresie nocnym wynosi – ok. 0,5 kW Pobór energii będzie się odbywał poprzez skrzynki przyłączeniowe (z licznikiem energii) z pobliskiej linii NN.

Zapotrzebowanie wody, do wykonania prób hydraulicznych zmontowanych rurociągów wodociągowych, wynosi ok. 15, 0 m3. Woda dostarczana będzie z istniejącej sieci wodociągowej.

7. Rozwiązania chroniące środowisko:

Planowane do wykonania przedsięwzięcie jest proekologiczne, wywierać będzie korzystny wpływ na środowisko, zdrowie i warunki życia ludzi i nie będzie stwarzać zagrożenia dla środowiska naturalnego, zarówno trakcie wykonywania robót jak i później w okresie eksploatacji.

8. Rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko, w tym:

a. ilość i sposób odprowadzania ścieków socjalno – bytowych:

Do chwili wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Celinowo, Stare Płudy, Nowe Płudy, Jasieniec, Somianka-Parcele, ścieki byt.-gosp. będą gromadzone na terenie posesji w szczelnych zbiornikach bezodpływowych, z których przy pomocy wozów asenizacyjnych będą wywożone do oczyszczalni ścieków w Somiance.

b. ilość i sposób odprowadzania ścieków technologicznych:

Nie występują.

c. ilość i sposób odprowadzania wód opadowych:

Wody opadowe wykorzystywane są do nawadniania upraw rządkowych i trawników na terenie gospodarstw.

d. rodzaj, przewidywane ilości i sposób postępowania z odpadami:

Odpady stałe wywożone będą na gminne składowisko odpadów stałych.

e. ilości i rodzaje zainstalowanych planowanych maszyn, urządzeń

Nie występują.

9. Możliwe trans graniczne oddziaływanie na środowisko.

Brak możliwości trans granicznego oddziaływania na środowisko.

10. Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dn. 16.04. 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U.Nr 92, poz 880 z późniejszymi zmianami) znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia

Nie występują.

11. Czy dla projektowanej inwestycji planuje się utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania (dla przedsięwzięć wymienionych w art.135 Prawa ochrony środowiska), spowodowane tym, że mimo zastosowanych dostępnych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych, nie mogą być dotrzymane standardy jakości środowiska poza terenem zakładu lub innego obiektu.

Nie dotyczy.

Uzasadnienie

Inwestor Gmina Somianka wystąpiła w dniu 2.10.2006 r. z wnioskiem do Wójta Gminy Somianka o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. Budowa sieci wodociągowej wraz przyłączami do budynków we wsiach: Celinowo – Stare Płudy – Nowe Płudy – Jasieniec i Somianka Parcele” w Gminie Somianka

Zgodnie z art.51 ust.1 Ustawy prawo ochrony środowiska organ prowadzący postępowanie wystąpił o opinię co do potrzeby sporządzenia raportu dla planowanego przedsięwzięcia oraz co do ewentualnego zakresu raportu do.

- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wyszkowie.

- Starosty Powiatu Wyszkowskiego.

Starosta Powiatu Wyszkowskiego postanowieniem OŚ-7633/44/06 z dnia 09 października 2006 r. postanowił uznać za niezasadne sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko projektowanego przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wyszkowie opinią sanitarną PPIS-ZNS-712/149/2006 z dnia 05.10.2006 r. odstąpiło od obowiązku opracowania raportu o oddziaływaniu na środowisko projektowanego przedsięwzięcia.

Wobec powyższego postanowieniem ID.7625/4/06 z dnia 2006.10.11 postanowiłem odstąpić od nałożenia obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania raportu na w/w przedsięwzięcie. Przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w/w przedsięwzięcia ponownie wystąpiłem z wnioskiem Nr.ID.2624/13/06 i ID2624/14/06 z dnia 2006.10.17 o uzgodnienie do:

- Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego w Wyszkowie,

- Starosty Powiatu Wyszkowskiego.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wyszkowie postanowieniem PPIS-ZNS-712/155/2006 z dnia 23.09.2006 r. postanowił uzgodnić przedsięwzięcie polegające na budowie sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Celinowo – Stare Płudy – Nowe Płudy – Jasieniec i Somianka - Parcele” w Gminie Somianka.

Starosta Powiatu Wyszkowskiego postanowieniem OŚ-7633/44/1/06 z dnia

2534 .10.2006 r. postanowił uzgodnić w/w przedsięwzięcie j.w.

Zgodnie z art. 53 ustawy Prawo ochrony środowiska przed wydaniem decyzji przeprowadzono procedurę udziału społeczeństwa t.j. podano do publicznej wiadomości informację o umieszczeniu danych wniosku przez wywieszenie w dniu 02.10 .2006 r. ogłoszenie na tablicy informacyjnej w siedzibie organu , oraz na tablicach informacyjnych sołectw . Ogłoszenie zawierało informację o wyznaczeniu 21 dniowego terminu składania uwag i wniosków. W terminie tym nie wpłynęły uwagi i wnioski społeczeństwa.

Dla terenu , na którym ma być zlokalizowane przedsięwzięcie wydana została wydana decyzja Nr ID 7331/45/06 z dnia 2006.09.19 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na w/w przedsięwzięcie.

W oparciu o informacje zebraną podczas postępowania o inwestycji postanowiono jak sentencji decyzji.

Pouczenie

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o zgłoszenie zamiaru budowy lub wykonania robót budowlanych, o której mowa w art.46 ust.4 Prawo Ochrony Środowiska; wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem dwóch lat od dnia ,w którym decyzja stała się prawomocna.

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce , 07-400 Ostrołęka ul. Gorbatowa 15 za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od jej doręczenia.

 

 

 

 

Otrzymują:

 1. Starostwo Powiatowe w Wyszkowie.
 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wyszkowie.
 3. a/a.

Podano do publicznej wiadomości przez;

 1. Umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Somianka
 2. Umieszczenie na stronie internetowej Gminy Somianka
 3. Sołtysi wsi Celinowo ; Stare Płudy; Nowe Płudy; Jasieniec i Somianka Parcele w celu wywieszenia na tablicy ogłoszeń.

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
 • Data udostępnienia w BIP: 2006-10-02 12:50:18
 • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
 • Data ostatniej aktualizacji: 2006-10-31 16:18:46
 • Liczba odsłon: 493
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1541548]

przewiń do góry